Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1910. Pravilnik o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine, stran 5380.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji, postopki in merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje dogodkov in projektov društev in organizacij s sedežem v Občini Prebold in izven nje, v kolikor le-te izkazujejo pomen za občino in njeno promocijo ter se sofinancirajo iz naslova pokroviteljstva občine.
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje dogodkov in projektov društev in organizacij iz naslova pokroviteljstva občine se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
S sredstvi občinskega proračuna se na osnovi tega pravilnika lahko sofinancirajo naslednje aktivnosti:
– prireditve,
– strokovna srečanja,
– izobraževanja,
– družabna srečanja,
– rekreativne dejavnosti,
– dejavnosti sekcij v okviru društev,
– promocija,
– druge aktivnosti, ki izkazujejo pomen za Občino Prebold.
4. člen 
Pravico do sofinanciranja dogodkov in projektov imajo društva in organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Prebold,
– da imajo sedež zunaj Občine Prebold, vključujejo člane s stalnim bivališčem v Občini Prebold in dogodek/projekt organizirajo na območju Občine Prebold,
– da imajo sedež zunaj Občine Prebold, vključujejo člane s stalnim bivališčem v Občini Prebold in dogodek/projekt organizirajo zunaj Občine Prebold in le-ta izkazuje poseben pomen za občino.
V kolikor društvo ali organizacija, ki nima sedeža na območju Občine Prebold, ne vključuje članov s stalnim bivališčem v Občini Prebold, je projekt upravičen do sofinanciranja le v primeru, da dokaže, da bo njegova izvedba imela velik pomen za občino in njeno promocijo.
5. člen 
Pri vrednotenju vlog in določitvi višine sofinanciranja se, kot merilo, upošteva pomen dogodka ali projekta za občino in njeno promocijo.
Dogodek/projekt ima velik pomen za občino
1.000,00 €–1.500,00 €
Dogodek/projekt ima srednji pomen za občino
500,00 €–800,00 €
Dogodek/projekt ima majhen pomen za občino
50,00 €–300,00 €
Izvajalec dogodka/projekta lahko za njegovo izvedbo pridobi dodatna sredstva:
– v višini 500,00 EUR za obeležitev jubileja/obletnice,
– v višini 50,00 EUR za majhen promocijski učinek,
– v višini 300,00 EUR za znaten promocijski učinek,
– višini 500,00 EUR za izjemen promocijski učinek.
6. člen 
Sredstva za sofinanciranje dogodkov in projektov se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa do porabe sredstev. Javni razpis se objavi na krajevno običajen način.
7. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
– okvirno višino sredstev,
– rok in pogoje prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o odločitvi.
8. člen 
O višini dodeljenih sredstev enkrat mesečno odloča župan. Na osnovi ocene vlog pripravi predlog sofinanciranja dogodkov in projektov in ga predloži občinski upravi Občine Prebold, ki izvajalce o višini dodeljenih sredstev obvesti s sklepom, ki je dokončen.
9. člen 
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje dogodka ali projekta, Občina Prebold sklene donatorsko pogodbo, v kateri je opredeljena višina sofinanciranja, način dodeljevanja sredstev, način nadzora nad izvedbo programov in projektov ter porabo proračunskih sredstev.
10. člen 
Prejemniki sredstev lahko dodeljena sredstva porabijo le za dogodke in projekte, določene v pogodbi.
11. člen 
Sredstva se ne dodelijo, v kolikor je dogodek ali projekt že sofinanciran s proračuna Občine Prebold.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2023
Prebold, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Prebold 
mag. Marko Repnik 

AAA Zlata odličnost