Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1851. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, stran 5305.

  
Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 
1. člen 
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17, 24/19 in 65/22) se v 2. členu besedilo »31. maja« nadomesti z besedilom »20. junija«.
2. člen 
V 5. členu v prvem odstavku se besedilo »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN«.
3. člen 
V 11. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri sredstvih za kazalnik zaposljivost se upoštevajo diplomanti rednega študija prve in druge stopnje.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V koledarskem letu n se pri kazalniku zaposljivost za razporeditev sredstev v-TSF na sredstva v-TSF-Z upošteva delež števila zaposlenih oseb, ki so diplomirale v letu n-2, po stanju na prvi dan v mesecu, ki sledi 12 mesecem po diplomiranju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(izjema pri uporabi kazalnika zaposljivost) 
Spremenjeni 11. člen uredbe se začne uporabljati pri izračunu sredstev v letu 2025.
Sredstva, namenjena za kazalnik zaposljivost, se v letu 2023 enakomerno porazdelijo na kazalnike študenti, diplomanti, objave in sredstva za RRT.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-233/2023
Ljubljana, dne 31. maja 2023
EVA 2023-3360-0014
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost