Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1876. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen, stran 5336.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju ZLS) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen 
1. 
V Odloku o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen (Uradni list RS, št. 3/21) se v prvem odstavku 8. člena za besedilom »Izvajalec javne službe« doda beseda »lahko«.
2. 
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let z možnostjo podaljšanja za dve (2) leti.«
3. 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.«
4. 
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 24. člena tega odloka.«
5. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2020
Komen, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost