Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«, stran 7294.

  
Na podlagi devetega odstavka 70.a in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« 
1. člen 
V Pravilniku o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15 in 32/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito:
– proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
– proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pridelava pomeni:
– rastlinsko pridelavo,
– rojstvo in rejo živali do prve stopnje predelave,
– prirejo jajc,
– prirejo mleka ali
– gospodarski ribolov.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(uporaba označbe »izbrana kakovost«) 
Označba »izbrana kakovost« je namenjena označevanju kmetijskih pridelkov in živil iz sektorjev:
a) prireje in predelave mleka;
b) pridelave in predelave mesa;
c) pridelave in predelave sadja;
č) pridelave in predelave zelenjadnic;
d) pridelave in predelave gob;
e) pridelave in predelave zelišč;
f) pridelave in predelave krompirja;
g) pridelave in predelave žit;
h) pridelave in predelave oljnic;
i) pridelave in predelave oljk;
j) pridelave in predelave grozdja za vino;
k) pridelave in predelave hmelja;
l) prireje in predelave jajc;
m) pridelave medu in živilskih proizvodov iz čebelarstva ter
n) rib, drugih vodnih organizmov, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.«.
4. člen 
V 6. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ob vložitvi vloge se mora vlagatelj opredeliti, ali vlaga vlogo kot vlagatelj iz prvega, drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena in temu priložiti ustrezne priloge iz točke b) tretjega odstavka tega člena.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če specifikacija za določen kmetijski pridelek ali živilo vsebuje opis identičnih lastnosti in kriterijev, kot jih predpisujejo druge sheme kakovosti, predpisane z zakonodajo, mora specifikacija za ta kmetijski pridelek ali živilo določati še dodatne posebne lastnosti, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo.«.
5. člen 
V 7. členu se besedilo »na svojih spletnih straneh« nadomesti z besedilom »na osrednjem spletnem mestu državne uprave«.
6. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo odloči o priznanju označbe »izbrana kakovost« in potrdi specifikacijo (v nadaljnjem besedilu: potrjena specifikacija) ob upoštevanju postopka informiranja v skladu s predpisom iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in priznano označbo vpiše v evidenco shem kakovosti iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
(2) Potrjeno specifikacijo ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
7. člen 
V 10. členu se drugi, tretji in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Vloga za spremembo potrjene specifikacije mora vsebovati:
– ustrezne priloge iz točke b) tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika;
– seznam in utemeljitev predlaganih sprememb potrjene specifikacije;
– spremenjeno specifikacijo ter
– v primeru začasne spremembe specifikacije tudi dokazila o sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepih oziroma naravnih nesrečah ali neugodnih vremenskih razmerah, ki jih naložijo oziroma potrdijo pristojni organi.
(3) Na podlagi popolne vloge za spremembo potrjene specifikacije ministrstvo, razen za spremembe specifikacije iz četrte alineje prejšnjega odstavka, na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi seznam in utemeljitev sprememb potrjene specifikacije in spremenjeno specifikacijo ter pozove javnost, da v 30 dneh od objave poda utemeljene pisne pripombe k predlagani spremembi specifikacije.
(4) Ministrstvo potrdi spremenjeno specifikacijo in novo potrjeno specifikacijo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
8. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(obveščanje) 
Imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje iz 11. člena tega pravilnika pridelovalce in predelovalce kmetijskih pridelkov in živil oziroma njihova združenja, ki so jim podelile ali odvzele certifikat, vpišejo v evidenco shem kakovosti, ki jo določa zakon, ki ureja kmetijstvo, ter ministrstvo in organ, pristojen za varno hrano, v največ sedmih dneh obvestijo o odvzetih certifikatih.«.
9. člen 
V 14. členu se v tretjem odstavku besedilo »na spletnih straneh ministrstva« nadomesti z besedilom »na osrednjem spletnem mestu državne uprave«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, začeti po Pravilniku o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15 in 32/18), se končajo v skladu s tem pravilnikom.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-743/2021
Ljubljana, dne 12. julija 2022
EVA 2021-2330-0100
Irena Šinko 
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti