Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2424. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Semedela – Ente pubblico di educazione ed istruzione Vrtec Semedela v plačni razred za določitev osnovne plače, stran 7361.

  
Župan Mestne občine Koper na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06 – skl. US, 68/06, 121/06, 1/07 – odl. US, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 48/09, 91/09, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21), prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21) ter s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 1007-258/2021/34 z dne 6. 6. 2022, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v plačni razred, izdajam naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Semedela – Ente pubblico di educazione ed istruzione Vrtec Semedela v plačni razred za določitev osnovne plače 
I. 
Delovno mesto ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Semedela se za določitev osnovne plače uvrsti v 51. plačni razred za čas petletnega mandata, ki je nastopil z dnem 1. 6. 2022.
II. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je podalo soglasje št. 1007-258/2021/34 z dne 6. 6. 2022 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 29. junija 2022
 
Župan 
Mestne občine Koper
Aleš Bržan 
Ai sensi del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Bollettino Ufficiale nn. 56/02, 110/02 – Sigla: ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06 – Sentenza della CC, 68/06, 121/06, 1/07 – Sentenza della CC, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – Sigla: ZTFI-A, 69/08 – Sigla: ZZavar-E, 80/08, 120/08 – Sentenza della CC, 48/09, 91/09, 107/09 – Sentenza della CC, 98/09 – Sigla: ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – Sigla: ZIU, 35/11 – Sigla: ORZSPJS49a, 110/11 – Sigla: ZDIU12, 27/12 – Sentenza Della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF, 104/12 – Sigla: ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – Sigla: ZIPRS1314-A, 101/13 – Sigla: ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – Sigla: ZFU, 95/14 – Sigla: ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – Sigla: ZUPPJS16, 88/16 – Sigla: ZUPPJS17, 23/17 – Sigla: ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – Sigla: ZUPPJS2012, 49/20 – Sigla: ZIUEOP, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A, 152/20 – Sigla: ZZUOOP, 175/20 – Sigla: ZIUOPDVE, 15/21 – Sigla: ZDUOP, 112/21 – Sigla: ZNUPZ, 206/21), del primo comma dell’articolo 3 dell’Ordinanza sugli stipendi dei direttori nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – Sigla: ZUPPJS2021, 116/21, 180/21) e con il consenso del Ministero per l’istruzione, la scienza e lo sport, prot. n. 1007-258/2021/34 del 6 giugno 2022, il Sindaco emette, in merito all’inquadramento in un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore dell’ente pubblico, cui fondatore è il Comune città di Capodistria, il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’inquadramento del posto di lavoro di direttrice dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Vrtec Semedela in un livello di retribuzione al fine di definire lo stipendio di base 
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di direttrice dell’Ente pubblico per l’educazione e l’istruzione Vrtec Semedela, viene inquadrato nel 51° livello di retribuzione per il mandato di cinque anni, a decorrere dal 1° giugno 2022.
II 
Il Ministero per l’istruzione, la scienza e lo sport ha presentato in data 6 giugno 2022 il proprio consenso, prot. n. 1007-258/2021/34 all’inquadramento nel livello di retribuzione di cui al primo punto del presente atto di Delibera.
III 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 100-4/2010
Capodistria, 29 giugno 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost