Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

Št. 430-11/2023-7 Ob-2341/23, Stran 1175
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23), Pravilnika o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 32/18) ter Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2023 (št. 032-5/2023-14, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 11. 5. 2023) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana v letu 2023 
1. Razpisovalec: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje ohranjanja avtentične kraške kulturne krajine na območju Občine Sežana, katere pomemben element so kraški suhi zidovi.
3. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je subvencioniranje obnove suhega zidu izvede v letu 2023 na območju Občine Sežana neposredno ob javnih površinah oziroma ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh, ki so namenjene širši javnosti.
4. Sredstva in višina subvencioniranja
Občina Sežana razpisuje sredstva za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2023 (proračunska postavka 180212 – Subvencioniranje obnove kraških suhih zidov) v okvirni vrednosti 15.000,00 €. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno ponedeljka, 31. 7. 2023.
Subvencionira se 30 % ocenjene vrednosti, vendar največ do 3.000,00 € (neto). Ocenjena vrednost za adaptacijo porušenega dela suhega zidu (to vključuje rušenje, zlaganje, odbiranje in ponovno zidanje) je 70,00 €/m², za ponovno izgradnjo kraškega suhega zidu (to vključuje zidanje zidu, kjer je nekoč dejansko že obstajal) pa je 40,00 €/m²;
Za fizične osebe, ki so upravičene do dodelitve subvencij na podlagi tega javnega razpisa, dodeljena subvencija predstavlja bruto znesek od katerega bo odštet zakonsko predpisan davčni odtegljaj po splošni stopnji 25 %.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem enkrat mesečno po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in glede na točkovno razvrstitev v istem obdobju (tj. v istem mesecu) prispelih popolnih vlog, in sicer v juliju, ko se bodo odpirale vloge prispele v juniju ter v avgustu, ko se bodo odpirale vloge prispele v juliju. V primeru porabe sredstev, vloge, ki so prispele v istem obdobju in so dosegle najmanjše število točk, ne bodo subvencionirane oziroma bodo eventualno delno subvencioniranje (odvisno od razpoložljivega ostanka sredstev). V tem primeru se upravičenci lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je lahko pravna oseba, ki je lastnik ali najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid ali je zemljišče javno dobro,
– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki je lastnik, solastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid,
– v primeru, ko prijavitelj ni lastnik zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid, mora v pridobiti soglasje (so)lastnika,
– zemljišče, na katerem se nahaja suhi zid, mora biti na območju Občine Sežana,
– v primeru, ko gre za obnovo mejnega suhega zidu, mora prijavitelj pridobiti soglasje lastnika mejaša,
– v primeru prijave obnove mejnega zidu s strani obeh lastnikov zemljišč, ki ju razmejuje isti suhi zid, se subvencijo razdeli glede na lastništvo in ocenitev vloge,
– v primeru, ko gre za obnovo suhega zidu v registrirani nepremični kulturni dediščini ali kulturnem spomeniku, mora prijavitelj pridobiti kulturnovarstveno soglasje,
– prijavitelj mora upoštevati tipologijo in standarde kvalitetne kraške suhozidne gradnje, ki je del razpisne dokumentacije ter usmeritve komisije pri opravljanju nadzora,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 70 % upravičenih stroškov,
– vloga prijavitelja mora doseči najmanj 70 od 160 točk, da se lahko subvencionira (vloga se točkuje na podlagi meril za subvencioniranje navedenih v točki 7).
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana v letu 2023 (v nadaljevanju: komisija). Le-ta bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, vlog, ki bodo prispele po porabi sredstev ter vlog prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prav tako bo komisija predlagala zavržbo vloge prijavitelja, ki se je v obdobju preteklih dveh let uspešno prijavil na javni razpis za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana in je za ta namen z Občino Sežana sklenil pogodbo o subvencioniranju obnove prijavljenega suhega zidu, vendar svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil.
7. Merila za subvencioniranje
Prijave bo po vrstnem redu prispetja pregledala in ocenila komisija enkrat mesečno, in sicer v juliju vloge, ki bodo prispele v juniju ter v avgustu vloge, ki bodo prispele v juliju. Komisija bo prijavitelje razvrstila glede na točkovanje popolnih prijav, ki bodo prispele v istem obdobju (tj. v istem mesecu).
Razvrščanje prijav bo potekalo po naslednjih kriterijih:
a) obstoječe stanje zidu
zidu ni več, vendar je nekoč dejansko že obstajal
30 točk
zid je v celoti porušen
20 točk
zid je delno porušen
10 točk
b) nevarnost rušenja suhega zidu
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine ter ogroža ljudi in živali
30 točk
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine
20 točk
grozi delno porušenje zidu
10 točk
c) obseg obnove
zid bo v celoti obnovljen
20 točk
zid bo delno obnovljen
10 točk
d) pomen in lokacija suhega zidu
zid ima velik javni pomen in je lociran na ali ob javni površini
30 točk
zid ima srednji javni pomen in je lociran na površini vidni iz javnih površin
20 točk
zid ima majhen javni pomen in je komaj viden iz javnih površin
10 točk
e) dostopnost in izpostavljenost suhega zidu
zid je javno dostopen in izpostavljen iz obeh strani ali gre za podporni zid
20 točk
zid je javno dostopen in izpostavljen z ene strani
10 točk
f) tipologija suhega zidu
pri obnovi suhega zidu se bo upoštevala izvorna izvedba vrha zidu 
10 točk
g) standardi kvalitetne kraške suhozidne gradnje
zid bo v celoti obnovljen s kamnom iz dotičnega suhega zidu
20 točk
zid bo obnovljen deloma s kamnom iz dotičnega suhega zidu, deloma s kamnom iz bližnje okolice, ki ni iz kamnoloma
10 točk
Vloga prijavitelja se točkuje. Maksimalno število točk po merilih za subvencioniranje je 160 točk. Spodnja meja, da se lahko obnova suhega zidu subvencionira je 70 točk. Večje število doseženih točk pomeni večjo možnost za pridobitev sredstev v sklopu točkovanja popolnih prijav, ki bodo prispele v istem obdobju (tj. v istem mesecu).
8. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto v istem obdobju oddanih prijav in izločila tiste, ki niso v skladu z razpisnim področjem ter pripravila predlog prejemnikov sredstev in predlog razdelitve razpisanih sredstev.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023, kar pomeni, da mora biti zaključena obnova suhega zidu ter predloženo poročilo z dokazili o izvedbi, najkasneje do 30. 11. 2023.
10. Razpisni rok
Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Razpis bo odprt do vključno ponedeljka, 31. 7. 2023.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 31. 7. 2023), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– tipologija in standardi subvencioniranih kraških suhih zidov v Občini Sežana s priloženim priročnikom za vzdrževanje in gradnjo prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o lastništvu zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino),
– soglasje lastnikov ali solastnikov zemljišča v primeru, da je prijavitelj solastnik, najemnik ali upravljavec,
– soglasje lastnika mejaša v primeru, da gre za mejni zid,
– kulturnovarstveno soglasje v primeru, da gre za obnovo suhega zidu, ki je del v registrirane nepremične kulturne dediščine ali kulturnega spomenika,
– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje suhega zidu (stanje pred obnovo).
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 68. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zapečateni ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v letu 2023«. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek prijavitelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje in obravnava vlog ter obveščanje o izboru
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave enkrat mesečno, in sicer predvidoma v prvi polovici julija in v prvi polovici avgusta, pri čemer bodo julija obravnavane tiste prijave, ki bodo na Občino Sežane prispele od objave javnega razpisa do zadnjega dne v mesecu juniju ter avgusta tiste prijave, ki bodo na Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v mesecu juliju.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokazil o resničnosti navedb v vlogi in na priloženih obrazcih.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in morebitna preverjanja na terenu ter vloge ocenila na podlagi pogojev in meril.
O subvencioniranju obnov suhih zidov in razdelitvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 45 dni od oddaje popolne vloge.
Zoper sklep vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti – v pisarni št. 68, tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti