Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1883. Pravilnik o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško, stran 5342.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
Pravilnik o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško (v nadaljevanju: pravilnik), določa upravičence, pogoje, način, merila in višino sredstev za sofinanciranje stroškov urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem oziroma imajo nezadovoljivo rešeno vprašanje bivanja.
2. člen 
(prvo reševanje stanovanjskega problema) 
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se štejejo že izvedene aktivnosti povezane z nakupom legalnega objekta oziroma aktivnosti vezane na legalizacijo nelegalno zgrajenih objektov, ki jih izvedejo člani romske družine-gospodinjstva, ki nimajo v lasti drugega primernega stanovanja in nimajo zadovoljivo ter v skladu z določili predpisov, ki urejajo stanovanja, rešenega stanovanjskega vprašanja.
3. člen 
(upravičeni nameni sofinanciranja) 
(1) Predmet sofinanciranja je:
– nakup stanovanjskega objekta, ki nima statusa nedovoljenega objekta do višine 50 % celotne kupnine oziroma največ do 25.000,00 EUR za posamezen objekt;
– izdelava projektne dokumentacije za legalizacijo objekta do višine 50 % celotnega zneska računa oziroma največ do 2.000,00 EUR na objekt;
– plačilo komunalnega prispevka do višine 50 % celotnega zneska računa oziroma največ do 2.000,00 EUR;
– nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora do 50 % odmerjenega zneska računa oziroma največ do 2.000,00 EUR na objekt;
– nakup stavbnih zemljišč potrebnih za legalizacijo objektov v romskih naseljih v mestni občini Krško do višine 50 % celotne kupnine oziroma največ do 5.000,00 EUR;
– dokončno poplačilo kupnin iz naslova notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč v Kerinovem Grmu oziroma največ do 5.000,00 EUR;
– ureditev priključka električne energije na legalen objekt v romskem naselju do višine 50 % celotnega zneska računa oziroma največ do 3.000,00 EUR na objekt.
(2) Višina sofinanciranja posamezne družine je omejena na 30.000,00 EUR. Višina sofinanciranje se lahko dodatno omeji v primeru, da kupnina za stanovanjski objekt presega posplošeno vrednost nepremičnine, ki je predmet sofinanciranja.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
4. člen 
(upravičenci in pogoji financiranja) 
(1) Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga Mestna občina Krško objavi v Uradnem listu RS.
(2) Na javni razpis se lahko prijavi romska družina, katere člani kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je imel vlagatelj in vsi polnoletni člani gospodinjstva na dan 1. 1. 2021 stalno prebivališče v mestni občini Krško in so vpisani v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško;
– da je vlagatelj lastnik nepremičnin, ki so predmet sofinanciranja stroškov legalizacije oziroma da ima vlagatelj sklenjeno predpogodbo oziroma notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo o nakupu nepremičnine, če gre za sofinanciranje nakupa nepremičnine;
– da je vlagatelj zaposlen oziroma aktivni iskalec zaposlitve;
– da so šoloobvezni otroci v preteklem šolskem letu pouk obiskovali vsaj 80 % časa;
– da vlagatelju ni bila izrečene kazenska sankcija;
– da vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti več kot 2000 EUR.
(3) Za potrebe izvrševanja tega pravilnika je romska družina dalj časa trajajoča življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki, posvojenci oziroma pastorki.
(4) V primeru, da je na enem naslovu prijavljenih več gospodinjstev je do pomoči upravičeno samo eno gospodinjstvo za eno stanovanjsko enoto.
(5) V primeru sofinanciranja upravičenih namenov po tem pravilniku se v zemljiško knjigo poda predlog prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Mestne občine Krško.
5. člen 
(merila javnega razpisa in vrednotenje vlog) 
Pri dodelitvi sofinanciranja se upoštevajo naslednja merila:
Z. št.
Vsebina merila:
Št. točk
1.
Vlagatelj ima stalno prebivališče v mestni občini Krško več kot 18 let in je vpisan v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško.
3
2.
Vlagatelj ima stalno prebivališče v mestni občini Krško najmanj 10 let vpisan v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško.
2
3.
Vlagatelj ima stalno prebivališče v mestni občini Krško najmanj 5 let vpisan v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško.
1
4.
Vlagatelj ima opravljeno prvo stopnjo izobrazbe SOK/EOK. (Nedokončana osnovna šola s tem, ko je zaključil 7. oziroma 8. razred OŠ oziroma je vlagatelj vpisan in redno obiskuje osnovno šolo za odrasle – 1. do 8. razred). 
1
5.
Vlagatelj je vpisan in redno obiskuje osnovno šolo za odrasle (8. do 9. razred).
3
6.
Vlagatelj ima opravljeno drugo stopnjo izobrazbe SOK/EOK. (Dokončana osnovna šola).
4
7.
Vlagatelj ima opravljeno tretjo ali višjo stopnjo izobrazbe SOK/EOK. (Nižje poklicno izobraževanje, NPI – 2 leti).
6
8.
Vlagatelj in njegov zakonec sta oba zaposlena oziroma je zaposlen starš samohranilec. Potrebna priloga: potrdilo o enostarševski družini.
8
9.
Zaposlen je samo vlagatelj
3
10.
Romska družina ima v redni oddelek vrtca vključenega otroka, ki je v zadnjem šolskem letu vrtec obiskoval vsaj 80 % časa. Točke se seštevajo za vsakega otroka, ki izpolnjuje pogoj.
2
11.
Romska družina ima v pripravljalni vrtec Kerinov Grm vključenega otroka, ki je v zadnjem šolskem letu vrtec obiskoval vsaj 80 % časa. Točke se seštevajo za vsakega otroka, ki izpolnjuje pogoj. 
1
12.
Romska družina ima v osnovno šolo vpisanega otroka, ki je v zadnjem šolskem letu šolo obiskoval vsaj 90 % časa. Točke se seštevajo za vsakega otroka, ki izpolnjuje pogoj.
5
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 
6. člen 
(komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Mestne občine Krško.
(2) Komisijo sestavlja pet članov.
7. člen 
(postopek) 
(1) Postopek izbire in sofinanciranja izvajalca se izvede skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, z naslednjimi koraki:
– sprejem sklepa o začetku postopka razpisa;
– sprejem sklepa o imenovanju komisije;
– objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani občine, ki je od dneva objave razpisa v pisni obliki dostopna na naslovu pristojnega organa;
– pregled prispelih vlog – pravočasnost, upravičenost in popolnost;
– izdaja pozivov k dopolnitvi vlog;
– izdaja sklepov o zavrženju vlog;
– ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi razpisnih pogojev in meril;
– podaja predloga izbire;
– izdaja odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja;
– odločanje o pritožbah;
– podpis pogodb.
(2) Župan izvaja naloge iz 1., 2., 10. in 11. alineje prejšnjega odstavka. Za izvajanje nalog 3., 6. in 9. alineje je pristojna notranja organizacijska enota občine.
(3) Komisija izvaja naloge iz 4., 5., 7. in 8. alineje prvega odstavka tega člena.
8. člen 
(višina pomoči) 
(1) Sredstva za izplačilo pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Mestne občine Krško.
(2) Okvirno vrednost razpoložljivih sredstev iz prvega odstavka tega člena določi Občinski svet Mestne občine Krško praviloma ob sprejemu proračuna. Sredstva za pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev določenih z vsakoletnim proračunom občine.
9. člen 
(nadzor in vračilo sredstev) 
(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja občinska uprava.
(2) V primeru, da je vlagatelj sredstva uporabil v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ali so se po dodelitvi sredstev spremenili statusi vlagatelja ali družinskih članov, ki so vplivali na število točk glede na merila, je vlagatelj dolžan Mestni občini Krško dodeljena sredstva v celoti vrniti. Ob ugotovljenih zlorabah, Mestna občina Krško pisno pozove predlagatelja na vračilo dodeljenih sredstev.
(3) V primeru, da želi vlagatelj po izplačilu sofinanciranja odsvojiti nepremičnino, ki je predmet sofinanciranja, lahko Mestna občina Krško izstavi izbrisno pobotnico oziroma poda soglasje k odtujitvi, če so izpolnjeni sledeči pogoji:
– v kolikor želi vlagatelj odsvojiti nepremičnino, ki je predmet sofinanciranja v roku 5 let po izplačilu sredstev, je vlagatelj dolžan Mestni občini Krško vrniti celoten znesek izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– v kolikor želi vlagatelj odsvojiti nepremičnino, ki je predmet sofinanciranja v obdobju od 5 do 7 let po izplačilu sredstev, je vlagatelj dolžan Mestni občini Krško vrniti 75 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– v kolikor želi vlagatelj odsvojiti nepremičnino, ki je predmet sofinanciranja v obdobju od 7 do 10 let po izplačilu sredstev, je vlagatelj dolžan Mestni občini Krško vrniti 50 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– v kolikor želi vlagatelj odsvojiti nepremičnino, ki je predmet sofinanciranja v obdobju od 10 do 20 let po izplačilu sredstev, je vlagatelj dolžan Mestni občini Krško vrniti 25 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Mestna občina Krško izstavi izbrisno pobotnico oziroma poda soglasje k odtujitvi po prejemu vračila izplačanih sredstev s strani vlagatelja.
IV. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško (Uradni list RS, št. 162/21).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 095-2/2023-O706
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost