Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

Št. 603-2/2022-2 Ob-2722/22, Stran 1813
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 74/21), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 
I. V letu 2022 se bodo v skladu z Letnim programom sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 št. 603-28/2021-1 z dne 2. 11. 2021 iz proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica sofinancirali razvojni projekti, k izkazujejo delovanje na področju tehnike in naravoslovja, zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave.
Razvojni projekt predstavlja nabor aktivnosti izvajalca, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Za namen tega odloka se pod pojmom razvojni projekt štejejo aktivnosti na področju aplikativnih raziskav, inovacij, naprednih tehnologij s področja digitalizacije, informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih sodobnih tehnologij in z njimi povezanih izobraževalnih dejavnosti, skupnih projektov med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter drugimi ustanovami, ki povezujejo terciarno izobraževanje z inovacijami, raziskovanjem z lokalnimi gospodarskimi in drugimi organizacijami s ciljem spodbujanja napredka obstoječih in novih podjetij na osnovi znanja in novih tehnologij. Razvojni projekti morajo izkazovati razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija.
Predmet tega javnega razpisa niso vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 20.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022.
III. Za upravičence po tem javnem razpisu se štejejo prijavitelji, ki so pravne osebe, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje (v nadaljnjem besedilu prijavitelji):
– za sofinanciranje razvojnih projektov: prijavitelji so pravne osebe, ki imajo sedež ali enoto na območju mestne občine, so vpisani v razvid visokošolskih ali višješolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter izvajajo razvojni projekt na območju mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov na področju terciarnega izobraževanja oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje razvojnih projektov,
– imajo za izvajanje razvojnih projektov zagotovljena lastna sredstva,
– zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje pogoja za prijavo,
– prijavitelji dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu in/ali razvojnem projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Mestna občina bo sofinancirala samo upravičene stroške razvojnega projekta. Neupravičeni stroški razvojnega projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi upravičenec. Upravičeni stroški razvojnega projekta so materialni stroški (brez vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme), stroški dela, najemnine, ostali stroški vezani na izvajanje prijavljenega razvojnega projekta. Vsi upravičeni stroški se morajo nanašati na prijavljeni razvojni projekt.
Upravičeni stroški po tem odloku so stroški, ki izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje:
– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega razvojnega projekta,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi ter podprti z dokazili,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje razvojnega projekta je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti razvojnega projekta, hkrati pa višina zaprošenega zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi z Letnim programom sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica, ki je del razpisne dokumentacije.
V. Na javni razpis lahko prijavi prijavitelj največ en razvojni projekt.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje občinske stavbe, soba 12).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje občinske stavbe, soba 12) z oznako »Javni razpis Sofinanciranje razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na javni razpis je do srede, 17. 8. 2022, do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do srede, 17. 8. 2022 do 10. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje občinske stavbe, soba 12).
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo, spreminja ali umakne do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.
Odpiranje prijav se bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na javni razpis in ga bo vodila strokovna komisija.
Prijavo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila oseba, ki ne more biti prijavitelj po tem odloku, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje razvojnega programa, in sicer v roku petih delovnih dni, od vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vloge niso možne. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
VII. Izbrani razvojni projekti bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih razvojnih projektov: vsebina razvojnega projekta (do 30 točk), utemeljenost in pomen razvojnega projekta za Mestno občino Nova Gorica (do 30 točk), aktualnost in inovativnost razvojnega projekta (do 10 točk), jasnost zastavljenih ciljev razvojnega projekta ter njihova realnost izvedljivost (do 10 točk), metode dela (do 10 točk), finančno vrednotenje izvedbe razvojnega projekta (do 10 točk). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Končno število točk za posamezno prijavo se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije. Najvišje možno število točk za posamezen razvojni projekt je 100 točk. V sofinanciranje se uvrstijo razvojni projekti, ki prejmejo najmanj 70 točk.
Sofinancira se razvojne projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V primeru, da sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji razvojni projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z določili 20. člena odloka. V letu 2022 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje razvojnih projektov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji razvojnega projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-52 (Petra Sismond) ali pišete na elektronski naslov petra.sismond@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti