Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2453. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran, stran 7411.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 49/20 – ZIUZEOP), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 33. redni seji dne 16. junija 2022 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran 
1. 
S tem sklepom se dopolni Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran (Uradni list RS, št. 18/15; v nadaljevanju: sklep).
V 1. točki sklepa se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ekonomska cena prilagojenega programa za predšolske otroke v javnem zavodu Vrtec Mornarček Piran znaša 1.092,69 EUR za otroka na mesec. Oddelek s prilagojenim programom bo organiziran v javnem zavodu Vrtec Mornarček Piran, in sicer v enoti Barčica Portorož, Sončna pot 20a, Portorož.«
2. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. septembra 2022. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0002/2015
Piran, dne 16. junija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 31 della Legge sulle scuole dell’infanzia (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 100/05 – Testo Consolidato 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 e 49/20 – ZIUZEOP), l’articolo 20 del Regolamento sulla metodologia per la determinazione dei prezzi dei programmi nelle scuole dell’infanzia che esercitano un servizio pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 e 59/19) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 33ª seduta ordinaria il giorno 16 giugno 2022 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
di integrazione alla Deliberazione sulla determinazione delle tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano 
1. 
Con la presente Delibera si integra la Deliberazione sulla determinazione delle tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 18/15; nel prosieguo: delibera).
Nel punto 1 della Delibera viene aggiunto il seguente testo:
“L’importo effettivo del programma adattato per i bambini in età prescolare nell’ente pubblico Scuola dell’infanzia Mornarček Pirano ammonta a 1.092,69 Euro per bambino al mese. La sezione con programma adattato sarà organizzato nell’istituto Scuola dell’infanzia Mornarček, sezione periferica Barčica Portorose, Strada del Sole 20a, Portorose.”
2. 
La presente Delibera è immediatamente esecutiva, si applica dall’1 settembre 2022 in poi e viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 602-0002/2015
Pirano, 16 giugno 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti