Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1878. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki, stran 5338.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek, 41/07 – popravek, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki 
I. 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 30,76 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2023 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 6,13 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 24,63 EUR/uro.
II. 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 22,20 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 11,10 EUR/uro in
– 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 11,10 EUR/uro.
III. 
Prispevek uporabnika znaša 6,13 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Posavje.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % od osnove in tako znaša 8,58 EUR/uro, ob praznikih pa se cena za uporabnika poviša za 50 % od osnove, tako da znaša prispevek uporabnika 9,19 EUR/uro.
IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2023 dalje.
Št. 129-8/2022
Kostanjevica na Krki, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost