Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1873. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023, stran 5334.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji dne 30. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans I 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.763.171
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.321.028
70
DAVČNI PRIHODKI
5.762.130
700 Davki na dohodek in dobiček
4.816.487
703 Davki na premoženje
827.242
704 Domači davki na blago in storitve
118.401
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.558.898
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
572.698
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Globe in druge denarne kazni
126.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714 Drugi nedavčni prihodki
800.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
68.753
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
68.753
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.373.390
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.346.638
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
26.752
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.239.361
40
TEKOČI ODHODKI
3.480.089
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
711.540
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
111.176
402 Izdatki za blago in storitev
2.533.192
403 Plačila domačih obresti
34.181
409 Rezerve
90.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.774.703
410 Subvencije
360.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
758.435
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
357.823
413 Drugi tekoči domači transferi
2.298.445
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.526.713
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.526.713
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
457.856
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
411.668
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
46.188
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ)
–3.476.190
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.188.000
50
ZADOLŽEVANJE
3.188.000
500 Domače zadolževanje
3.188.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
126.818
55
ODPLAČILO DOLGA
126.818
550 Odplačilo domačega dolga
126.818
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–442.966
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.061.182
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
3.476.190
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31.12.
442.966
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen 
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 in se glasi:
»(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti morajo za sklepanje pravnih poslov za tekoče poslovanje in investicije v vrednosti nad 5.000,00 EUR brez DDV pridobiti predhodno soglasje župana. Za pravne posle povezane z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem morajo vedno pridobiti soglasje župana.«
3. člen 
S tem odlokom se spremeni 11. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 in se glasi:
»11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 načrtuje zadolžiti do višine 3.188.000 EUR.«
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2023-9
Kanal, dne 30. maja 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost