Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1864. Sklep o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Brežice, stran 5321.

  
Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) župan Občine Brežice dne 29. 5. 2023 sprejema
S K L E P 
o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Brežice 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se pripravi sklep o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: sklep OPP).
2. člen 
Za potrebe Občinskega prostorskega plana Občine Brežice (v nadaljevanju: OPP) je bilo pripravljeno poročilo o prostorskem razvoju Občine Brežice, opravljena so bila posvetovanja z javnostjo z izvajanjem delavnic na temo optimalnega razvoja Brežice in delavnic na temo urbanistične zasnove za mesto Brežice. Opravljena je bila seznanitev javnosti z delovnim osnutkom prostorskega dokumenta s čimer so bili seznanjeni pristojni nosilci urejanja prostora in ostali aktivni deležniki v prostoru.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) OPP zajema celotno območje Občine Brežice. Nanaša se na strateške in dolgoročne usmeritve občine.
(2) Vodijo se nadgradnja, spremembe in dopolnitve do sedaj začrtanih usmeritev ter analiza novih vsebin.
(3) Predmet načrtovanja OPP izhaja iz novih razvojnih interesov in potreb Občine Brežice, uskladitvijo z državnimi vizijami in usmeritvami, uskladitve s posamičnimi sektorskimi usmeritvami in direktivami ipd.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve izhajajo iz veljavnih strateških podlag Občine Brežice, regionalnega razvojnega programa Posavja in drugih razvojnih programov, dolgoročnih konceptov, strokovnih podlag, državnih usmeritev in direktiv.
(2) Za potrebe priprave OPP bo Občina Brežice pripravila oziroma zagotovila več strokovnih podlag. Če se pri analizi razvojnih potreb ali na podlagi smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se le-te izdelajo v skladu s predpisi.
(3) Strokovne rešitve v skladu s četrtim odstavkom 45. člena ZUreP-3 pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se oblikuje glede na značilnosti potrebnih strokovnih podlag in vsebino OPP.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava OPP bo potekala, skladno z določili 79., 80. in 81. člena ZUreP-3.
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPP bodo zaradi sočasne priprave sledili rokom postopka Šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (SDOPN6), ki so:
– priprava osnutka in okoljskega poročila – do 6 mesecev po sprejemu tega sklepa in pripravi manjkajočih strokovnih podlag;
– sprejem stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave – do 3 mesece po končani javni razgrnitvi;
– priprava predloga plana in okoljskega poročila – do 2 mesecev po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve;
– pridobitev odločbe o sprejemljivosti izvedbe plana na okolje in sprejema OPP na občinskem svetu.
(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo OPP se lahko spremenijo zaradi intenzivnejše priprave strokovnih podlag in morebitnih uskladitve vsebin iz strokovnih podlag, zahtev nosilcev urejanja prostora, celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi nepredvidenih okoliščin.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj so:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje jedrske varnosti: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Uprava RS za jedrsko varnost, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana;
3. Za področje okolja (tla, zraka, hrupa, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, vibracij in ravnanja z odpadki): MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Direktorat za okolje, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
4. Za področje referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
5. Za področje energetike: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
6. Za področje podnebnih sprememb: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Direktorat za podnebne politike, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
7. Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Urad za spodbujanje zelenega prehoda, Langusova 4, 1535 Ljubljana;
8. Za področje varovanja kmetijskih zemljišč: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
9. Za področje gozdarstva in lovstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
10. Za področje ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
11. Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za vode, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
12. Za področje ohranjanja narave: MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
13. Za področje rudarstva: MINISTRTSVO ZA NARAVE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za naravo, Sektor za rudarstvo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
14. Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
15. Za področje urejanja prostora ob mejni črti: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana;
16. Za področje cestnega in železniškega prometa:
a) MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za ceste in cestni promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
b) MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
17. Za področje pomorskega in rečnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
18. Za področje varstva pred naravnimi in drugim nesrečami in varstva pred požarom: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
19. Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
20. Za področje javnih komunikacijskih omrežij: MINISTRSTVA ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana;
21. Za področje javnega zdravstva: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
22. Za področje oskrbe z električno energijo: ELEKTRO CELJE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje;
23. Za področje oskrbe s plinom: ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
24. Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki: JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE d.o.o., Cesta bratvo Milavcev 42, 8250 Brežice;
25. Za področje lokalne komunalne infrastrukture in gospodarskih javnih služb: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
26. Za področje telekomunikacij: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana; T-2 d.o.o., Verovškova 64A,1000 Ljubljana.
(2) Občina pozove naslednje državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje:
1. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
2. MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za vode, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
3. MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
5. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek priprave OPP se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave prostorskega akta ugotovi, da je to zaradi načrtovanih prostorskih ureditev potrebno.
8. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-3.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Predhodno so bile izdelane naslednje strokovne podlage:
– Regionalni razvojni program regije Posavje 2021–2027; RRA Posavje; februar 2022
– Strategija Občine Brežice; Občina Brežice; junij 2015
– Strategija turizma Občine Brežice za obdobje 2017–2021; UM, Fakulteta za turizem; december 2016
– Celostna prometna strategija Občine Brežice, Savaprojekt d.d., PNZ d.d., Nicha d.o.o., april 2017
– Novelacija študije Energetski koncept v Občini Brežice – možnosti izrabe geotermalne energije; Tehnocenter Univerze, 2009
– Strategija razvoja kmetijstva v Občini Brežice za obdobje 2002–2007; Kmetijsko-gozdarski zavod, leto 2002.
(2) Za pripravo OPP bodo izdelane naslednje strokovne podlage, ki jih zagotovi in financira Občina Brežice:
– Strokovne podlage za usmerjanje poselitve – ureditvena območja naselij, območja za dolgoročni razvoj naselij in druga ureditvena območja
– Urbanistične zasnove za naselja Brežice, Cerklje ob Krki in Dobova
– Strokovne podlage za prostorski razvoj in ohranjanje krajine
– Strokovne podlage za določitev načinov urejanja prostora
– Okoljsko poročilo.
(3) Morebitne druge strokovne podlage, potrebne za izvedbo postopka, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora, ter strokovne podlage za izdelavo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje bodo izdelale strokovne organizacije za posamezna področja v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave prostorskih aktov.
10. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 
Na podlagi določil 81. člena ZUreP-3 se pripravi za OPP okoljsko poročilo. Zavod RS za varstvo narave RS je dne 19. 9. 2022 (št. 35630041/2022-2) za SDOPN6 izdal mnenje da je treba izvesti oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja. Okoljske vsebine OPP in SDOPN6 se bodo reševale sočasno.
11. člen 
(obveznost zagotavljanja in financiranja priprave prostorskega akta in strokovnih podlag) 
Sredstva za pripravo OPP zagotovi Občina Brežice.
12. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Občina Sklep o pripravi OPP objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) V skladu s 56. členom ZUreP-3 se za OPP pridobi identifikacijska številka, pod katero se ta akt vodi ves čas priprave, in pod katero se objavi, ko je sprejet.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3504-0001/2021
Brežice, dne 29. maja 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti