Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, stran 7385.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) ter 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) sta Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 in Občinski svet Občine Mislinja na 14. dopisni seji dne 28. 6. 2022 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 44/18).
2. člen 
Četrti odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V sestavo vzgojno-varstvenega zavoda sodijo:
– Enota Maistrova – Škratica Mica, Maistrova ulica 2a, Slovenj Gradec,
– Enota Maistrova – Škratica Mica, oddelek Sele, Sele 1, Slovenj Gradec,
– Enota Maistrova – Škratica Mica, oddelek Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Šercerjeva ulica 7, Slovenj Gradec,
– Enota Celjska – Mali škrat, Celjska cesta 29, Slovenj Gradec,
– Enota Legen – Gozdni škrat, Zidanškova ulica 39, Slovenj Gradec,
– Bolnišnični oddelek Škratek Prehladek, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec,
– Enota Pameče – Škrat Radovednež, Pameče 59, Slovenj Gradec,
– Enota Podgorje – Škrat Bučko, Podgorje 173, Podgorje,
– Enota Šmartno – Leseni škrat, Šmartno 69a, Šmartno,
– Enota Mislinja – Sončni škrat, Šentlenart 31, Mislinja,
– Enota Mislinja – Sončni škrat 2, Šentlenart 27, Mislinja,
– Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek Dolič, Srednji Dolič 4, Mislinja,
– Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek OŠ Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja.«
3. člen 
Tretji odstavek 10. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanoviteljev imenujeta občinska sveta. Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje 2 predstavnika, Občinski svet Občine Mislinja pa enega predstavnika. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in statut zavoda. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.«
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 02600-7/1997
Slovenj Gradec, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 
Št. 602-03/2007
Mislinja, dne 28. junija 2022
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik 

AAA Zlata odličnost