Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1899. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje, stran 5360.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter drugega odstavka 12. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji dne 24. maja 2023 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje 
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi ter določa organizacija in delovno področje Občinske uprave Občine Trebnje (v nadaljevanju: občinska uprava) ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
(2) V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru zakonskih pravic in dolžnosti občine.
(2) Zadeve iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in tem odlokom.
(3) Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen 
(1) Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena, ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa, delovne in projektne skupine.
(2) Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z ožjimi deli občine, javnimi zavodi, zunanjimi izvajalci gospodarskih javnih služb, društvi in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno pravno in strokovno pomoč ožjim delom občine.
4. člen 
(1) Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni in drugimi predpisi pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
(2) Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja z različnih delovnih področij občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustrezno usposobljenimi izvajalci nalog.
(3) Z aktom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena sestava, vodja skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
5. člen 
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice ter pravne koristi.
6. člen 
(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drugi javni uslužbenci občinske uprave iz svojega delovnega področja.
(2) Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, političnih strank in ožjih delov občine, z uradnimi sporočili za javnost, z zagotavljanjem možnosti, da so na javnih sejah občinskih organov navzoči zainteresirani občani in predstavniki sredstev javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja ter na druge ustrezne načine, ki omogočajo občanom in širši javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
7. člen 
(1) Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.
(2) Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v občinski upravi,
– koordinirano opravljanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in organizacijami.
8. člen 
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Trebnje ustanovljena Občinska uprava Občine Trebnje, s sedežem v Trebnjem in z uradnim elektronskim naslovom obcina.trebnje@trebnje.si.
(2) Poslovni naslov Občinske uprave Občine Trebnje je Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega odloka.
(3) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan. Opravljanje nalog občinske uprave se izvaja v naslednjih organizacijskih enotah:
– Kabinet župana,
– Oddelek za splošne zadeve, znotraj katerega se oblikuje posebna organizacijska enota Referat za proračun,
– Oddelek za urejanje prostora,
– Oddelek za razvojne projekte in investicije,
– Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti.
(4) Znotraj občinske uprave se lahko organizira tudi organizacijska enota Režijski obrat, katerega status, organizacijo in delovno področje ureja poseben odlok.
(5) V občinski upravi se lahko organizirajo tudi druge organizacijske enote. Podrobnejša notranja organizacija občinske uprave se določi v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(6) V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, ki so vezana na mandat župana.
9. člen 
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi organ skupne občinske uprave.
(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
10. člen 
(1) V okviru občinske uprave se izvajajo naloge na področju:
– splošnih in kadrovskih zadev,
– normativno-pravnih in upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
– negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
(2) Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, zakonom, ki ureja financiranje občin, in statutom občine izvajanje posameznih nalog iz pristojnosti občinske uprave prenese na organ skupne občinske uprave.
11. člen 
(1) Javne uslužbence v občinski upravi na položaj, v naziv, delovne in projektne skupine imenuje in razrešuje župan, za svoje delo so odgovorni županu in direktorju občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom občine, drugimi predpisi in notranjimi akti občine, po navodilih predstojnika ter direktorja občinske uprave.
12. člen 
(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje in usmerja občinsko upravo.
(2) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
(3) V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
13. člen 
(1) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
(2) Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.
(3) Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
(4) Direktorju občinske uprave se pravice in obveznosti določijo iz naziva druge stopnje »sekretar«, za kar je potrebno imeti doseženo najmanj naslednjo stopnjo izobrazbe:
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
– magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).
(5) Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
(6) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
14. člen 
(1) Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan z aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
(2) O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
15. člen 
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi predpisi ter aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
16. člen 
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
17. člen 
(1) Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine na prvi stopnji izdaja direktor občinske uprave. Za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji lahko pooblasti javne uslužbence, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo in vodijo postopke tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji, če ni z zakonom drugače določeno.
(3) Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj v postopku na drugi stopnji javnega uslužbenca občinske uprave.
18. člen 
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
19. člen 
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
20. člen 
(1) O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za njihovo opravljanje in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku, ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
(2) Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnih delovnih mestih.
21. člen 
(1) O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti odloča župan.
(2) O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zadevah, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.
22. člen 
Za izločitev uradnih oseb in spore o pristojnosti se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
23. člen 
(1) Občinska uprava opravlja izvirne naloge na podlagi zakona. Izvirne naloge, ki jih opravlja občinska uprava, so določene v statutu občine. Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine neposredno na podlagi določil zakonov in podzakonskih predpisov.
(2) Podrobneje se lahko opravljanje nalog opredeli s splošnim aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, in sicer v okviru del in nalog posameznega delovnega mesta.
(3) Občinska uprava posamezne naloge opravlja znotraj posameznih organizacijskih enot, ki so:
1. Kabinet župana:
– opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge za potrebe župana in podžupanov,
– načrtuje, organizira in izvaja protokol ter prireditve, ki so občinskega pomena,
– opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
– opravlja naloge zagotavljanja celostne podobe občine ter načrtovanja in koordiniranja promocijske politike občine,
– vodi ali sodeluje pri delu projektnih skupin različnih strokovnih področij,
– načrtuje in koordinira medobčinsko in medregijsko sodelovanje,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna,
– opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi župana;
2. Oddelek za splošne zadeve:
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– opravlja strokovna, administrativno-tehnična opravila in organizacijske naloge za direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa,
– organizira volilna opravila in referendume,
– usklajuje in koordinira del občinskega sveta in občinske uprave,
– opravlja naloge sprejemne in glavne pisarne,
– opravlja naloge upravnega poslovanja ter ravnanja in hrambe dokumentarnega gradiva,
– zagotavlja informacijski razvoj in vzdrževanje informacijske opreme za občinsko upravo,
– upravlja občinsko premoženje in izvaja naloge razpolaganja in pridobivanja nepremičnin,
– organizira izvedbo manjših vzdrževalnih del na objektih v lasti občine, ki niso v upravljanju drugih subjektov, ter opreme in inventarja, ki ju uporablja občinska uprava,
– skrbi za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– pregleduje in pripravlja pogodbe in splošne akte za občinsko upravo in občinski svet,
– vodi zahtevnejše upravne postopke,
– daje pravna mnenja v vseh zadevah iz pristojnosti občine,
– zagotavlja zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih ter pripravlja dokumentacijo za reševanje sporov na sodiščih in izvensodnih poravnavah sporov,
– vodi upravne postopke na drugi stopnji,
– skrbi za kadrovske zadeve in izobraževanje,
– skrbi za varnost in zdravje pri delu,
– rešuje druge splošne pravne in upravne zadeve, ki niso v pristojnosti druge notranje organizacijske enote,
– opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana;
a) Referat za proračun:
– opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti ter arhivira izvirnike knjigovodskih listin občinskega proračuna,
– izvaja finančno blagajniško poslovanje in računovodsko knjigovodstvo,
– pripravlja in izvršuje proračun, pripravlja zaključni račun in premoženjsko bilanco občine ter konsolidirano bilanco občine,
– pripravlja obračun plač in drugih prejemkov,
– ravna s finančnim premoženjem v lasti občine,
– vodi poslovne knjige in izdelavo letnih poročil občinskega proračuna,
– izvaja zadolževanje občine ter nadzira zadolževanje ter dajanje poroštev javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– pripravlja finančna poročila za občino,
– organizira notranje revidiranje,
– vodi evidenco javnih naročil,
– opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana;
3. Oddelek za urejanje prostora:
– pripravlja prostorske planske in izvedbene akte,
– organizira in vodi postopek obravnave in sprejemanja prostorskih planskih in izvedbenih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo,
– spremlja uresničevanja prostorskega plana in izvedbenih aktov,
– pripravlja lokacijske informacije,
– izvaja upravne naloge ter daje informacije in mnenja v zvezi z urejanjem prostora,
– izdaja soglasja v zvezi z javnimi prireditvami,
– obračunava komunalne prispevke,
– pripravlja podlage za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja,
– vodi in ažurira banko cestnih podatkov,
– vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– skrbi za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana;
4. Oddelek za razvojne projekte in investicije:
– vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih,
– usklajuje in vodi aktivnosti občinske uprave v procesih povezovanja občine v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj,
– sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,
– zagotavlja izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja,
– načrtuje, koordinira in zagotavlja izvajanje investicij v komunalno infrastrukturo, cestno infrastrukturo, investicij v šolstvo ter opravlja s tem povezane naloge,
– vodi, organizira in koordinira delo na investicijskih projektih,
– usklajuje in vodi aktivnosti z izdelovalci investicijske dokumentacije,
– usklajuje in vodi aktivnosti s projektanti pri izdelavi projektne dokumentacije,
– usklajuje in vodi aktivnosti pri postopkih za izbor izvajalcev pri gradnji,
– vodi izvajanje investicij do končne predaje objekta uporabniku,
– opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
– izvaja nadzor nad delom gospodarskih javnih služb, ki jih izvajajo javna podjetja in koncesionarji,
– organizira načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in urejanje objektov gospodarske javne infrastrukture,
– koordinira pripravo projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih skladov in sredstev javno zasebnega partnerstva,
– opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana;
5. Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti:
– pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, glasbe, knjižničarstva, kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega skrbstva,
– opravlja naloge na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, knjižničarstva, glasbe, kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega varstva in varstva družine, dodeljevanja denarne pomoči občanom in denarne pomoči ob rojstvu otroka,
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti,
– pripravlja in predlaga financiranje programov javnih del,
– izvaja naloge s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti,
– izvaja naloge v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov,
– izvaja naloge s stanovanjskega področja in načrtovanja stanovanjske politike občine,
– vodi in usklajuje aktivnosti na področju gospodarskega razvoja občine,
– izvaja naloge s področja kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma v občini, gozdarstva, razvoja podeželja in zavetišča za zapuščene živali,
– se ukvarja z romsko tematiko,
– opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.
24. člen 
(1) Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom občine in tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali na podlagi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave. Za svoje delo so javni uslužbenci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
(2) Občinska uprava je dolžna s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dober gospodar.
25. člen 
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske uprave, po potrebi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(1) Splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, se uskladi s tem odlokom v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
(2) S tem odlokom se v roku 90 dni po uveljavitvi uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Trebnje.
27. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 69/12, 28/13 in 34/13 – uradno prečiščeno besedilo), uporablja pa se do uveljavitve s tem odlokom usklajenega splošnega akta, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
28. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2023-3
Trebnje, dne 25. maja 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti