Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1863. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022, stran 5320.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 4. redni seji dne 19. 5. 2023 sprejel sklep za
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bovec za leto 2022 
1. člen 
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen 
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2022 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.147.260,05
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.357.125,50
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.565.287,38
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.234.695,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
363.496,56
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
967.095,82
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.791.838,12
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
686.594,97
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
9.052,20
712
DENARNE KAZNI
63.947,10
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
250.868,63
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
781.375,22
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
172.094,10
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
16,39
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
172.077,71
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.736,75
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2.736,75
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.615.303,70
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.451.639,39
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
163.664,31
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.096.435,47
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.622.473,51
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
408.830,99
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
64.155,69
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.098.406,37
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.470,21
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
49.610,25
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.233.528,60
410
SUBVENCIJE
234.691,57
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
628.868,24
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
170.623,67
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.199.345,12
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.097.464,26
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.097.464,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
142.969,10
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
77.348,53
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
65.620,57
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
2.050.824,58
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
25.899,16
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
25.899,16
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
25.899,16
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00 
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
376.955,28
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
376.955,28
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
1.699.768,46
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 
–376.955,28
XI.
NETO FINANCIRANJE 
–2.050.824,58
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2021
2.968.649,36
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2022
4.686.561,01
3. člen 
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2022 se prenese v naslednje leto.
4. člen 
Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 31. 3. 2023 seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2022.
5. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2021-9
Bovec, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti