Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1850. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, stran 5301.

  
Na podlagi 10., 11.a, 12. in 25.b člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 
1. člen 
V Uredbi o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V skladu s 123. členom Uredbe 1303/2013/EU sta za sklad ESRR imenovana naslednja organa:
1. organ upravljanja je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj;
2. posredniško telo je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.«.
2. člen 
V 13. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka so določena v Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.«.
3. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedilom »pripravljalna podpora se« doda besedilo: »nameni iz naslova PRP 2014–2020 v višini 1.000.000 eurov ter se posameznemu LAS«.
4. člen 
Za Prilogo 4 se doda nova Priloga 5, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-227/2023
Ljubljana, dne 31. maja 2023
EVA 2023-2330-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti