Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

Št. 671-0002/2023-201 Ob-2330/23, Stran 1184
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa športa objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv 
za sofinanciranje članskih ekip v Občini Ravne na Koroškem v letu 2023 
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva kolektivne športne klube oziroma društva, ki s članskimi ekipami tekmujejo ali so napredovale v 1. ali 2. državno (slovensko) ligo k predložitvi ponudb za sofinanciranje.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izvajanja športa članskih ekip
V javni interes na področju izvajanja športa članskih ekip spada izvajanje članskih ekip kolektivnih športnih panog, ki tekmujejo ali so napredovale v 1. ali 2. državno (slovensko) ligo.
4. Pogoji za sodelovanju na pozivu:
4.1. Na pozivu lahko sodelujejo:
– športni klubi oziroma društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– ki imajo v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih kategorijah,
– ki sodelujejo tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo;
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj eno leto,
– so se prijavili na razpis LPŠ v Občini Ravne na Koroškem za leto 2023,
– izvajajo športne programe na območju občine in imajo zanje:
1. zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
2. imeti sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju s strokovnim delavcem (trenerjem). Kot ustrezna pogodba o sodelovanju se šteje pogodba sklenjena s strokovnim delavcem (trenerjem), ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, 
3. podpisati izjavo v prijavi, s katero klub oziroma društvo izjavlja, da za predlaganega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev (pri tem se ne upoštevajo sredstva, ki jih izvajalec dobi na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem), 
4. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
5. izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (dve uri tedensko); razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja področja športa v merilih drugače opredeljen, 
6. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa. 
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 10.000 €, od tega za sofinanciranje dela plač nogometnih trenerjev 60 % ter 40 % za sofinanciranje odbojkarskih trenerjev.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi vadbami bodo upoštevani predvsem stroški registracije, prijavnine na tekmovanja, stroški strokovnega kadra ter sodniški stroški.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena glede na zgoraj izpolnjene pogoje ter na podlagi predloženih stroškov izvajanja programa kluba oziroma društva.
8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2023, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa vadbe oziroma tekmovanja.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 2. 6. 2023 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2023.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program športa,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak program ustrezno označiti in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ne odpiraj« »Javni poziv – šport članskih ekip 2023« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge. V primeru hkratne pridobitve prijav, se programi vrednotijo glede na finančno konstrukcijo posameznega prijavitelja ter se glede na razpoložljivost sredstev ter potrebna sredstva za izvedbo programa procentualno porazdelijo.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost