Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2410. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2022, stran 7345.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
REB 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
38.843.268
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
25.722.196
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
19.765.469
700
Davki na dohodek in dobiček
16.627.812
703
Davki na premoženje
1.957.157
704
Domači davki na blago in storitve
1.175.500
706
Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
5.956.727
710
Udeležba na dobičku od premoženja
2.959.140
711
Takse in pristojbine
30.000
712
Globe in druge denarne kazni
73.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
115.187
714
Drugi nedavčni prihodki
2.778.900
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.311.061
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
1.311.061
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.810.011
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
8.118.132
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
3.691.879
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
44.250.268
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.498.681
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
1.800.675
401
PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST
274.400
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
5.950.256
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
140.000
409
REZERVE
333.350
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
10.327.128
410
SUBVENCIJE
440.000
411
TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM
5.209.395
412
TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM
962.433
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.715.300
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
-
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
25.057.479
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
25.057.479
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
366.980
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
-
431
INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU
315.980
432
INVES. TRANSFERI PU 
51.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–5.407.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
550.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
550.000
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
550.000
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
550.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
3.550.000
50
ZADOLŽEVANJE
3.550.000
500
Domače zadolževanje
3.550.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.443.000
55
ODPLAČILA DOLGA
1.443.000
550
Odplačila domačega dolga
1.443.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.750.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.107.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
5.407.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2021)
2.750.000
« 
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 23. člena, tako da se glasi:
»(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se bo Občina Brežice za leto 2022 zadolžila pri poslovnih bankah skupaj v višini do 3.550.000 EUR.«
2. KONČNI DOLOČBI 
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k odloku, pa se objavita tudi na spletni strani Občine Brežice.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0190/2022
Brežice, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost