Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1865. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice, stran 5323.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) župan Občine Brežice dne 29. 5. 2023 sprejema
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice 
1. člen 
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se spremeni in dopolni sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Brežice (v nadaljnjem besedilu: sklep SDOPN6).«
2. člen 
2. člen se črta.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Sklep SDOPN6 zajema celotno območje Občine Brežice. Nanaša se na spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN.
(2) Vodijo se spremembe namenske rabe, spremembe enot urejanja prostora, spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, spremembe načinov urejanja in podobno.
(3) Predmet načrtovanja SDOPN6 so spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz:
a. novih razvojnih interesov Občine Brežice, ki se odražajo skozi razvojne težnje po:
– povečanju delovnih mest zaradi širitev in aktivacije gospodarskih con,
– izboljšanju prostorskih pogojev za dostop do javnih funkcij in centralnih dejavnosti za vse prebivalce občine v skladu s celostno prometno strategijo Občine Brežice,
– izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj dejavnosti v odprtem prostoru (kmetijstvo, turizem, rekreacija ipd.),
– izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj stanovanjske gradnje (širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo);
b. novih investicijskih namer v Občini Brežice, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov;
c. uskladitve izvedbenih vsebin prostorsko izvedbenega akta z novimi predpisi:
i. Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 in podzakonskih predpisov ter posledično potrebnih sistemskih sprememb v urejanju prostora in pripravi občinskih prostorskih aktov (npr. novi pojmi, integriranje določil priročnikov Državnega prostorskega urbanistične zasnove, krajinske zasnove, elaborat ekonomike, ureditvena območja naselij, območja za dolgoročni razvoj naselij, posamična poselitev ipd.); 
ii. Gradbenega zakona – GZ in podzakonskih predpisov (npr. nova klasifikacije objektov – Uredba o razvrščanju objektov in tehnične smernice, novi pojmi, integriranje določil priročnikov Državnega prostorskega) ter posledične potrebnih sistemskih sprememb pri pripravi občinskih prostorskih aktov zaradi sprememb prostorskih izvedbenih pogojev ter procesov in postopkov; 
d. uskladitve vsebin s posamičnimi sektorskimi predpisi, povezanimi z urejanjem prostora, državnimi prostorskimi načrti ipd.;
e. upoštevanja strokovne podlage Kazalniki spremljanja stanja prostora in poročilo o prostorskem razvoju Občine Brežice in izhodiščnem stanju v prostoru; september 2019 – dopolnitev 2020; LOCUS d.d.;
f. zahtev za tehnične prilagoditve namenske rabe na nove geodetske podlage, implementacije dejanske rabe vodnih zemljišč v prikaz namenske rabe prostora, implementacije dejanske rabe državnih in občinskih javnih cest v prikaz namenske rabe prostora, povzemanja države meje ipd.«
4. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo prikaz stanja prostora, usmeritve in podatki nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.«
5. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava SDOPN6 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 116. do 124. člena ZUreP-3.«
6. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave SDOPN6 so:
– priprava osnutka in okoljskega poročila – do 6 mesecev po sprejemu tega sklepa in pripravi manjkajočih strokovnih podlag;
– priprava dopolnjenega osnutka – do 3 mesece po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in pridobitvi mnenja o ustreznosti okoljskega poročila;
– sprejem stališč do pripomb z javne razgrnitve – do 3 mesece po končani javni razgrnitvi;
– priprava predloga – do 2 mesecev po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve;
– priprava usklajenega predloga – do 2 meseca po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora in pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje.
(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo SDOPN6 se lahko spremenijo zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SDOPN6 in celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi nepredvidenih okoliščin.«
7. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj so:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje jedrske varnosti: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Uprava RS za jedrsko varnost, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana;
3. Za področje okolja (tla, zraka, hrupa, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, vibracij in ravnanja z odpadki): MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Direktorat za okolje, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
4. Za področje referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
5. Za področje energetike: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
6. Za področje podnebnih sprememb: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Direktorat za podnebne politike, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
7. Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Urad za spodbujanje zelenega prehoda, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
8. Za področje varovanja kmetijskih zemljišč: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
9. Za področje gozdarstva in lovstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
10. Za področje ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
11. Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za vode, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
12. Za področje ohranjanja narave: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
13. Za področje rudarstva: MINISTRTSVO ZA NARAVE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za naravo, Sektor za rudarstvo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
14. Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
15. Za področje urejanja prostora ob mejni črti: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana;
16. Za področje cestnega in železniškega prometa:
a. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za ceste in cestni promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
b. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
17. Za področje pomorskega in rečnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
18. Za področje varstva pred naravnimi in drugim nesrečami in varstva pred požarom: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
19. Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
20. Za področje javnih komunikacijskih omrežij: MINISTRSTVA ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana;
21. Za področje javnega zdravstva: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
22. Za področje oskrbe z električno energijo: ELEKTRO CELJE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje;
23. Za področje oskrbe s plinom: ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
24. Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki: JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE d.o.o., Cesta bratvo Milavcev 42, 8250 Brežice;
25. Za področje lokalne komunalne infrastrukture in gospodarskih javnih služb: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
26. Za področje telekomunikacij: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana; T-2 d.o.o., Verovškova 64A,1000 Ljubljana.
(2) Občina pozove naslednje državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje:
1. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
2. MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za vode, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
3. MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
5. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek priprave SDOPN6 se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave prostorskega akta ugotovi, da je to zaradi načrtovanih prostorskih ureditev potrebno.«
8. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 
(1) Zavod RS za varstvo narave RS je dne 19. 9. 2022 (št. 35630041/2022-2) izdal mnenje, da je za SDOPN6 treba izvesti oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja. Zavod RS za varstvo narave je s spremembami in dopolnitvami Sklepa SDOPN6 seznanjen.
(2) Na podlagi mnenja iz prejšnjega odstavka se v skladu s 118. členom Zurep-3 za postopek SDOPN6 vodi postopek celovite presoje vplivov na okolje skupaj s presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Za potrebe postopka se izdela okoljsko poročilo.«
9. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3504-0001/2021
Brežice, dne 29. maja 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost