Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1852. Odlok o ustanovitvi Podnebnega sveta, stran 5305.

  
Na podlagi prvega odstavka 145. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Podnebnega sveta 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Podnebni svet (v nadaljnjem besedilu: svet) kot neodvisno državno znanstveno posvetovalno telo za podnebno politiko.
2. člen 
Naloge sveta so znanstveno svetovanje v obliki strokovnih mnenj in priporočil Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o že uveljavljenih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU na področju podnebnih sprememb, predvsem pa svet:
1. spremlja izvajanje in revizije Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije, Celovitega energetskega in podnebnega načrta Slovenije ter drugih strateških dokumentov, ki urejajo blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, se opredeli do poročil o njihovem izvajanju ter predlaga ukrepe za njihovo učinkovito izvajanje;
2. predlaga ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za njihovo izvajanje v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in prispeva k celoviti obravnavi čezsektorskih ukrepov glede podnebnih sprememb;
3. sodeluje pri pripravi predpisov in drugih aktov s področja podnebnih sprememb;
4. pripravi letno poročilo o svojem delu in ga javno objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
5. sodeluje s strokovnimi ustanovami na področju podnebnih sprememb in z lokalnimi skupnostmi.
3. člen 
(1) Člani sveta so:
1. štirje člani, ki jih predlagajo javne univerze;
2. trije člani, ki jih predlaga Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
3. dva člana, ki ju predlagajo nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja.
(2) Člane sveta imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za podnebne spremembe.
(3) Člani sveta med seboj izvolijo predsednika sveta.
(4) Predsednik sveta najpozneje na naslednji seji po izvolitvi enega od članov sveta predlaga za namestnika predsednika sveta, da ga ta nadomešča v času njegove odsotnosti.
(5) Mandat članov sveta traja šest let z možnostjo enkratnega vnovičnega imenovanja.
(6) Vlada lahko člana sveta predčasno razreši:
– v primeru neopravičene odsotnosti na dveh zaporednih sejah sveta,
– na njegovo lastno pobudo ali
– v primeru smrti.
(7) Odstop člana sveta je v okoliščinah iz druge alineje prejšnjega odstavka veljaven, ko ga razreši vlada.
4. člen 
(1) Svet dela in odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na rednih, izrednih in dopisnih sejah sveta.
(2) Sejo sveta skliče predsednik sveta oziroma v njegovi odsotnosti namestnik predsednika sveta na lastno pobudo, na pobudo vsaj treh članov sveta ali na pobudo vlade.
(3) Svet se sestaja vsaj dvakrat letno.
(4) Seje sveta se lahko izvedejo tudi na daljavo ob programskem orodju, ki omogoča izvedbo sej na daljavo, pri čemer lahko na daljavo sodelujejo vsi udeleženci ali pa samo posamezni udeleženec seje.
5. člen 
(1) Upravno in tehnično podporo za delo sveta zagotavlja ministrstvo, pristojno za podnebne spremembe.
(2) Minister, pristojen za podnebne spremembe, izmed strokovnih sodelavcev ministrstva, pristojnega za podnebne spremembe, imenuje tajnika sveta in njegovega namestnika.
6. člen 
(1) Predsednik in člani sveta so za udeležbo in sodelovanje na seji sveta upravičeni do sejnine (nadomestila) in do povračila potnih stroškov.
(2) Do sejnine so predsednik in člani sveta upravičeni tudi ob udeležbi na dopisni seji.
(3) Predsednik in člani sveta, ki so javni uslužbenci, so do sejnine upravičeni, če se seje sveta udeležijo izven rednega delovnega časa.
(4) Višina sejnine je enaka višini, kot jo določa Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) za stalni del sejnine.
(5) Za določitev višine potnih stroškov se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
7. člen 
(1) O delovanju sveta tajnik sveta pripravi letno poročilo, ki se hrani v zbirki dokumentarnega gradiva in vodi pri ministrstvu, pristojnem za podnebne spremembe.
(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka se predloži vladi v seznanitev.
8. člen 
Način dela sveta je podrobneje urejen v poslovniku, ki ga sprejme vlada.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Vlada imenuje člane sveta najpozneje v 14 dneh od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Poslovnik sveta se uskladi s tem odlokom najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-224/2023
Ljubljana, dne 31. maja 2023
EVA 2023-2570-0015
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik

AAA Zlata odličnost