Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2399. Podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriteriji za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih, stran 7307.

  
Na podlagi 4. točke 68.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17, 46/19, 28/19 in 189/20 – ZFRO), in 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21 in 54/22) je Upravni odbor Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 11. 11. 2021 sprejel
P O D R O B N E J Š E  S T A N D A R D E 
za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriterije za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih 
1. člen 
Institucionalno varstvo 
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.
Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: oskrba) v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21 in 54/22; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o standardih) ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.
Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.
Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.
Podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriteriji za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši kriteriji za uvrščanje uporabnikov v posamezne vrste oskrbe) se uporabljajo za vse izvajalce, ki izvajajo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih.
2. člen 
Upravičenci do storitve so odrasle osebe, ki imajo pravico do bivanja v posebnih socialnovarstvenih zavodih, z različnimi starostnimi, vedenjskimi, razvojnimi, kombiniranimi oziroma ostalimi zdravstvenimi težavami (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
Storitev se izvaja v skladu s točko c) 8. člena pravilnika o standardih. Storitve se med seboj razlikujejo po obsegu in zahtevnosti izvajanja opravil pomoči upravičencu pri vsakdanjih življenjskih opravilih.
Poleg oskrbe, ki je opredeljena v posameznih vrstah oskrbe, lahko upravičenci uporabljajo tudi dodaten obseg oskrbe in dodatne storitve, v skladu s pravilnikom o standardih.
Izvajalci ceno oskrbe zaradi nadstandardnega bivalnega prostora zaračunajo v skladu s 27. in 33. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, in 6/12; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o metodologiji).
3. člen 
Posebno varstvo in oskrba sta namenjena upravičencem z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem razvoju, ki imajo blago, zmerno, težjo ali težko motnjo.
Posebno varstvo in oskrba sta namenjena tudi upravičencem, z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in zaradi starostne demence in sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.
Pri osebah s težavami v duševnem zdravju gre za osebe s kroničnimi duševnimi boleznimi, mednje štejemo vse psihotične motnje: shizofrenijo, razpoloženjske in shizoafektivne motnje, organske duševne motnje in psihotične motnje kot posledica uživanja psihoaktivnih snovi. Za večino teh stanj so značilni izguba stika z realnostjo, motnje mišljenja, čustvovanja in vedenja, kar se odraža v napačnem doživljanju realnosti, sebe in okolja. Pri opisanih so še osebe z motnjami osebnosti, pri katerih so ob psihopatoloških doživljanjih še težave posameznika v funkcionalnem odnosu do svojega okolja.
Posebno varstvo in oskrba na varovanem oddelku sta namenjena osebam, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v posebni socialnovarstveni zavod in ki so nameščeni na varovane oddelke na podlagi Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDZdr), kjer so zaradi svojih potreb deležni posebne zaščite in varstva ter s tem povezanega povečanega obsega storitev socialne oskrbe.
4. člen 
OSNOVNA OSKRBA 
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.
Bivanje se organizira v opremljenih in vzdrževanih sobah, z ustrezno uravnavano temperaturo. Sobe so eno-, dvo- ali triposteljne. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.
Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo (tudi razrezane, sesekljane in pasirane) celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.
Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.
Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonsko določenih pravic in obveznosti v nujnih primerih za vse upravičence.
5. člen 
Osnovna oskrba je v skladu s točko b) 8. člena pravilnika o standardih razdeljena na 8 skupin upravičencev:
– oskrba C1: odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
– oskrba C2: odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju;
– oskrba C3: odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju;
– oskrba C4: odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju;
– oskrba C5: odrasle osebe z več motnjami, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma motenj (odrasli z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave, težavami v duševnem zdravju);
– oskrba C6: osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja;
– oskrba C7: odrasle osebe z napredovano kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, ki so bile v preteklosti sprejete v poseben socialnovarstveni zavod na podlagi oskrbe od C1 do C6;
– oskrba C8: osebe nameščene s sklepom sodišča na varovane oddelke, gre za osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju) in za osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.
Na podlagi pravilnika o metodologiji se upravičenci razvrstijo v posamezno oskrbo, ki je primerna njihovemu socialnemu in zdravstvenemu stanju, ki temelji na njihovi sposobnosti samostojnega uravnavanja in kontrole lastnega življenja ter obsegu podpore osebja pri zagotavljanju vseh življenjskih aktivnosti za optimalno sprejemanje sebe in okolja. Pri tem se upošteva tudi samostojnost upravičenca in intenzivnost vključevanja osebja.
6. člen 
Oskrba I (C1) 
V kategorijo oskrbe I so razvrščene odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju – predvsem z blagimi motnjami v duševnem zdravju (sklop motenj po MKB-10; šifre od F00–F59), ki za obvladovanje zahtev vsakdanjega življenja potrebujejo spodbudo, sicer pa so v vseh segmentih življenja samostojni:
– so orientirani v kraju, času, prostoru in osebnostno,
– so čustveno stabilni, realni, kritični,
– so samostojni pri hranjenju, oblačenju in higieni,
– imajo ohranjene medsebojne komunikacijske sposobnosti,
– svoje težave rešujejo na konstruktiven način,
– so sposobni oziroma pripravljeni sodelovati in niso v konfliktu s samim s seboj in okoljem.
Storitev v tej vrsti oskrbe se izvaja za upravičence iz prejšnjega odstavka, ki so delno še samostojni pri gibanju z občasno inkontinenco oziroma za uporabnike z zgodnjo stopnjo demence. Upravičenci potrebujejo pomoč druge osebe zaradi sprememb stanja, zaradi katerih ne morejo več samostojno zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb.
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih in dnevnih opravilih občasnoodvisni od pomoči druge osebe. Pomoč oziroma vodenje je potrebno zlasti na področju vzdrževanja osebne higiene, ravnanja z denarjem in razvoju socialnih odnosov. Potrebno je tudi vzgojno oziroma psiho-edukativno delo prepoznavanja in obvladovanja simptomov duševne motnje.
Upravičenci pogosto potrebujejo kontinuirano spremljanje psihičnega stanja in nadzor nad jemanjem zdravil.
7. člen 
Oskrba II (C2) 
V kategorijo oskrbe II so razvrščene odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju (blaga, zmerna MDR), pri katerih so lahko prisotne osebnostne motnje. Ti upravičenci potrebujejo za obvladovanje zahtev vsakdanjega življenja podporo s strani strokovnega osebja in na nekaterih področjih življenja tudi strukturirane programe:
– so delno kritični in realni, sposobni zadovoljive medsebojne komunikacije z zaposlenimi, s svojci in sostanovalci,
– potrebujejo pomoč, spodbudo in navodila pri izvajanju dnevnih aktivnosti ter pri osnovnih življenjskih potrebah,
– so delno orientirani v času, kraju, prostoru in osebnostno,
– delno odvisni od neposredne osebne pomoči in nadzora,
– podporo potrebujejo pri reševanju osebnih stisk.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves časdelno odvisni od pomoči druge osebe. Oskrba obsega posebno varstvo in pomoč stanovalcem pri opravljanju vseh življenjskih potreb in aktivnosti.
Oskrba II se izvaja za upravičence iz prvega odstavka tega člena, ki so delno še samostojni pri gibanju ali niso več gibljivi in so zaradi fizičnih oziroma psihičnih težav, delno ali v celoti ves čas odvisni od pomoči druge osebe pri izvajanju večine osnovnih življenjskih potreb, ker se niti ob osebnih prizadevanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov ne morejo samostojno gibati, hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, nujno potrebnih za življenje.
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena imajo posamezne sposobnosti različno razvite (pri učenju osvojijo osnove branja, pisanja in računanja, pri drugih dejavnostih kot so gibalne, likovne in glasbene pa lahko dosežejo več). Sposobni so sodelovati v enostavnem razgovoru in razumejo navodila. Uporabljajo lahko tudi nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe in želje znajo izražati. Pri skrbi zase zmorejo preprosta opravila, sicer pa potrebujejo vodenje in različne stopnje pomoči vse življenje. Sposobni so se usposobiti za enostavna praktična dela, vendar se praviloma ne morejo usposobiti za povsem neodvisno socialno življenje.
8. člen 
Oskrba III (C3) 
V kategorijo oskrbe III so razvrščene odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju (blaga, zmerna, težja MDR), pri katerih so prisotne težje senzorne motnje (motnje vida in sluha), ki se lahko usposobijo za najosnovnejša opravila in pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih:
– potrebujejo pomoč pri izvajanju dnevnih aktivnosti,
– so nekritični, nerealni in niso sposobni zadovoljive medsebojne komunikacije z zaposlenimi in s sostanovalci,
– delno razumejo preprosta navodila,
– ob individualni spodbudi, pomoči in vodenju sodelujejo oziroma so pripravljeni sodelovati pri enostavnih aktivnostih v okviru delovne terapije,
– potrebujejo stalni trening socialnih veščin,
– delna orientiranost v času, kraju in ožjem življenjskem prostoru,
– so neorientirani v širšem življenjskem okolju prostoru – potrebno je spremstvo,
– ne zmorejo samostojno urejati svojih zadev.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka se lahko usposobijo za najosnovnejša opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Razumejo osnovna sporočila in se nanje odzivajo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo. Upravičenci imajo lahko težave v gibanju in druge motnje. Imajo kognitivni upad s pogosto ali trajno zmanjšano sposobnostjo razumevanja in presoje, težko sledijo daljšim pogovorom, težje dojemajo simbolno izražanje, ne morejo samostojno urejati finančnih zadev, samostojno potovati in imajo težave z orientacijo v prostoru in času.
Oskrba III obsega posebno varstvo in pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb in aktivnosti.
Storitev v oskrbi III poleg osnovne in socialne oskrbe vključuje še spodbujanje k ohranjanju pridobljenih kognitivnih in psihosocialnih spretnosti (spodbujanje k samostojnosti), preprečevanje socialne izključenosti z organiziranim druženjem ter vključevanje v organizirane skupinske ali individualne aktivnosti, ki jih upravičenci še zmorejo, stalen nadzor – osebno spremljanje in varovanje.
9. člen 
Oskrba IV (C4) 
Oskrba IV je namenjena odraslim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju. Predmetna oskrba se izvaja tudi za upravičence z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor. V to kategorijo so razvrščeni gibljivi oziroma delno gibljivi stanovalci, ki potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ter osebno spremljanje ali nadzor. So sposobni le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. So omejeni v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje navodil sta hudo omejena.
Storitev v tej vrsti oskrbe poleg osnovne in socialne oskrbe vključuje še spodbujanje k ohranjanju pridobljenih kognitivnih in psihosocialnih spretnosti (spodbujanje k samostojnosti), preprečevanje socialne izključenosti z organiziranim druženjem ter vključevanje v organizirane skupinske ali individualne aktivnosti, ki jih uporabniki še zmorejo, stalen nadzor – osebno spremljanje in varovanje.
10. člen
Oskrba V (C5) 
V kategorijo oskrbe V so razvrščene odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, z osebnostnimi motnjami, z gibalnimi in senzornimi ovirami, s poškodbami glave, z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki so na osnovnih področjih življenja nesamostojni in potrebujejo strukturirane programe podpore ter pomoč osebja ter ne izpolnjujejo kriterijev ene izmed prejšnjih kategorij oskrbe (I, II in III) v kombinaciji z naslednjimi kriteriji:
– imajo trajno nesposobnost razumevanja in presoje,
– ne sledijo ali težje sledijo pogovorom,
– ne dojemajo simbolnega izražanja ali mu težko sledijo,
– imajo težave z orientacijo v prostoru, času, kraju in osebnosti,
– ne zmorejo samostojno urejati svojih zadev,
– osebe z vedenjskimi težavami, ki potrebujejo strokovno pomoč, vodenje in podporo,
– imajo težave z zlorabo in posledicami alkohola, psihoaktivnih substanc,
– so odvisni od tuje nege in pomoči pri zadovoljevanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti,
– so odvisni od strokovne podpore v smislu strukturiranih programov.
Oskrba V je namenjena upravičencem z več motnjami, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, ker so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas popolnomaodvisni od pomoči druge osebe.
Storitev oskrbe V izvaja za upravičence s popolno omejitvijo samostojnosti oziroma popolno izgubo zmožnosti za sodelovanje pri pomoči druge osebe za izvajanje osnovnih življenjskih aktivnostih.
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena potrebujejo večji obseg storitev socialne oskrbe, saj imajo večje potrebe, ki jih je potrebno zadovoljiti oziroma obravnavati z vidika več strok (tako s psihološkega, pedagoškega, socialnega in zdravstvenega vidika). Osebe so vključene v intenzivno individualno obravnavo strokovnih delavcev in obravnavane multidisciplinarno.
11. člen 
Oskrba VI (C6) 
Oskrba VI je namenjena odraslim osebam s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti in z več motnjami, ki niso sposobne samostojnega življenja.
V to kategorijo oskrbe spadajo najtežje prizadeti upravičenci, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč drugih oseb pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij. Upravičencem v oskrbi VI se zagotavlja 24 urno spremljanje in izvajanje nege in oskrbe.
12. člen 
Oskrba VII (C7) 
Oskrba VII je namenjena odraslim osebam z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja. V to kategorijo oskrbe spadajo najtežje prizadeti upravičenci, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč in drugih oseb pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij. Upravičencem v tej kategoriji oskrbe se zagotavlja 24 urno spremljanje in izvajanje nege in oskrbe. To so osebe, ki potrebujejo paliativno oskrbo (hrana po želji, po možnosti enoposteljno sobo, družabništvo v smislu prisotnosti, aroma terapijo, glasbo ipd.).
13. člen 
Oskrba VIII (C8) 
Oskrba VIII je namenjena odraslim osebam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 74. člena ZDZdr in so s sklepom sodišča nameščeni proti svoji volji na varovane oddelke (v nadaljnjem besedilu: VO). Te osebe imajo hude ponavljajoče se motnje v duševnem zdravju, hudo motnjo presoje realnosti in sposobnosti obvladovanja svojega ravnanja. Potrebujejo neprekinjen nadzor psihičnega zdravstvenega oziroma somatskega stanja. Zaradi izvajanja posebnega varovalnega ukrepa potrebujejo nenehen nadzor in prisotnost zdravstveno negovalnega in socialnega kadra za varovanje in izvajanje eskalacijskih tehnik za preprečevanje agresije. V njihovem obnašanju so prisotne naslednje značilnosti:
– agresija (psihična, verbalna in fizična),
– senzorični nemir,
– jezavost,
– znaki psihoze (predvsem motnje zaznavanja, razumevanja, mišljenja in nagonov),
– ekstremno poudarjene značilnosti epileptično spremenjene osebnosti,
– nekontrolirano obnašanje in vznemirjenost, ki lahko preide v katastrofične reakcije.
Predstavljajo najtežje obvladljivo skupino, pri kateri se ob vsaki spremembi situacije že pojavijo hude vedenjske motnje.
Za namestitev na VO vedno izpolnjujejo pogoj, da ogrožajo svoje življenje oziroma zdravje ali življenje oziroma zdravje drugih in povzročajo premoženjsko škodo.
Osebam, ki prihajajo v zavod iz domačega okolja proti svoji volji je skupno, da nimajo kritičnega uvida v svojo bolezen in sklep sodišča, imajo moteno realno presojo in so begavi, nerealni do svojih sposobnosti, zmožnosti do samega sebe kot nevarnosti v okolju.
Upravičenci do oskrbe VIII potrebujejo večji obseg storitev socialne oskrbe, z vidika zagotovitve večjega števila zaposlenih strokovnih delavcev, saj so obravnavani z vidika varovanja ker ogrožajo sebe, sostanovalce in zaposlene, izvajanja potrebnih posebnih varovalnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: PVU) in individualnega dela z uporabniki, da se z metodami eskalacijskih tehnik preprečuje izvedbe PVU ukrepov.
Osebe s starostno demenco ne sodijo na oddelke posebnih socialnovarstvenih zavodov in vanje ne morejo biti sprejete.
14. člen 
SOCIALNA OSKRBA 
Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije, varstva in vodenja uporabnikov.
V standardni obseg strokovno vodene dejavnosti in nalog vodenja spadajo naloge, povezane s sprejemi, premestitvami in odpusti, individualnimi programi, urejanjem dokumentov in dokumentacije, ohranjanjem in razvijanjem socialnih stikov, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.
Varstvo vključuje nudenje pomoči uporabniku pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, hranjenju, komunikaciji in pri orientaciji). Med osnovni standard vzdrževanja osebne higiene ne spadajo frizerske, pedikerske in kozmetične storitve, masaža telesa ali delov telesa ipd.
V sklop socialne preventive za preprečevanje socialne izključenosti spadajo programi dejavnosti organiziranih aktivnosti in druženja, ki se lahko izvajajo v domu ali zunaj njega, praviloma na področju: kulturno zabavnih, družabnih, ustvarjalnih, interesnih, rekreativnih, športnih in okupacijskih dejavnosti ter duhovnega življenja. O programih se vodi dokumentacija, iz katere je razvidna vsebina programa, njegov nosilec, čas izvedbe in obseg programa ter število oziroma seznam udeležencev.
15. člen 
V osnovno in socialno oskrbo za vse upravičence spadajo naslednje storitve:
OSNOVNA OSKRBA
št.
naziv
frekvenca
Čiščenje 
1
sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal in brisanje prahu na pohištvu v sobah upravičencev
1-krat 
dnevno/delov. dan
2
čiščenje sanitarnega prostora z opremo
1-krat 
dnevno/delov. dan
3
preskrba s toaletnim papirjem in milom
po potrebi
4
čiščenje balkonov
1-krat mesečno
5
čiščenje steklenih površin
2-krat letno
6
praznjenje koša za smeti
1-krat dnevno
7
čiščenje skupnih prostorov in skupnih kopalnic
1-krat dnevno
8
čiščenje invalidskega vozička ali drugih ortopedskih pripomočkov
1-krat mesečno
9
čiščenje nočnih omaric in čiščenje trapezov
1-krat tedensko
10
brisanje mizic po obroku
3-krat dnevno 
5-krat dnevno
11
pomoč pri urejanju notranjosti omar ob prisotnosti upravičenca
1-krat mesečno
12
čiščenje notranjosti pohištva
2-krat letno
13
urejanje postelje
1-krat dnevno 
2- do 6-krat dnevno
14
menjava posteljnega perila oziroma čiščenje postelje
1-krat na14 dni
1-krat na dan 
večkrat/dan
15
zbiranje in odnašanje umazanega osebnega perila ali dostava čistega osebnega perila
1-krat dnevno
Pranje in vzdrževanje perila
16
običajno strojno pranje in likanje osebnega perila
1-krat tedensko
17
zagotavljanje sveže posteljnine
2-krat mesečno
18
označevanje osebnega perila
po potrebi
19
menjava brisač
1-krat tedensko
Prehrana
20
priprava starosti prilagojene prehrane v obliki toplih ali delno toplih obrokov z napitki
3-krat dnevno
21
postrežba obrokov v glavni jedilnici doma
3-krat dnevno
22
strežba hrane v skupnih prostorih v bivalnih enotah ali v sobi
1-krat dnevno 
2-krat dnevno 
3-krat dnevno 
4-krat dnevno 
5-krat dnevno
23
priprava oziroma serviranje napitkov ali pomoč pri pitju
do 5-krat dnevno
24
priprava na hranjenje
3-krat dnevno 
5-krat dnevno
25
pomoč pri hranjenju tistih, ki imajo ohranjen požiralni refleks, pomoč pri rezanju mesa ter drugih kosov hrane
3-krat dnevno 
5-krat dnevno
Osebna higiena in urejenost
26
pomoč pri umivanju (umivanje do pasu)
1-krat dnevno
27
britje
2-krat tedensko
28
striženje las
3-krat letno
29
pomoč* pri uporabi in menjavi inkontinenčnih pripomočkov
1-krat dnevno
2-krat dnevno
3-krat dnevno
30
pomoč pri posedanju na nočno posodo v postelji
1- do 3-krat dnevno
31
pomoč pri posedanju na sobno stranišče ali WC in čiščenje sobnih stranišč
1- do 3-krat dnevno
32
praznjenje in čiščenje urinskih steklenic ter nočnih posod
1- do 3-krat dnevno
33
pomoč pri menjavi osebnega perila, oblačenju, slačenju, obuvanju in sezuvanju
1-krat dnevno
2 -krat dnevno
34
pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic
1-krat dnevno
Gibanje
35
pomoč pri posedanju na invalidski voziček in z invalidskega vozička ter transfer do najbližjega skupnega prostora
1-krat dnevno ob delovnih dneh
36
pomoč pri vstajanju
1-krat dnevno 
2-krat dnevno
37
spremljanje stanovalca na aktivnosti znotraj doma
1-krat tedensko
Drugo
38
dobava inkontinenčnih pripomočkov
redno
39
odziv na nenujni klic po pomoči
2-krat tedensko
40
priprava na specialistične preglede
po potrebi
Tehnična oskrba
41
vzdrževanje objekta in okolice
redno
42
vzdrževanje osnovnih sredstev doma
redno
43
vodenje evidenc o okvarah osnovnih sredstev in njihovo odpravljanje
redno
44
posredovanje splošnih informacij uporabnikom, svojcem in obiskovalcem
po potrebi
45
zagotavljanje sprejemanja in posredovanja navadnih poštnih pošiljk 
redno
46
vodenje odsotnosti uporabnikov daljših od 24 ur in sprejemanje najav odsotnosti
redno
Prevozi
47
organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z izvajanjem zakonsko določenih pravic in obveznosti uporabnikov v nujnih primerih, ko prevoz ni mogoč s strani svojcev ali zakonitega zastopnika. (npr: urejanje zadev povezanih z matično knjigo, zapuščinske zadeve, prisotnost na komisijah ZPIZ)
po potrebi
Osnovna oskrba se zagotovi za vse kategorije oskrbe. Frekvenca storitev oskrbe se spreminja dnevno.
SOCIALNA OSKRBA
Varstvo 
48
stalen nadzor in varovanje 24 ur na dan
redno
vse
49
izvajanje PVU v skladu z ZDZdr
redno
C1-C6, C8
50
izvajanje deeskalacijskih tehnik
redno
C1-C6, C8
51
skrb za zdravstveno stanje, redno jemanje zdravil pod nadzorom
vse
52
spremljanje stanja osebne higiene uporabnika in ožjega bivalnega okolja
1-krat tedensko
vse
53
odziv na nujni klic po pomoči
po potrebi
vse
54
odziv na nenujni klic
1-krat tedensko
vse
55
pomoči pri vključevanju uporabnikov k dejavnostim zavoda
po potrebi
vse
Vodenje
56
vodenje postopkov za sprejem, premestitev in odpust uporabnika v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
redno
vse
57
oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov uporabnikov, ki obsegajo najmanj navedbo storitev, ki so uporabnikom nudene
redno
vse
58
pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov znotraj doma ter vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci
po potrebi
vse
59
organizacija prostočasnih dejavnosti v obliki rednih ali občasnih programov glede na psihofizično stanje, potrebe in želje uporabnika 
redno
vse
60
organizacija terapevtskega dela v okviru možnosti izvajalca in glede na želje ter psihofizično stanje uporabnika 
redno
vse
* pomoč vključuje pripravo prostora, pripravo materiala, oskrbo materiala; vzpodbujanje, pomoč in izvedbo ali samo vzpodbujanje, samo pomoč, samo izvedbo 
DRUGE STORITVE SOCIALNE OSKRBE
št.
naziv
frekvenca
kategorije oskrbe
VODENJE
1
Izvajanje celotnega postopka sprejema, premestitve in odpusta
redno
vse
2
Urejanje finančnih zadev upravičencev
redno
vse
3
Upravljanje s sredstvi upravičencev
redno
vse
4
Urejanje socialnovarstvenih pravic upravičencev
redno
vse
5
Urejanje izrednih denarnih pomoči za upravičence
redno
vse
6
Urejanje osebne, zdravstvene izkaznice in drugih dokumentov
redno
vse
7
Vzpostavljanje ali ohranjanje stikov s svojci
redno
vse
8
Urejanje državljanstva in obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
redno
vse
9
Prijava in obnova stalnih in začasnih prebivališč
redno
vse
10
Sodelovanje z drugimi institucijami
redno
vse
11
Opravljanje skrbniških nalog
redno
vse
12
Izdelava individualnih in osebnih načrtov
redno
vse
13
Reševanje različnih stisk in problemov upravičencev
redno
vse
14
Reševanje kriznih situacij ter ustrezno ukrepanje in beleženje
redno
vse
15
Sodelovanje s svojci, družino in zakonitimi zastopniki
redno
vse
16
Zagovorništvo upravičencev
redno
vse
17
Skrbniška poročila
redno
vse
18
Individualno svetovalno delo z upravičenci in svojci
redno
vse
19
Multidisciplinarno sodelovanje
redno
vse
20
Podpora upravičencem pri obvladovanju vedenjskih motenj
redno
vse
21
Vodenje postopkov po Zakonu o duševnem zdravju
redno
vse
22
Vodenje dokumentacije
redno
vse
23
Spremljanje na sodišča in druge institucije
redno
vse
24
Obveščanje svojcev ali skrbnikov
redno
vse
25
Sodelovanje na sodnozdravniških pregledih
redno
vse
26
Vnašanje podatkov v podatkovno bazo in statistika
redno
vse
27
Vročanje pošte o sklepu sodišč
redno
vse
28
Uveljavljanje pravic do oprostitve plačila socialnovarstvene storitve
redno
vse
29
Priprava obvestil o uskladitvi cen socialnovarstvenih storitev in cen spremembe diet
redno
vse
30
Priprava analiz tveganj
redno
vse
31
Pridobitev izjav o cepljenju (gripa ...)
redno
vse
32
Sodelovanju v postopkih sprejema, premestitve in odpusta upravičenca
redno
vse
33
Izvajanje diagnostike in diferencialne diagnostike ter priprava poročil
redno
vse
34
Izdelava osebnih načrtov
redno
vse
35
Izvajanje osebnih načrtov
redno
vse
36
Individualno delo z upravičenci
redno
vse
37
Reševanje kriznih situacij ter ustrezno ukrepanje in beleženje
redno
vse
38
Svetovanje v stiskah
redno
vse
39
Učenje socialnih odnosov, komunikacijskih in drugih spretnosti, trening asertivnosti
redno
vse
40
Podpora upravičencem pri obvladovanju vedenjskih motenj in tehnike sproščanja
redno
vse
41
Ohranjanje samostojnosti upravičenca
redno
vse
42
Ocenjevanje in skrb za kognitivne sposobnosti upravičencev
redno
vse
43
Zagovorništvo in samozagovorništvo upravičencev
redno
vse
44
Vodenje dokumentacije
redno
vse
45
Intervizija, supervizija,
redno
vse
46
Sodelovanje s svojci, družino in zakonitimi zastopniki
redno
vse
47
Izdelava analiz tveganja za posameznega upravičenca
redno
vse
48
Multidisciplinarno sodelovanje
redno
vse
49
Vodenje postopkov po Zakonu o duševnem zdravju
redno
vse
50
Individualno svetovanje svojcem
redno
vse
51
Vodenje skupin stanovalcev za samopomoč 
redno
vse
POSEBNE OBLIKE VARSTVA
52
Pomoč in učenje upravičencev pri temeljnih življenjskih aktivnostih
redno
vse
52
Ohranjanje in krepitev osnovnih zdravstvenih in socialnih navad
redno
vse
54
Navajanja na organizacijo časa in osnovne časovne orientacije
redno
vse
55
Razvijanje delovnih in funkcionalnih sposobnosti po navodilih strokovnih služb
redno
vse
56
Pomoč pri komunikaciji z okoljem
redno
vse
57
Organizacija in izvajanje projektov (izleti, obisk prireditev …)
redno
vse
58
Pomoč pri nakupih upravičencev (prevoz, rokovanje s financami …)
redno
vse
59
Podpora pri izvajanju ciljev iz osebnih načrtov upravičenca
redno
vse
60
Organiziranje in vodenje prostočasnih aktivnosti
redno
vse
61
Organiziranje in vodenje aktivnosti družabništva in animacije
redno
vse
16. člen 
Za zaračunavanje dodatnega obsega oskrbe oziroma storitev veljajo določbe prvega in drugega odstavka 28. člena in prvega odstavka 35. člena pravilnika o metodologiji.
Dodaten obseg oskrbe oziroma storitev lahko na željo stanovalcev oziroma svojcev vključuje vse storitve posamezne vrste oskrbe iz 14. in 15. člena tega pravilnika.
Možnost koriščenja dodatnega obsega oskrbe oziroma storitev se opredeli v dogovoru o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva, naroči na predpisanem obrazcu, evidentira v evidencah dodatnega obsega oskrbe oziroma storitev in zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.
17. člen 
O vseh izvedenih vrstah oskrbe in dodatnem obsegu oskrbe oziroma storitev so izvajalci vodijo evidenco za vsakega uporabnika. Evidenca je podlaga za uvrščanje uporabnikov v posamezne vrste oskrbe in za zaračunavanje oskrbe.
Dodatni obseg oskrbe oziroma storitev se vedno evidentira in navaja ločeno od vrste oskrbe, ki se izvaja za uporabnika. Ločeno se evidentira tudi na izstavljenem računu.
Evidenca storitev se lahko vodi računalniško, vendar tako, da je na zahtevo vedno mogoče pristojnemu nadzornemu organu ali uporabniku predložiti pisno poročilo o izvedenih storitvah.
Cene oskrbe in storitev se oblikujejo v skladu s pravilnikom o metodologiji.
KONČNA DOLOČBA 
18. člen
Ti podrobnejši standardi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-18/2022-5
Ljubljana, dne 4. julija 2022
EVA 2022-2611-0045
Mag. Melita Zorec 
predsednica upravnega odbora 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti