Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1859. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849, stran 5316.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 
1. člen 
(področje uporabe in vsebina smernic) 
(1) Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ; v nadaljevanju EBA) je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) 1093/20101 dne 22. novembra 2022 objavil Smernice o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849.
(2) Smernice so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. kreditnim in finančnim institucijam, kot so opredeljene v členu 3(1) in 3(2) Direktive (EU) 2015/8492.
(3) Smernice določajo:
– korake, ki jih morajo sprejeti kreditne in finančne institucije, ko sprejemajo ali pregledujejo rešitve za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 13(1) Direktive (EU) 2015/849 za sklepanje poslovnega razmerja z novimi strankami na daljavo,
– korake, ki jih morajo sprejeti kreditne in finančne institucije v primeru, da se zanašajo na tretje osebe v skladu z oddelkom 4 poglavja II Direktive (EU) 2015/849 ter
– politike nadzora in postopke, ki bi jih morale kreditne in finančne institucije vzpostaviti v zvezi s skrbnim preverjanjem stranke, kot je navedeno v členu 8(3) in (4)(a) Direktive (EU) 2015/849, kadar se ukrepi za skrbno preverjanje strank izvajajo na daljavo.
Pristojni organi morajo upoštevati te smernice, ko ocenjujejo, ali so ukrepi, ki jih kreditne in finančne institucije sprejmejo za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu z Direktivo (EU) 2015/849 v okviru sklepanja poslovnega razmerja s stranko na daljavo, ustrezni in učinkoviti.
2. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) določa uporabo smernic za:
– subjekte, za nadzor nad katerimi je Agencija pristojna na podlagi drugega odstavka 164. člena ZPPDFT-2 in
– Agencijo, pri čemer Agencija opravlja nadzor pri zavezancih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2 samo v delu, ki se nanaša na storitve in dejavnost investicijskega bančništva zavezanca in za katerega se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov. Nadzor lahko opravlja samostojno ali v sodelovanju z Banko Slovenije.
3. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2. oktobra 2023.
Št. 00700-9/2023-2
Ljubljana, dne 25. maja 2023
EVA 2023-1611-0052
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 
1 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
2 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti