Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

Št. 410-0006/2022-4 Ob-2702/22, Stran 1806
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 7. člena Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 82/19, 72/21) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)
javni razpis 
za subvencioniranje stanovanjskega problema mladim in mladim družinam v Občini Komen v letu 2022 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 82/19, 72/21; v nadaljevanju pravilnik), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen. Po tem razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu stavbe (etažna lastnina) na območju Občine Komen. Subvencija pripada mladim in mladim družinam tudi kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom zemljišča namenjenega stanovanjski gradnji, ki je v lasti Občine Komen.
4. Upravičenci
Do subvencije so upravičeni:
– mladi, ki na dan vložitve popolne vloge še niso dopolnili 34 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina, to je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan vložitve popolne vloge še ni dopolnil 34 let. Kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.
5. Razpisni pogoji
Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Komen prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu stavbe (etažna lastnina) in nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ter upravičenec, ki prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z nakupom zemljišča namenjenega stanovanjski gradnji, ki je v lasti Občine Komen.
V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za:
– gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za dodelitev subvencije, da ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev, na zemljišču, na katerem je predvidena gradnja, pravico graditi ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje v letu 2021;
– nakup enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za dodelitev subvencije, da je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik stavbe ali stanovanja za katerega se uveljavlja subvencija, ter da je v letu 2021 vpisal lastništvo stavbe ali stanovanja v zemljiško knjigo;
– pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe je pogoj za dodelitev subvencije, da je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe za katerega se uveljavlja subvencija, ter da je v letu 2021 vpisal lastništvo posameznega dela stavbe v zemljiško knjigo;
– nakup zemljišča, namenjenega stanovanjski gradnji, ki je v lasti Občine Komen je pogoj za dodelitev subvencije, da ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev za zemljišče, ki je predmet subvencioniranja sklenjeno prodajna pogodba z Občino Komen v letu 2022.
Do subvencije bodo upravičeni tisti vlagatelji, ki bodo imeli na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Komen, Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen in Vrtca Sežana ter bodo izpolnjevali še vse ostale pogoje, določene v pravilniku ter v tem razpisu.
6. Zahteve po pridobitvi subvencije
Upravičenci ne bodo smeli nepremičnine, ki bo bila predmet subvencioniranja, odtujiti najmanj 5 let po prejemu subvencije.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za nakup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ali za pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe, bodo morali v roku treh mesecev od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, bodo morali v roku petih let od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za nakup zemljišča v lasti Občine Komen ne bodo smeli zemljišča odtujiti najmanj 7 let po prejemu subvencije ter bodo morali v 7 letih po prejemu subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer zemljišče leži.
V kolikor bo upravičenec mlada družina, bodo morali vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
7. Višina subvencije
Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi znaša do največ 5.500,00 EUR.
Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se upravičencu dodeli še:
– do največ 1.000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;
– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 500,00 EUR, 
– dva otroka do največ 700,00 EUR, 
– trije otroci ali več do največ 1.000,00 EUR. 
Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe znaša do največ 500,00 EUR.
Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru nakupa zemljišča v lasti Občine Komen znaša do največ 1/3 kupnine za m2 zemljišča.
Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence.
8. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2022 na proračunski postavki 160530 'Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema' v višini 55.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.
9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 30. 9. 2022.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti v celoti izpolnjene in podpisane predpisane obrazce z vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov Občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – vloga za subvencioniranje stanovanjskega problema«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen, št. SI56 0124 9449 0309 166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen vlagatelj.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe bo občina sklenila z upravičencem pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/731-04-61 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost