Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1867. Odlok o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje, stran 5331.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje 
1. člen 
V Odloku o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje (Uradni list RS, št. 9/09, 12/20 in 189/20) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da sedaj glasi:
»Koncesija iz 3. člena tega odloka se izvaja na zemljiščih parc. št. 2070, parc. št. 2071/1, parc. št. 2071/2, parc. št. 2071/3, parc. št. 2072, parc. št. 2277, vse k.o. 1077 – Celje ter na delih parc. št. 2275/2, 2276/2, 2274/4 in 2274/1, vse k.o. 1077 – Celje, ki v naravi predstavljajo trg med Savinovo in Linhartovo ulico.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-75/2023
Celje, dne 17. maja 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost