Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1888. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v mestni občini Krško, stran 5348.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 17/22), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v mestni občini Krško 
I. 
Občinski svet Mestne občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 30,76 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2023 dalje.
II. 
Subvencija Mestne občine Krško k polni ceni storitve znaša 22,20 EUR/uro in znaša 70 % cene ure neposredne storitve.
Mestna občina Krško poleg subvencije krije še:
– oprostitev za stroške opravljanja nalog iz prve alineje prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) na podlagi 2. odstavka 14. člena in 2. odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev – v višini 5.773,67 EUR/mesečno;
– povečan normativ sodelavca za vodenje in koordiniranje v višini 0,33 zaposlenega, kar znese 2.056,89 EUR/mesečno;
– povečan normativ kritja stroškov materiala in storitev v višini 3 % stroškov dela, kar znese 1.146,96 EUR/mesečno.
III. 
Prispevek uporabnika znaša 6,13 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško. Ob nedeljah se cena za uporabnika poviša za 40 % in tako znaša 8,58 EUR/uro, ob praznikih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša 9,19 EUR/uro.
IV. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za obdobje od 1. 5. 2023.
Št. 122-1/2023-O702
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost