Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Krško v najem, stran 5344.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Krško v najem 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Krško v najem (Uradni list RS, št. 111/07) se v naslovu in vseh členih besedna zveza »Občina Krško« in nanjo vezane besedne povezave, v vseh sklonih, nadomesti z besedno zvezo »Mestna občina Krško«.
2. člen 
Spremeni se 1. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti ali v razpolaganju Mestne občine Krško namenjena reševanju stanovanjskih potreb zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Krško, ter v upravnih organih in pravnih osebah vseh statusnih in organizacijskih oblik, kjer sta ustanovitelja ali pravna naslednika Mestna občina Krško in Republika Slovenija.«
3. člen 
Spremeni se 3. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposlene osebe v upravnih organih in pravnih osebah navedenih v 1. členu tega pravilnika ali njihovi delodajalci (v nadaljevanju: delodajalci).«.
4. člen 
Spremeni se prva alinea 4. člena pravilnika tako, da se glasi:
»– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice Evropske unije,«.
5. člen 
Spremeni se 15. člen pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Izjemoma lahko župan odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo, kadar je za to izkazan poseben interes občine ali Republike Slovenije v primeru, da pravne osebe in upravni organi navedeni v 1. členu tega pravilnika zaradi kadrovskih težav ne bodo mogli realizirati svojega programa dela.
(2) V primeru, da obstaja istočasen interes občine in Republike Slovenije do dodelitve posameznega stanovanja ima prednost občina.
(3) Župan lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo tudi takrat, kadar gre za reševanje kadrovskih težav v gospodarstvu, kolikor je pri tem izkazan širši interes občine pri čemer poslovni subjekti ne bodo mogli realizirati svojega programa dela ter kadrom, ki delujejo in ustvarjajo na območju občine z izkazanim dosežki s svojega področja delovanja, ki so pomembni za občino.
(4) Za primer izjemne dodelitve ne velja določba prve alineje 4. člena tega pravilnika.«.
6. člen 
Spremeni se 16. člen pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Najemna pogodba za službeno stanovanje se sklene za določen čas, do prenehanja delovnega razmerja pri istem delodajalcu.
(2) Delodajalec in najemnik sta ob prenehanju najemnega razmerja ali z začetkom teka odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi najemnika dolžna o tem nemudoma obvestiti občinsko upravo.«.
7. člen 
Spremeni se 17. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo in se oblikuje prosto. Najemnina ne more biti nižja od najemnine, ki se določi z uporabo metodologije za določanje neprofitnih najemnin.«.
8. člen 
V 18. členu pravilnika se spremeni naslov člena tako, da se glasi: »(odpoved najemne pogodbe)«.
Prvi odstavek 18. člena se črta.
Tretja alineja drugega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če najemnik ravna v nasprotju z 19. členom tega pravilnika,«.
9. člen 
Spremeni se 19. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Službenega stanovanja najemnik nima pravice oddajati v podnajem. Pravica do najema službenega stanovanja ni prenosljiva.«.
10. člen 
23. člen pravilnika se črta.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-9/2007-O406
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost