Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

Št. 330-13/2023 [401] Ob-2327/23, Stran 1178
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o proračunu občine Krško za leto 2023 (Uradni list RS, št. 3/22, 132/22 in 46/23), 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16), Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 (Uradni list RS, št. 3/22, 132/22, 46/13) objavlja Mestna občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2023 
Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je:
– sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja in podpora delovanju društev ali zvez, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo;
– informiranja in podajanja vsebin povezanih z razvojem podeželja.
(2) Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s/za:
a.) organizirane programske aktivnosti Čebelarske zveze Krško za čebelarska društva in povezovanje čebelarskih društev v mestni občini Krško in regiji;
b.) vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (organiziranje in soorganiziranje: splošna predavanja, ozaveščanja, svetovanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, delavnice, posveti, okrogle mize, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev);
c.) predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (oblikovanje in izdajanje publikacij o delovanju društev: zloženke, katalogi, različne publikacije, spominki, majice, predpasniki, zastave, objave v medijih, izdelava internetnih strani, CD, DVD itd.);
d.) predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev in zvez;
e.) organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, ocenjevanje vin in kulinarike, sejmi, ozaveščanje in spodbujanje odgovornega lastništva živali, čistilne in olepševalne akcije;
f.) sofinanciranjem izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki, pogostitve občnega zbora in podobno) in drugih društvenih prireditev;
g.) Sofinanciranjem materialnih stroškov, stroški dela pisarne, poštnin, obratovalnih stroškov poslovnih prostorov in najem prostorov;
h.) nakupom opredmetenih in neopredmetenih sredstev (oprema, pripomočki ali naprave in tehnologije).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programov in prireditev so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, razvoja podeželja, gozdarstva in združujejo kmetijske pridelovalce na območju Mestne občine Krško;
– pravne osebe, kot so društva ali zveze, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirana in delujejo na lokalnem/regionalnem območju in pokrivajo področje čebelarstva.
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane in delujejo v regiji Posavje in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz Mestne Občine Krško.
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti in programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju celotne mestne občine Krško,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva in zveze, ki so za isti namen oziroma programe in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma proračuna krajevnih skupnosti ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Mestne občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu, kar bo razvidno tudi iz zapisnikov, ki se bodo v postopku javnega razpisa pripravili.
4. Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev vložiti vlogo. Vloga – obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije s prilogami vsebuje: potrjen program dela društva za leto 2023, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednoten program, kjer je to zahtevano.
Mestna občina Krško sofinancira programe dela društev in zveze v obdobju od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2023.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje prijavljenih izvedenih programskih aktivnosti so ovrednotena s točkami društva/zveze. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. Posamezna izvedena programska aktivnost lahko točke dobi samo iz ene kategorij meril. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev na posamezno društvo/zvezo.
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela društva/zveze:
a. število članov društva/zveze,
b. program dela društva/zveze,
c. materialni stroški, oprema, pripomočki in tehnologije za delovanje društva/zveze.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Pomoč se ne odobri za:
– Prijavljeni-e program-e, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Krško, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Krško in drugih javnih virov;
– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost;
– stroški povezani s plačevanjem članarin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, telefon, voda, ogrevanje itd.);
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti kot upravičencu.
Merila za ovrednotenje vloge za izvajanje programov društev/zveze v letu 2022/2023
I. Merilo
MERILO
Max. ocena *
Maximalno število točk
1.
Število članov, ki jih zastopa društvo
5
125
2.
Program dela Čebelarske zveze
40
1000
3.
Program dela društva
30
750
4.
Materialni stroški, oprema, pripomočki, tehnologije
10
250
Skupaj
*Vrednost posamezne ocene/aktivnost je 25 točk!
II. Ocene
1. Število članov, ki jih zastopa društvo/zveza
Ocena
Max št. točk
število članov do 50
3
75
število članov 51–100
4
100
število članov 101 in več
5
125
Ocena: število točk/aktivnost
2. Aktivnosti Čebelarske zveze Krško/program dela zveze 
1–3 akt
4 in več akt.
Max št. točk
a.) Splošne programske aktivnosti: čebelarski mozaik na tržnici Videm; dan odprtih vrat; učni progami za vrtce; delavnice; sajenje medovitih rastlin-šolski krožki; ozaveščanje o pomenu čebelarstva, čebeljih pridelkih; pomen čebel, kot opraševalcev za ohranjanje biodiverzitete, opraševanj sadja; pomen čebeljih izdelkih v prehrani.
20
30
750
b.) Organiziranje učnega programa pod naslovom »regijski učni čebelnjak«
8
10
250
3. Program dela društva: kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja
Ocena: število točk/aktivnost
/ocena je odvisna od števila aktivnosti/
1–3 akt.
4–5 akt.
6 in več akt.
Max št. točk
a.) Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih splošnega pomena; splošna predavanja-lahko tudi preko spleta, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, delavnice, posveti, okrogle mize, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev)
5
7
9
225
b.) Oblikovanje in izdajanje publikacij o delovanju društev (zloženke, katalogi, različne publikacije, spominki, majice, predpasniki, zastave, objave v medijih, izdelava spletne strani, spletna družbena omrežja, CD, DVD itd.)
3
4
5
125
c.) Predstavitev društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev in zvez
1
2
3
75
d.) Organizacija in izvedba različnih aktivnosti, kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, kulinaričnih značilnosti, tekmovanja, ocenjevanje vin, in kulinarike, sejmi, ozaveščanje odgovornosti do lastništva živali, sinergija, čistilne in olepševalne akcije
1 akt.
2 akt.
3 akt in več
Max št. točk
 
6
 
8
 
10
 
250
e.) Izvedba prireditev ob posebnih priložnostih; stroški pogostitve (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki, pogostitve občnega zbora in podobno) in drugih društvenih prireditev
 
1
 
2
 
3
 
75
Maximalna ocena
30
750
4. Materialni stroški, naprave, opreme in pripomočki za delovanje društva/zveze 
/število točk ni odvisno od višine stroškov/ priloga so računi
Ocena
Max. št. točk 
a.) Sofinanciranje materialnih stroškov, poštnin, stroški dela pisarne, računovodske storitve organov in najem prostorov;
 
3
 
75
b.) Sofinanciranje nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev: oprema, naprave, pripomočki in tehnologije (oprema za čebelarje: nadzorne naprave: tehnica, koncentrator, vremenska postaja, WiFi kamera in solarno napajanje).
 
7
 
175
Maximalna ocena
10
250
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti Čebelarske zveze Krško in društev na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja je 15.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Krško za leto 2023, na proračunski vrstici 5002 – 4120.
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
Opomba: Če je društvo/zveza že prejelo-a za določeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna Mestne občine Krško, za isti namen ne more ponovno kandidirati na osnovi tega razpisa.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
1. OBR 1 – Prijavni obrazec: Podatki o vlagatelju.
2. OBR 2 – Izjava o številu članov in seznam članov društva/zveze.
3. OBR 3 – Podatki o posameznem prijavljenem programu, ki vsebuje pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako posamezno prijavljeno programsko aktivnost posebej.
4. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2023, potrjen na občnem zboru društva/zveze.
5. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa ter da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov.
6. Podpisan vzorec pogodbe.
7. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina sofinancira programe, aktivnosti in organizacijo prireditev-dogodkov srečanj, obeležij društva/zveze, ki so izvedena na območju mestne občine Krško in za programe, kateri člani so iz območja mestne občine Krško, ter materialne stroške in stroške opreme za delovanje društva/zveze, v obdobju od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2023.
Rok za oddajo vlog je 16. 10. 2023 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali oddano v sprejemano pisarno.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako na prvi strani kuverte »Ne odpiraj JR – programi društev/zveze, št. 330-13/2023«. Pri tem obvezno uporabite Obrazec za kuverto, ki ga v razpisni dokumentaciji izrežite, izpolnite in nalepite na prvo stran zaprte kuverte.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen razpisni obrazec-vloga, poslana v roku in način, ki je določen v tej točki besedila,
– potrjen program dela društva/zveze za leto 2023, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (zapisnik iz katerega je razvidno kdo in kdaj je program potrdil-lahko tudi elektronska dokazila).
VII. Odpiranje vlog, obravnava in obveščanje o izidu razpisa
1. Odpiranje vlog za sofinanciranje programov društev/zveze na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2023 za leti 2022/2023, bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija četrti delovni dan po zaključku javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 3 dni. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Mestna občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 10 dni po zaključku odpiranja vlog.
Mestna občina Krško bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe na Mestno občino Krško (žig občine).
VIII. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila občinska uprava. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep iz prvega stavka te točke lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Mestno občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, v času uradnih dni od 8. do 10. ure ali na e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost