Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2423. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnih parkiriščih v Žusterni, stran 7359.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnih parkiriščih v Žusterni 
Št. 371-326/2022
Koper, dne 4. julija 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. junija 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnih parkiriščih v Žusterni 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na naslednjih javnih parkiriščih v Žusterni, in sicer:
– na javnem parkirišču pri mandraču Molet (Žusterna), ki je urejeno na delu zemljišča s parc. št. 4580/2 k.o. 2606 Semedela ter obsega približno 25 parkirnih prostorov,
– na javnem parkirišču ob vozišču ulice Dolga reber pred objektom bazenskega kompleksa Terme Čatež, ki je urejeno na nepremičnini s parc. št. 4582/10 k.o. 2606 Semedela ter obsega 9 parkirnih prostorov in
– na javnem parkirišču Krožne ceste, to je na njenem odseku od križišča z Mejno potjo do obalne ceste ter na parkirišču ob vozišču, ki je urejeno na nepremičninah s parc. št. 4581/7, 59/16, 45/11, 60/24, 64/12, 4581/6, 4581/9, 44/17, 44/12, 4580/11, 43/5 in 4580/2 vse k.o. 2606 Semedela ter obsega približno 30 parkirnih prostorov.
2. 
Cilj uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti, kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem oziroma uporabnikom plaže med Koprom in Izolo ter obalne pešpoti med Koprom in Izolo ter tako uporabnikom omogočiti lažji dostop do rekreacijskih površin obale in morja.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– tarifo uporabe parkirišča;
– plačilo parkirnine z uporabo aplikacije Easy Park ali drugih brezgotovinskih načinov plačila;
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– druge pogoje parkiranja.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnega režima ter parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa, pokritje stroškov izvajanja javne službe, ter s tarifami in pogoji parkiranja na parkiriščih, ki so v bližini ter služijo istim ali podobnim namenom.
4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-326/2022
Koper, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L ’ A T T O    D I   D E L I B E R A 
sull’istituzione del servizio pubblico «gestione di determinati parcheggi pubblici» nei parcheggi pubblici a Giusterna 
Prot. n. 371-326/2022 
Capodistria, 4 luglio 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati parcheggi pubblici» (Bollettino Ufficiale della RS nn. 45/01 e Gazzetta Ufficiale della RS n. 1/12) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 30 giugno 2022, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’istituzione del servizio pubblico «gestione di determinati parcheggi pubblici» nei parcheggi pubblici a Giusterna 
Si istituisce il servizio pubblico economico «gestione di determinati parcheggi pubblici» nei seguenti parcheggi pubblici a Giusterna:
– nel parcheggio pubblico presso il mandracchio Moleto (Giusterna), sistemato su una parte del terreno insistente sulla p.c. 4580/2 C.c. 2626 Semedella che comprende circa 25 posti macchina,
– nel parcheggio pubblico lungo la carreggiata di Costa Lunga di fronte all’edificio del complesso balneare con piscine Terme Čatež, sistemato sul terreno insistente sulla p.c. 4582/10 C.c. 2626 Semedella che comprende 9 posti macchina e
– nel parcheggio pubblico della Strada Circolare, cioè su una sua parte che va dall’incrocio con Vicolo Lungoconfine fino alla strada costiera e nel parcheggio lungo la carreggiata, sistemato sugli immobili insistenti sulle pp.cc. 4581/7, 59/16, 45/11, 60/24, 64/12, 4581/6, 4581/9, 44/17, 44/12, 4580/11, 43/5 e 4580/2 tutte C.c. 2606 Semedella che comprende circa 30 posti macchina.
L’obiettivo dell’introduzione del servizio pubblico è garantire la sosta breve ai visitatori ovv. agli utenti della spiaggia tra Capodistria e Isola e della strada pedonale tra Capodistria e Isola per facilitare agli utenti l’accesso alla costa e al mare.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati parcheggi pubblici», tra l’altro, il Sindaco determina:
– la tariffa di utilizzo del parcheggio;
– il pagamento del parcheggio con l’utilizzo dell’applicazione Easy Park o di altre modalità di pagamento senza contanti;
– la modalità di controllo sull’utilizzo del parcheggio, da basarsi sull’automazione per la gestione di parcheggi;
– altre condizioni di parcheggio.
Si consiglia al Sindaco di armonizzare il regime di parcheggio e le tariffe di parcheggio in modo da raggiungere gli obiettivi di cui al punto 2 del presente atto di Delibera, coprire le spese relative al servizio pubblico economico e con le tariffe e condizioni di sosta nei parcheggi nelle vicinanze con interessi uguali o simili.
Il Sindaco rilascia l’atto di Delibera di cui al punto 3 nel termine che permette l’istituzione del servizio pubblico immediatamente a seguito della conclusione e dell’attrezzamento della struttura di parcheggio, in considerazione dei termini più brevi per l’attuazione del procedimento relativo agli appalti pubblici.
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 371-326/2022
Capodistria, 30 giugno 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost