Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1895. Sklep o potrditvi cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, stran 5354.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2), 46. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 10/14) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrdi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Predračun 2023, januar 2023, predlagal izvajalec gospodarske javne službe VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. in z Elaboratom o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren - Kostanjevica, marec 2023, predlagal izvajalec gospodarske javne službe KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
2. člen 
Cena storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (vodarina) znaša: 1,1980 EUR/m3 (brez DDV).
3. člen 
Zaradi izenačitve cene vode na območju Občine Miren - Kostanjevica, bo občina pokrila razliko v višini 0,6793 EUR/m3 oziroma 36,18 % do cene 1,8773 EUR/m3, predlagane z Elaboratom o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren - Kostanjevica, marec 2023, KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
4. člen 
Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo je:
Omrežnina za oskrbo s pitno vodo
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena v EUR na priključek na mesec (brez DDV)
DN ≤ 20
1
6,5754
20 < DN < 40
3
19,7262
40 ≤ DN < 50
10
65,7540
50 ≤ DN < 65
15
98,6310
65 ≤ DN < 80
30
197,2620
80 ≤ DN < 100
50
328,7700
100 ≤ DN < 150
100
657,5400
150 ≤ DN
200
1.315,0800
5. člen 
(1) Ta sklep začne veljati takoj, potrjene cene se uporabljajo od 1. junija 2023.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe oblikuje cenik s potrjenimi cenami storitev in omrežnin, ki ga objavi na svoji spletni strani in na krajevno običajen način.
(3) Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 3540-0015/2021-4 z dne 27. 5. 2021.
Št. 007-0013/2023-5
Miren, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost