Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1901. Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava, stran 5365.

  
Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) in 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet urejanja) 
Ta odlok določa merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija) na območju Občine Vipava.
2. člen 
(redni obratovalni čas) 
(1) Zaradi uresničevanja namenov revitalizacije mestnih jeder, izboljšanja privlačnosti naravnih in kulturnih znamenitosti in spodbujanja gospodarskega razvoja Občine Vipava, smejo v posameznih enotah urejanja prostora z osnovno namensko rabo prostora »območja stavbnih zemljišč«, gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati v rednem obratovalnem času od nedelje do četrtka od 6.00 do 22.30, ob petkih in sobotah od 6.00 do 23.30. Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.
(2) Redni obratovalni čas iz prejšnjega odstavka velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).
(3) Redni obratovalni čas gostinskega obrata iz prvega odstavka tega člena se evidentira in potrdi pri občinski upravi Občine Vipava (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
3. člen 
(podaljšani obratovalni čas) 
(1) Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega s tem odlokom ter predpisi, ki urejajo merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.
(2) Za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec pridobiti pisno soglasje pristojnega organa, ki o tem odloča na podlagi vloge, skladno z določili tega odloka.
II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
4. člen 
(merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa) 
(1) Izven območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim lahko v podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije obratujejo do 3.00 naslednjega dne;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice do 2.00 naslednjega dne.
(2) V območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim lahko v podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice obratujejo od nedelje do četrtka do 24.00, ob petkih in sobotah do 1.00 naslednjega dne.
5. člen 
(gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata med turistično sezono) 
V posameznem koledarskem letu se lahko v mestnih jedrih, na kopališčih, na plezališčih in podobno, gostinska dejavnost opravlja zunaj gostinskega obrata od nedelje do četrtka od 6.00 do 22.30, ob petkih in sobotah od 6.00 do 23.30.
III. SOGLASJE K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
6. člen 
(izdaja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času) 
(1) Pristojni organ presoja ustreznost oddane vloge za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času na podlagi meril in pogojev iz tega odloka.
(2) Glede na izpolnjevanje meril iz 4. člena tega odloka lahko organ vlogi gostinca za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času ugodi oziroma jo z odločbo delno ali v celoti zavrne, če ugotovi:
– da obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z določbami tega odloka in veljavne zakonodaje;
– da so bile v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge pri poslovanju gostinskega obrata s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljene kršitve iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi neposredni okolici.
(3) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prvega odstavka tega člena gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
IV. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
7. člen 
(pogoji za preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času) 
Pristojni organ lahko izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času z odločbo prekliče v primeru:
– kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu ali v njegovi neposredni okolici, če so kršitve ugotovljene s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa in neposredno povezane z obratovanjem gostinskega obrata;
– hujših kršitev predpisov, ugotovljenih s strani pristojnih služb.
V. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
8. člen 
(1) Ob posameznih priložnostih lahko gostinec obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na posamezni dan, pod pogojem, da pridobi soglasje pristojnega organa občine.
(2) Soglasje k enkratnemu podaljšanju obratovalnega časa se lahko izda za eno ali več posamičnih prireditev, pri čemer mora biti vsaka prireditev vezana na točno določen datum.
(3) Izdaja soglasja k enkratnemu podaljšanju obratovalnega časa se lahko zavrne, če je v gostinskem obratu v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge nastopil kateri od primerov iz prve in druge alineje drugega odstavka 6. člena tega odloka.
VI. NADZOR 
9. člen 
(pristojnost) 
Uresničevanje določb tega odloka, v skladu s predpisi, ki določajo obratovalni čas gostinskih obratov, nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, začeti pred začetkom uporabe tega odloka, se končajo po dosedanjih predpisih.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava (Uradni list RS, št. 91/20).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2023-3
Vipava, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti