Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

Št. 371-8/2022-5 Ob-2706/22, Stran 1810
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in 48. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13), objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka 
1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13).
3. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka, in sicer ločeno za naslednja koncesijska območja/sklope:
1. sklop: Redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov na območju KS Škofja Loka Mesto, KS Zminec, KS Log, KS Sv. Lenart – Luša in KS Bukovica – Bukovščica; 
2. sklop: Redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov na območju KS Stara Loka – Podlubnik, KS Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS Reteče – Gorenja vas; 
3. sklop: Redno vzdrževanje pomembnejših lokalnih cest na območju občine; 
4. sklop: Zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih na območju KS Škofja Loka Mesto, KS Zminec, KS Log, KS Sv. Lenart – Luša in KS Bukovica – Bukovščica; 
5. sklop: Zimska služba na javnih cesta in cestnih objektih na območju KS Stara loka – Podlubnik, KS Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS Reteče – Gorenja vas; 
6. sklop: Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine; 
7. sklop: Vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih cestah na celotnem območju občine. 
4. Obseg koncesije
Javna služba obsega izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cestnih objektov, ki so na območju Občine Škofja Loka v funkciji javnih površin naselja, in sicer:
1. vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov: 
– redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov, 
– obnavljanje javnih cest in cestnih objektov, 
2. zimsko službo in 
3. odvoz in hrambo zapuščenih vozil. 
Iz koncesije je izvzeto izvajanje:
– vodenje katastra prometne infrastrukture in banke cestnih podatkov,
– vzdrževanje in obnavljanje svetlobnih signalnih naprav,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil ter
– odločanje in izdajanje dokumentov v upravnih postopkih.
Redno vzdrževanje javnih cest, cestnih objektov in drugih prometnih površin (1. sklop, 2. sklop in 3. sklop) obsega:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest in drugih prometnih površin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih površinah,
– intervencijske ukrepe,
– odvoz in hrambo zapuščenih vozil in
– izvajanje storitev, ki skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi sodijo v okvir javne službe.
Redno izvajanje zimske službe na javnih cestah, cestnih objektih in drugih prometnih površinah (4. sklop in 5. sklop) obsega:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
– pluženje in posipavanje,
– čiščenje mrež in odtočnih uličnih (cestnih) požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje javnosti,
– intervencijske ukrepe,
– ostale naloge in aktivnosti opredeljene z izvedbenim programom zimske službe in
– izvajanje storitev, ki skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi sodijo v okvir javne službe.
Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih (6. sklop) in Vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih cestah (7. sklop) se izvaja skladno s programom, oziroma glede na potrebe dogovorjene s koncedentom na celotnem območju občine.
5. Območje izvajanja koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje gospodarske javne službe na območju Občine Škofja Loka oziroma na manjših zaključenih koncesijskih območjih, ki so opredeljeni v sklopih navedenih v 3. točki tega razpisa.
Javna služba se izvaja zgolj na javnih cestah in cestnih objektih, ki so v upravljanju Občine Škofja Loka.
Pregled koncesijskih območij, javnih cest in cestnih objektov ter ostalih prometnih površin na katerih se izvaja javna služba, je natančneje določen v razpisni dokumentaciji.
6. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s koncesijo podelijo le enemu koncesionarju na posameznem koncesijskem območju. En koncesionar lahko pridobi koncesijo tudi na več koncesijskih območjih.
Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja dejavnost rednega vzdrževanja javnih cest tudi izven obsega koncesije, oziroma lahko izvaja tudi druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti, tako da za opravljanje koncesije, ki je predmet tega razpisa omogoča revizijsko sled.
Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe:
– izključno pravico opravljati koncesionirano javno službo na celotnem koncesijskem območju,
– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki služijo izvajanju koncesionirane javne službe.
7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za šest let (rok koncesije). Rok koncesije začne teči z dnem, določenim v koncesijski pogodbi, oziroma naslednji dan po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok koncesije poteče s potekom istega dne v istem mesecu v šestem letu od dneva začetka teka roka koncesije. Predviden rok začetka izvajanja koncesije je 1. 10. 2022.
8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13) in skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe, ki je predmet razpisa.
9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena (utež 80 %) in
– fiksnost cene (utež 20 %).
Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za podelitev koncesije:
1. prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, in sicer: 
– prijavitelju kot pravni osebi in osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa prijavitelja ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami); kazniva dejanja so opredeljena v razpisni dokumentaciji,
– prijavitelj na dan, ko oddaja prijavo, v skladu s predpisi Republike Slovenije oziroma države v kateri ima sedež, nima neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, v kateri ima sedež, v vrednosti 50 € ali več, in mora imeti na dan oddaje prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje prijave, 
– na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, prijavitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, 
– pri prijavitelju v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, 
– nad prijaviteljem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, 
– prijavitelj ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta, če bo to koncedent lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, 
– prijavitelj v prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni s koncedentom ni kršil ključnih obveznosti, zaradi česar je koncedent predčasno odstopil od koncesijske pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 
– ostale pogoje določene v razpisni dokumentaciji; 
2. prijavitelj mora dokazati, oziroma predložiti listine s katerimi dokaže, da izpolnjuje finančne pogoje, in sicer: 
– da razpolaga z najmanj 50.000,00 € osnovnega kapitala (1.–5. sklop) oziroma 15.000,00 EUR (6. in 7. sklop),
– da v zadnjem poslovnem letu pred oddajo prijave ni imel hkrati čiste izgube iz poslovanja in bilančne izgube, 
– da je imel v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred oddajo prijave najmanj 80.000,00 € prihodkov iz dejavnosti (1.–5. sklop) oziroma 20.000,00 EUR (6. in 7. sklop),
– da njegov povprečni delež kratkoročnih dolgov v financiranju v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred oddajo prijave ni znašal več kot 60 %; 
3. prijavitelj mora biti registriran, oziroma mora izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe, ki je predmet razpisa; 
4. prijavitelj mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije, ter kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo v skladu s predpisi, z normativi in s standardi, 
5. prijavitelj mora zadovoljevati minimalne zahtevane tehnične in kadrovske zahteve, ki so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji; 
6. prijavitelj se mora obvezati zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo z izvajanjem koncesije lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi; 
7. prijavitelj mora izkazovati reference na področju vzdrževanja cest ali primerljivih storitev, ki so predmet koncesije, skladno z zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji;
8. prijavitelj mora za udeležbo na javnem razpisu izpolnjevati tudi druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. 
11. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku, pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– ESPD obrazec,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
– zavarovanje za resnost prijave,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisana in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 10.000,00 €, z oznako »Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno štiri mesece od datuma za prejem prijav.
13. Prijaviteljem je omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil pri predmetnem javnem razpisu.
14. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo svojo prijavo oddati preko informacijskega sistema e-JN, na spletnem naslovu, ki je objavljen v Obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu javnih naroči, najpozneje do 19. 8. 2022, do 12. ure.
Zahtevano zavarovanje za resnost prijave navedeno v 12. točki te objave mora prijavitelj poslati koncedentu v originalu (v papirni obliki) po pošti (priporočeno) ali oddati osebno na naslovu koncedenta, v zaprti ovojnici, in jo mora koncedent prejeti do poteka roka za prejem prijav, ob čemer velja prejemna teorija, to je 19. 8. 2022, do 12. ure, na naslov: Občina Škofja Loka (Vložišče), Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »Ne odpiraj – Prijava – koncesija ceste«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
15. Javno odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 19. 8. 2022 in se bo začelo ob 13.30.
16. Dopolnjevanje in pojasnjevanje prijave bo mogoče samo na način, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj v roku, ki bo določen v pozivu za dopolnitev ali pojasnilo, prijave ne bo dopolnil ali pojasnil ali ustrezno dopolnil ali pojasnil, se bo prijava izključila iz postopka.
Javni razpis je v celoti uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva vsa razpisana koncesijska območja oziroma sklope. Javni razpis je delno uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva posamezno koncesijsko območje oziroma sklop. Prijava je dopustna, če vsebuje vse zahtevane obrazce, izjave in dokumente in je finančno sprejemljiva.
17. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni skladno z določbami zakona, ki ureja področje koncesij, ki je predmet javnega razpisa in področje javnega naročanja, predvidoma v 30 dneh od poteka roka za prejem prijav.
Z izbranim koncesionarjem/koncesionarji se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan Občine Škofja Loka.
18. Potencialni prijavitelji lahko vprašanja naslovijo v pisni obliki izključno preko Portala javnih naročil.
19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni odškodninsko odgovoren.
20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, na Portalu javnih naročil, Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Občine Škofja Loka.
Občina Škofja Loka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti