Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1849. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 5300.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20, 163/21 in 137/22) se v 1. členu 1. do 9. točka drugega odstavka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1352 z dne 3. avgusta 2022 o odstopanju glede leta 2022 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 204 z dne 4. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1172 z dne 4. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike ter uporabe in izračuna upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 12);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2531 z dne 1. decembra 2022 o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 328 z dne 22. 12. 2022, str. 78); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1227z dne 15. julija 2022 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2022, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).«.
2. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku v peti alineji črtata vejica in besedilo »24 ali 36«.
3. člen 
V 10. členu se v petem odstavku v 1. točki v prvem stavku za besedo »projektu« doda besedilo »in stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer se morajo oprema in stroji uporabljati na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov iz prejšnjega stavka so upravičeni tudi stroški namestitve oziroma vgradnje opreme in strojev. Ti stroški lahko znašajo največ 20 odstotkov upravičenih stroškov projekta;«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V okviru upravičenih stroškov iz 1. točke prejšnjega odstavka se članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, priznajo:
1. stroški dela na projektu, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– vodjo projekta iz tretjega odstavka tega člena v višini 26,19 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– strokovnega in tehničnega sodelavca v višini 18,12 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
2. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu pri članu partnerstva, pri čemer se za zaposlenega na projektu štejeta vodja projekta iz tretjega odstavka tega člena ter strokovni in tehnični sodelavec,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;
3. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov v skladu s točko a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
4. člen 
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvedbo pilotnega projekta znaša podpora 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1., 2., 4. in 5. točke petega odstavka 10. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz 3. točke petega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.
5. člen 
Za 54. členom se doda nov, 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen 
(odrek pravici do sredstev) 
Če se upravičenec odreče pravici do sredstev iz odločbe o pravici do sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, o tem pisno obvesti ARSKTRP najpozneje v 30 dneh od dneva vročitve odločbe.«.
6. člen 
Četrti odstavek 62. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(postopki) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20, 163/21 in 137/22), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20, 163/21 in 137/22).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20, 163/21 in 137/22), obravnavajo v skladu s spremenjenim 62. členom uredbe.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-220/2023
Ljubljana, dne 31. maja 2023
EVA 2023-2330-0033
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti