Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, stran 5349.

  
Na podlagi 112. člena v zvezi s 155. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji 29. maja 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 
1. člen
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21 in 137/22) se v 2. členu v 6. točki besedilo »namenjene prometu vozil« nadomesti z besedilom »urejene in s prometno signalizacijo označene kot javne parkirne površine«.
V 23. točki se za besedo »avtomobila« doda besedilo »oziroma kolesa«.
2. člen
V 3. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«.
3. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »navesti« doda besedilo »transakcijski račun in«.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Parkirnina v eurih z DDV
Tarifni razred
Dnevna
Nočna
Enotna
I. Parkomati
U-1 (parkirna cona 1 območje cone 1 – osebni avtomobil)
1,30
na uro
(ni)
(ni)
U-2 (parkirna cona 2 območje cone 2 – osebni avtomobil)
0,80
na uro
(ni)
(ni)
U-3 (parkirna cona 3 območje cone 3 – osebni avtomobil)
0,50
na uro
(ni)
(ni)
II. Parkirišča za osebne avtomobile, motorna kolesa in bivalna vozila
P-1 (osebni avtomobil)
1,20
na uro
2,00
na noč
(ni)
P-2 (osebni avtomobil)
0,80
na uro
2,00
na noč
(ni)
P-3 (osebni avtomobil)
0,70
prvi dve uri
2,00
na noč
(ni)
0,70
vsaka naslednja
(ni)
P-1 AB (abonenti-fizične osebe)
(ni)
(ni)
45,00
na mesec
P-2 AB (abonenti-fizične osebe)
(ni)
(ni)
40,00
na mesec
P-3 AB (abonenti-fizične osebe)
(ni)
(ni)
28,00
na mesec
P-3 AB L (abonenti-fizične osebe)
(ni)
(ni)
200,00
na leto
PM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor)
0,60
na uro
0,90
na noč
(ni)
P+R (osebni avtomobil)
(ni)
(ni)
1,30 
 
5,00
za 24 ur 
 
za 24 ur, največ za 168 ur
P-BV-3 (bivalno vozilo)
(ni)
(ni)
10,00
za 24 ur, največ za 168 ur
III. Parkirišča za avtobuse
B-1 (avtobus)
5,00
na uro
(ni)
(ni)
B-2 (avtobus)
3,00
na uro
(ni)
(ni)
IV. Parkirišča za tovorna vozila
T-1 (tovorno vozilo)
2,00
na uro
(ni)
(ni)
T-2 (tovorno vozilo)
(ni)
(ni)
14,00
na dan
T-3 (tovorno vozilo s prikolico)
(ni)
(ni)
170,00
na mesec
T-4 (brez prikolice)
(ni)
(ni)
116,00
na mesec
T-5 (počitniška prikolica)
(ni)
(ni)
162,00
na mesec
V. Parkirna hiša
H-1 (osebni avtomobil)
1,50
na uro
2,00
na noč
(ni)
H-1 A (osebni avtomobil)
1,70
do 3 ure na uro
2,00
na noč
(ni)
2,50
nad 3 ure na uro
H-1 B (osebni avtomobil)
1,20 na uro
2,00 na noč
(ni)
H-2 (abonenti fizične osebe)
(ni)
(ni)
132,00
na mesec
H-3 (abonenti pravne osebe)
(ni)
(ni)
220,00
na mesec
H-4 (abonenti stanovalci)
(ni)
(ni)
70,00
na mesec
HM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor)
0,60
na uro
0,90
na noč
(ni)
VI. Parkirišča za shuttle prevoze in občasne prevoze z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev
SH-1 (shuttle prevozi in občasni prevozi z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev)
(ni)
(ni)
80,00
na mesec
Izguba parkirnega listka, kartice
12,00
celodnevno parkiranje, vendar ne manj kot 12,00 eurov
«. 
5. člen
V 13. členu se v prvem odstavku beseda »vozilo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »osebni avtomobil« v ustreznem sklonu.
6. člen 
V 14. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »vozila« nadomesti z besedilom »osebnega avtomobila«.
7. člen 
V 16. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku beseda »vozilo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »osebno vozilo« v ustreznem sklonu.
8. člen 
V 17. členu se v prvem, drugem in četrtem odstavku beseda »vozilo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »osebni avtomobil« v ustreznem sklonu.
9. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku beseda »vozil« nadomesti z besedo »osebnih avtomobilov«.
10. člen 
Naslov 2.7 pododdelka in 21. člen se spremenita tako, da se glasita:
»2.7 Ureditev parkiranja vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu souporabe avtomobila oziroma kolesa
21. člen
(1)Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste ali na posebej urejenih javnih površinah, namenjenih parkiranju izven vozišča javne ceste, uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu souporabe avtomobila oziroma kolesa.
(2) Parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu souporabe avtomobila oziroma kolesa, na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno na podlagi parkirne dovolilnice, ki jo lahko na podlagi vloge upravičenca izda pristojni organ za obdobje veljavnosti največ pet let. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu, ki po sistemu souporabe avtomobila oddaja najmanj 40 vozil na električni pogon z oceno vsaj štirih zvezdic po Euro NCAP standardu, če je zagotovljeno zadostno število parkirnih prostorov. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu, ki po sistemu souporabe kolesa oddaja najmanj 100 koles na električni pogon in zagotavlja uporabnikom uporabo sistema enotne mestne kartice URBANA, če je zagotovljeno zadostno število parkirnih prostorov.
(3) Parkirna dovolilnica iz prejšnjega člena se izda na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(4) Parkirna dovolilnica za vozila na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu souporabe avtomobila, ki jo izda pristojni organ v skladu s tem členom, mora biti nameščena v parkiranem avtomobilu na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani avtomobila skozi vetrobransko steklo.
(5) Višina občinske takse za uporabo parkirnih prostorov iz tega člena znaša 100 eurov in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 22 eurov, kar skupaj znaša 122 eurov/leto za posamezno parkirno mesto.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali četrtim odstavkom tega člena.«.
11. člen
Naslov 2.8 pododdelka in 22. člen se spremenita tako, da se glasita:
»2.8 Ureditev parkiranja vozil imetnikov parkirne karte
22. člen 
(1) Osebe, ki so imetniki parkirne karte, izdane na podlagi zakona, ki ureja pravila cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: imetnik parkirne karte), ter spremljevalci, ki vozijo in spremljajo imetnika parkirne karte, lahko brezplačno parkirajo vozila na parkirnih mestih na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste, ki niso označena za invalide, za največ dve uri. Parkirano vozilo mora biti označeno z veljavno parkirno karto v skladu s predpisom, ki ureja parkirno karto, in imeti na vidnem mestu označen čas prihoda. Po izteku dovoljenega časa mora voznik plačati parkirnino v skladu s tem odlokom.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.«.
12. člen
Za 27. členom se doda naslov pododdelka, ki se glasi: 
»2.12a Ureditev parkiranja električnih skirojev«.
13. člen 
Za novim naslovom 2.12a pododdelka se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen 
(1) Električne skiroje je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so označene za parkiranje teh vozil.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.«.
14. člen
V 28. členu se v prvem odstavku za besedo »parkirati« doda besedilo »na javnih parkirnih površinah, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce, kot je to določeno s prometno signalizacijo,«.
KONČNA DOLOČBA 
15. člen
Ta odlok začne veljati 5. junija 2023.
Št. 007-34/2023-5
Ljubljana, dne 29. maja 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost