Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1856. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, stran 5309.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 − ZdZPZ) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje in ministrom za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS, št. 40/11, 36/15 in 33/18) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen 
(1) Za konopljo po tem pravilniku se štejejo sorte navadne konoplje, ki so vpisane v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, (v nadaljnjem besedilu: sortna lista) ali v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 18. decembra 2006 o dovoljenju Romuniji, da odloži uporabo nekaterih določb Direktive Sveta 2002/53/ES glede trženja semena nekaterih sort poljščin (UL L št. 32 z dne 6. 2. 2007, str. 167), (v nadaljnjem besedilu: skupni katalog sort poljščin).
(2) Za izvajanje četrtega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/370 z dne 13. decembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopki, roki za predložitev zahtevkov držav članic za spremembe strateških načrtov SKP in nadaljnjimi primeri, v katerih se največje število sprememb strateških načrtov SKP ne uporablja (UL L 51 z dne 20. 2. 2023, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU), vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) v vzorcu pri uporabljenih sortah konoplje ne sme presegati 0,3 %.
(3) Za vrtni mak po tem pravilniku se štejejo sorte vrtnega maka, ki so vpisane v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin.«.
2. člen 
V 5. členu se besedilo »10. maja« nadomesti z besedilom »1. junija«.
3. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako da se glasi: »Vzorčenje se izvede po postopku A iz Priloge I Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str.52), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/330 z dne 22. novembra 2022 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/126 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 44 z dne 14. 2. 2023, str. 1).«.
V četrtem odstavku se besedilo »0,2 %« nadomesti z besedilom »0,3 %«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Za leto 2023 je rok za oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje iz spremenjenega 5. člena pravilnika 1. julij 2023.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-58/2023
Ljubljana, dne 19. maja 2023
EVA 2023-2330-0021
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Soglašam! 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti