Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2407. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran, stran 7339.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 26. redni seji dne 13. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in postopek za dodelitev subvencij za izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ankaran v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracije Hrvatini.
(2) Občina Ankaran skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji na svojem območju gradi javno kanalizacijsko omrežje ter za namen subvencioniranja izvedbe individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijo zagotavlja proračunska sredstva.
2. člen 
(namen subvencioniranja) 
Namen subvencioniranja je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
3. člen 
(pogoji in upravičenci) 
(1) Upravičenci do subvencije za izvedbo individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje so fizične in pravne osebe, ki so lastniki obstoječih stanovanjskih objektov (v nadaljevanju: lastniki objektov) na aglomeracijskem območju investicije iz 1. člena tega odloka.
(2) Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena so upravičeni do subvencije samo v času gradnje novega javnega omrežja oziroma v postavljenem času od trenutka, ko bo za posamičen odsek javnega voda kanalizacije pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.
(3) Župan izda sklep v katerem se določijo podrobni pogoji za pridobitev subvencije, višina subvencije, postopek ter obdobje upravičenosti do subvencije.
4. člen 
(upravičeni stroški in višina subvencije) 
(1) Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, jaški, spojke idr.), stroške izkopa in zasipa kanalizacijskega voda z ustreznim materialom in stroške storitev (priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, strojna, montažna in zemeljska dela). Predmet subvencioniranja je izgradnja kanalizacijskega priključka od objekta upravičenca do priključka na javno kanalizacijsko omrežje. Vzpostavitev površine nad priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso upravičeni stroški in ne bodo predmet subvencioniranja.
(2) Subvencionira se tudi nakup in vgradnja hišnega črpališča za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje ter gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo hišnega črpališča.
5. člen 
(izpolnitev pogojev) 
Upravičenec do sredstev iz tega odloka mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno z vsakokrat veljavnim Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ankaran
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajeni.
6. člen 
(postopek dodelitve subvencije) 
(1) Postopek dodelitve subvencije se prične na podlagi vloge upravičenca, ki jo pošlje na Občino Ankaran.
(2) Obvezne sestavine vloge so:
– izpolnjena enotna vloga za dodelitev subvencije,
– pisno soglasje lastnikov zemljišč po katerih bo potekal priključek, da soglašajo s položitvijo kanala in izvedbo del po svojih zemljiščih,
– za nakup in vgradnjo hišnega črpališča plačan račun skladno z drugim odstavkom 4. člena tega odloka,
– potrdilo Marjetice Koper d. o. o. – s. r. l. o skladnosti priključka z vsakokrat veljavnim Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ankaran in dolžini hišnega priključka,
– podpisan osnutek pogodbe med Občino Ankaran in upravičencem do subvencije.
(3) Odločitev o dodelitvi sredstev na podlagi vloge iz prve alineje tega člena izda direktor občinske uprave v obliki odločbe, pritožbeni organ v predmetnem postopku pa je župan.
7. člen 
(ureditev medsebojnih razmerij) 
Medsebojna razmerja glede črpanja sredstev med upravičencem in Občino Ankaran se opredeli s pisno pogodbo. Pogodba mora vsebovati: pogodbene stranke, višino subvencioniranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
8. člen 
(ostali objekti) 
Stanovanjski objekti, ki ne bodo deležni subvencije, bodo morali izvesti priklop na javno kanalizacijsko omrežje v roku 6 mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi skladno z vsakokratnim veljavnim odlokom in pravilnikom, ki urejata odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran.
9. člen 
(vodenje evidenc) 
Občina Ankaran vodi evidenco dodeljenih subvencij za kanalizacijske priključke za namen načrtovanja in spremljanja realizacije porabe proračunskih sredstev in obveznosti občine, ki izhajajo iz tega naslova.
10. člen 
(zagotovitev proračunskih sredstev) 
Sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov se zagotovi v proračunu Občine Ankaran.
11. člen 
(veljavnost odloka) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 123/04).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.248/2022
Ankaran, dne 13. junija 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
In base agli artt. 21 e 29 della Legge sulle Autonomie Locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e all’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15, 10/22), il Consiglio del Comune di Ancarano in occasione della 26. convocazione in sessione ordinaria che si è tenuta in data 13. 6. 2022 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
di concessione di contributi, finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica nell’ambito del progetto Capodistria e Ancarano puliti 
Articolo 1 
(Disposizioni generali) 
(1) Il presente decreto determina le condizioni e la procedura per la concessione dei contributi, finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica nel Comune di Ancarano nell'ambito del progetto Capodistria e Ancarano puliti – Smaltimento e trattamento delle acque reflue nell’area dell’agglomerato di Crevatini.
(2) Grazie al Programma operativo di smaltimento e trattamento delle acque reflue comunali nella Repubblica di Slovenia, il Comune di Ancarano sta costruendo sul suo territorio la rete fognaria pubblica e, al fine di concedere i contributi, stanzia a bilancio fondi per garantire gli allacciamenti domestici individuali.
Articolo 2 
(Obietto dei contributi) 
L’obiettivo dei contributi è:
– incentivare la protezione dell’ambiente riducendo l’inquinamento da acque reflue comunali,
– incentivare l’allacciamento delle unità abitative esistenti alla rete fognaria pubblica.
Articolo 3 
(Condizioni e beneficiari) 
(1) I beneficiari del contributo per la realizzazione di allacciamenti di singole abitazioni alla rete fognaria pubblica sono persone fisiche e giuridiche proprietarie di edifici residenziali esistenti (di seguito: proprietari di edifici) nell'area di investimento nell'agglomerato di cui all'articolo 1 del presente decreto.
(2) I proprietari delle strutture di cui al primo capoverso del presente articolo hanno diritto al contributo unicamente durante la costruzione della nuova rete fognaria pubblica ovvero entro un periodo di tempo prestabilito, cioè a partire dall’ottenimento dell'autorizzazione esecutiva finale all'utilizzo del singolo tratto del sistema fognario pubblico.
(3) Il sindaco emette la deliberazione nella quale vengono enucleate specifiche condizioni di acquisizione dei contributi, importi, procedure e periodo di ammissibilità.
Articolo 4 
(Costi ammissibili e importi) 
(1) Sono ammissibili i costi dei materiali (tubi, pozzetti, manicotti ecc.), costi di scavo e interramento delle condutture della canalizzazione con materiale idoneo e costi dei servizi (allacciamento alla rete fognaria pubblica, servizi macchinari, montaggio e movimento terra). I contributi sono destinati alla costruzione dell’allacciamento al sistema fognario dall’immobile del beneficiario, appunto, all’allacciamento alla rete fognaria pubblica. La restituzione della superficie sopra l’allacciamento allo status quo ante (pavimentazione o altro tipo) non è soggetta ai contributi e non rappresenta spese ammissibili.
(2) Sono previsti anche contributi per l'acquisto e l'installazione di una stazione di pompaggio domestica nei casi in cui l'allacciamento alla rete fognaria pubblica sia impossibile in assenza dei predetti impianti, e per i lavori edili e di installazione associati alla stazione di pompaggio domestica stessa.
Articolo 5 
(Soddisfacimento delle condizioni) 
Il beneficiario dei fondi previsti di cui al presente decreto deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
– l’allacciamento alla singola abitazione deve essere realizzato in conformità al Regolamento tecnico per lo smaltimento e il trattamento delle acque reflue comunali e delle acque meteoriche di volta in volta in vigore sul territorio del Comune di Ancarano,
– il cofinanziamento viene stanziato per gli edifici residenziali esistenti e per i nuovi edifici costruiti legalmente, senza abusi edilizi.
Articolo 6 
(Procedura di concessione dei contributi) 
(1) Il beneficiario avvia la procedura di concessione dei contributi con la presentazione della domanda di concessione al Comune di Ancarano.
(2) Elementi obbligatori della richiesta sono:
– compilazione della domanda unica per la concessione dei contributi,
– autorizzazione scritta dei proprietari dei terreni sui quali si snoderà l’allacciamento, con la quale confermano la disponibilità di far passare il canale fognario ed eseguire i lavori sulle proprie particelle,
– fattura di acquisto e installazione della stazione di pompaggio domestica pagata ai sensi dell’art. 4, secondo comma del presente decreto,
– dichiarazione della società Marjetice Koper d. o. o. – s. r. l. di conformità dell’allacciamento al Regolamento tecnico su smaltimento e trattamento delle acque reflue comunali e delle acque meteoriche sul territorio del Comune di Ancarano, nonché relativa alla lunghezza dell’allacciamento domestico,
– bozza di contratto sottoscritta tra il Comune di Ancarano ed il beneficiario dei contributi.
(3) Il provvedimento di conferimento dei contributi ai sensi della richiesta di cui al primo alinea del presente articolo viene rilasciato dal Direttore dell’Amministrazione Comunale con deliberazione, l’organo di ricorso nel procedimento in argomento è il sindaco.
Articolo 7 
(Regolamentazione dei reciproci rapporti) 
I rapporti reciproci circa l’utilizzo dei fondi tra il beneficiario ed il Comune di Ancarano vengono sanciti con un contratto scritto. Il contratto deve contenere: le parti contraenti, l’importo dei contributi e una definizione dettagliata dei diritti e dei doveri delle parti contraenti stesse.
Articolo 8 
(Altri immobili) 
Gli edifici residenziali che non riceveranno i contributi, dovranno provvedere all’allacciamento alla rete fognaria pubblica entro 6 mesi dalla data di ricezione della notifica dell’allacciamento obbligatorio, in conformità al decreto ed ai regolamenti in materia di smaltimento e trattamento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di volta in volta in vigore nel Comune di Ancarano.
Articolo 9 
(Gestione dei registri) 
Il Comune di Ancarano gestisce il registro dei contributi stanziati per l’allacciamento alla rete fognaria ai fini di progettazione e monitoraggio dei risultati di utilizzo dei fondi a bilancio e degli impegni del comune che derivano dai predetti.
Articolo 10 
(Stanziamento dei fondi a bilancio) 
I fondi per i contributi volti alla costruzione degli allacciamenti delle singole abitazioni vengono garantiti nel bilancio del Comune di Ancarano.
Articolo 11 
(Validità del decreto) 
(1) Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa il Decreto sulla determinazione del prezzo unitario di costruzione dell’allacciamento alla rete fognaria pubblica del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 123/04).
(2) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.248/2022
Ancarano, 13 giugno 2022
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik

AAA Zlata odličnost