Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1907. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 5376.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. redni seji, dne 25. 5. 2023, sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen 
S tem odlokom se določajo vrsta storitve socialnega servisa, ki ga Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) subvencionira, upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanje subvencije.
2. člen 
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo).
(2) Do subvencije so upravičeni:
– občani ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine
– katerih dohodki ne presegajo višine, ki jo s sklepom določi občinski svet
– in izpolnjujejo tudi druge pogoje iz tega odloka.
(3) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati še enega izmed naslednjih pogojev:
– so starejši od 70 let ali
– so mlajši od 70 let in so invalidne osebe ali osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, kar se dokazuje z odločbo ZPIZ ali ustreznim potrdilom oziroma mnenjem zdravnika.
3. člen 
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za 24 mesecev.
(2) Višina subvencije in višina dohodkov za upravičenost do subvencije, se določita s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, v sklopu sprejemanja proračuna. Višino subvencije se določi v bruto znesku. Od zneska se obračunana dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
(3) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen 
Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen 
(1) Občina Ajdovščina odobri subvencijo na podlagi vloge, ki jo občan vloži pri Občini Ajdovščina. Vlogi za uveljavljanje subvencije je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedena v vlogi.
(2) Postopek ugotavljanja upravičenosti do subvencije vodi občinska uprava, ki tudi izda odločbo na prvi stopnji. Zoper izdano odločbo na prvi stopnji je možna pritožba, ki se jo vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan občine.
6. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega odloka.
7. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
8. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
9. člen 
Pravica do subvencije preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
10. člen 
(1) Upravičenec do subvencije mora Občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev.
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za odpravo le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
11. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka se:
– subvencija določi v višini 15 € mesečno, za upravičenca, ki ima slabši socialni status, pa se določi subvencija v višini 30 € mesečno,
– višina letnih dohodkov za upravičenost do subvencije ne sme presegati 10.800 € za upravičenost do subvencije 15 € mesečno in 9.000 € za upravičenost do subvencije 30 € mesečno.
(2) Višine subvencij in višina dohodkov za upravičenost do subvencij po tem členu veljajo do sprejema sklepa iz 3. člena tega odloka.
12. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/18, 60/19 in 202/21).
Št. 122-1/2018
Ajdovščina, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost