Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2386. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D, EPA 129-IX)
2387. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 28. 4. 2020
2388. Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021
2389. Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
2390. Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2391. Uredba o razvrščanju objektov

MINISTRSTVA

2392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«
2393. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
2394. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
2395. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
2396. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

2397. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 129.a člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora z delom v splošno korist, ki teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje vročitve prepisa sodbe dalje, v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2398. Podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriteriji za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v domovih za starejše
2399. Podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriteriji za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih

OBČINE

Ajdovščina

2400. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col
2401. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica
2402. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina
2403. Odlok o predkupni pravici v Občini Ajdovščina
2404. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje
2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina

Ankaran

2406. Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran
2407. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran
2408. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič
2409. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist – nepremičnini s parc. št. 1036/71 in 1036/72, obe k.o. Oltra

Brežice

2410. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2022
2411. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
2412. Sklep o določitvi subvencije najemnine za infrastrukturo gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
2413. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Črnomelj

2414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza
2415. Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor

Horjul

2416. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako Zk_29

Ig

2417. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig

Ilirska Bistrica

2418. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022
2419. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2022
2420. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2421. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2422. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Koper

2423. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnih parkiriščih v Žusterni
2424. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Semedela – Ente pubblico di educazione ed istruzione Vrtec Semedela v plačni razred za določitev osnovne plače
2425. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 3722/2 k.o. 2606 Semedela
2426. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2427. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

2428. Odlok o razglasitvi Jurjove kašče v Prašah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Kranjska Gora

2450. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022

Litija

2429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022

Ljubljana

2430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
2431. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja (za prostorsko enoto PE1 in del C1)
2432. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a)
2433. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dele prostorskih enot P3 in C3)
2434. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Metlika

2451. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2022

Piran

2452. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran, ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 33. redni seji dne 16. junija 2022
2453. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran

Pivka

2454. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka
2455. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka

Prebold

2435. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold

Ribnica

2436. Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad na objektih izven mestnega jedra naselja Ribnice

Slovenj Gradec

2437. Odlok o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2438. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«
2439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
2440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec
2441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
2442. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine: (št. 2.1)
2443. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2022: (št. 2.2)
2444. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 16.3)

Šempeter-Vrtojba

2445. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2022/2023
2446. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic

Žalec

2447. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Žužemberk

2448. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk
2449. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti