Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2433. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dele prostorskih enot P3 in C3), stran 7370.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 4. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dele prostorskih enot P3 in C3) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 1727 Poljansko predmestje: 172/29, 172/30, 172/31, 172/34, 172/35 in 172/36, in se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) PL-94, s podrobnejšo namensko rabo PC (površine pomembnejših cest), in delu EUP PL-132, s podrobnejšo namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Uradni list RS, št. 40/09, 78/10 in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPPN) in se nahaja v delih prostorskih enot P3 in C3.
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz 9. člena OPPN:
– drugega odstavka, ki določa dopustne namembnosti v območju OPPN, in sicer tako, da se dopusti tudi gradnja objektov z namembnostjo – 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (samo: ambulante, zdravstvene posvetovalnice);
– petega odstavka z naslovom »PROSTORSKA ENOTA P3«, ki določa dopustne dejavnosti v poslovno-stanovanjskem objektu D, in sicer tako, da se v objektu D dopustijo tudi ambulante in zdravstvene posvetovalnice.
(2) Pri dimenzioniranju površin z namembnostjo 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti:
– za motorni promet: najmanj 1 parkirno mesto na 40 m2 bruto tlorisne površine in ne manj kot 2 parkirni mesti, od tega najmanj 50 % parkirnih mest za obiskovalce;
– za kolesarski promet: najmanj 0,7 parkirnega mesta na 20 m2 bruto tlorisne površine.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2965
Št. 35023-3/2022-31
Ljubljana, dne 4. julija 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost