Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1885. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško v najem, stran 5345.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško v najem 
1. člen 
V Pravilniku o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško v najem (Uradni list RS, št. 173/20) se v naslovu in v 1. členu besedna zveza »Občina Krško« v ustreznem sklonu, nadomesti z besedno zvezo »Mestna občina Krško«.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena pravilnika se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– prosilci, ki so občini ponudili stanovanje ali stanovanjsko stavbo v svoji lasti za prodajo ali v najem, pri čemer je občina njihovo ponudbo sprejela,«.
Dosedanja prva, druga, tretja in četrta alineja postanejo druga, tretja, četrta in peta alineja.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2020-O406
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost