Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

Ob-2344/23, Stran 1181
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (v nadaljevanju koncedent) na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter Odloka o pokopališkem redu in podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne lokalne gospodarske 24-urne dežurne službe javne službe v Občini Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2022), objavlja
javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje storitev obvezne lokalne gospodarske 24-urne dežurne službe javne službe v Občini Mozirje 
Koncesijski akt: Odlok o pokopališkem redu in podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne lokalne gospodarske 24-urne dežurne službe javne službe v Občini Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2022).
Predmet koncesije: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske 24-urne dežurne službe na področju opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Mozirje, pri čemer gre za razmerje javno-zasebnega partnerstva.
24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: GJS) obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Območje koncesije: območje Občine Mozirje, na katerem sta pokopališči Mozirje in Šmihel nad Mozirjem.
Predvideni čas trajanja koncesijskega razmerja: 10 let od podpisa pogodbe.
Koncedent bo postopek izbire koncesionarja izvajal ob upoštevanju določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21). Podrobnejše določbe glede postopka izbire koncesionarja so podane v razpisni dokumentaciji.
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane GJS.
Minimalni pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesionirane GJS so določeni v Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), in sicer:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki
ter po Odloku o pokopališkem redu in podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne lokalne gospodarske 24-urne dežurne službe javne službe v Občini Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2022), določenimi v 33. členu:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki;
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti;
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki so predmet te koncesije;
– da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu;
– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov;
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
Kandidati morajo predložiti ustrezna jamstva, da bo ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za predložitev le-te so podane v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta: www.mozirje.si.
Rok za oddajo vlog je 12. 7. 2023 do 12. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje vlog bo potekalo v sejni sobi Občine Mozirje, na naslovu Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje dne 12. 7. 2023, ob 15. uri.
Za koncesionarja bo izbran vlagatelj, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi ocenjevalnega merila »najnižja cena storitve javne službe«, tj. najnižja skupna ponudbena vrednost za deset let izvajanja storitve brez DDV.
Metodologijo za oblikovanje cene storitve javne službe določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18).
Kandidati lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte na naslov obcina@mozirje.si z navedbo zadeve »Koncesija – 24-urna dežurna služba«.
Skrajni rok za posredovanje vprašanj je 5. 7. 2023, do 12. ure.
Koncedent bo odgovore na zastavljena vprašanja podal najkasneje 7. 7. 2023, do 12. ure tako, da jih bo objavil na svoji spletni strani občine.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 10. 10. 2023.
Občina Mozirje 

AAA Zlata odličnost