Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1886. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško, stran 5345.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odločba US RS, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 142/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško 
1. člen 
V Pravilniku o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 48/16 in 101/20) se v naslovu in v vseh členih besedna zveza »Občina Krško« v ustreznem sklonu, nadomesti z besedno zvezo »Mestna občina Krško«.
2. člen 
Spremeni se 4. odstavek 2. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Občinski svet Mestne občine Krško pooblašča župana, da v primerih odstopanj, v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, odloči o uporabi fleksibilnega normativa glede števila otrok v oddelkih in poda soglasje k spremembam sistemizacij delovnih mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa otrok v vrtce, če prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega števila otrok in oblikovanja novih oddelkov. Prav tako lahko župan izda soglasje k zaposlitvi dodatnih spremljevalcev in dodatnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči, na podlagi Individualnih načrtov družin, ki jim za vsakega otroka posebej pripravi multidisciplinarni tim Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok Posavje in so izdana med šolskim letom.«.
3. člen 
Spremeni se 1. odstavek 11. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za otroka, ki je že vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 30. 9., če želijo za svojega otroka zagotoviti mesto v enoti vrtca, v katero je že vključen. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca, in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 25. 5. Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-5/2016-O704
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost