Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2432. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a), stran 7369.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 4. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a) 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na parceli št. 3274/8 in 3274/9, obe k.o. 1725 Ajdovščina, parcele št. 2093, 2101/3, 2101/5, 2101/6, 2101/7, 2102/3, 2103/3, 2106/20, 2106/26, 2106/28, 2106/29, 2106/30, 2106/48, 2106/49, 2106/50, 2137/3, 2137/6, 2138/2, 2138/3, 2139, 2140, 2141, 2142/2, 2143/1, 2143/2, 2146, 2150/5, 2150/10, 2150/12, 2150/13, vse k. o. 1737 Tabor ter parceli št. 2220/5 in 2220/6, obe k. o. 2636 Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
(2) Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18; v nadaljnjem besedilu: ZN PCL) in se nahaja v prostorski enoti P1 ter delih prostorskih enot P2 in P3a.
(3) Območje lokacijske preveritve se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) nahaja v enotah urejanja prostora PC-6 in PC-12 s podrobnejšo namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti in stanovanj).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– 8. člena ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v petem odstavku, ki določa dopustne dejavnosti v prostorski enoti P1, in sicer tako, da se dopusti tudi zdravstvena dejavnost, ki ne potrebuje nastanitve (npr. ambulante, zdravstvene posvetovalnice) ter tako, da se na pohodni nadstrešnici nad uvozno-izvozno rampo, urejeni kot zunanja ploščad vzhodno ob objektu B1, dopusti gostinska dejavnost;
– 8. člena ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v šestem odstavku, ki določa dopustne dejavnosti v prostorski enoti P2, in sicer tako, da se dopusti tudi zdravstvena dejavnost, ki ne potrebuje nastanitve (npr. ambulante, zdravstvene posvetovalnice);
– 10. člena ZN PCL pod podnaslovom »Elementi določitve umeščanja načrtovanih ureditev v prostor« v prvi alineji prvega odstavka, in sicer tako, da južno gradbeno mejo (v nadaljnjem besedilu: GM) objekta B1 lahko presega pritličje objekta, vendar samo do južne gradbene linije v nadstropjih (v nadaljnjem besedilu: GLn) objekta B1, pod pogojem, da se uredi arkade;
– 10. člena ZN PCL, pod podnaslovom »Elementi določitve umeščanja načrtovanih ureditev v prostor« v četrti alineji prvega odstavka, in sicer tako, da vzhodno GLn objekta B1 lahko presega pohodna nadstrešnica nad uvozno-izvozno rampo, urejena kot zunanja ploščad;
– 10. člena ZN PCL pod podnaslovom »Elementi določitve umeščanja načrtovanih ureditev v prostor« v drugem odstavku, in sicer tako, da JV vogal objekta B1 lahko odstopa od GLn od +2 m do –25 m (v deležu do 35 % južne fasadne površine in v deležu do 75 % vzhodne fasadne površine);
– tretjega odstavka 28. člena ZN PCL, in sicer tako, da posegi v prostorskih enotah P1 in P2 niso časovno odvisni od izvedbe vertikalnih komunikacij A41, A42 in A51, objektov A5 in B5 in objekta B12a;
– tlorisnega prikaza pritličja – nivoja terena prostorske enote P3a v kartografskem delu ZN PCL, v grafičnem načrtu »3.1 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – nivo terena«, in sicer tako, da je na zahodni strani prostorske enote P3a dopustna gradnja amfiteatralnega stopnišča s servisnimi prostori pod stopniščem;
– tlorisnega prikaza kleti prostorske enote P1 v kartografskem delu ZN PCL, v grafičnem načrtu »3.2 Zazidalna situacija – nivo kleti«, in sicer tako, da je tudi v jugozahodnem vogalu, kjer je označena možna lokacija podhoda, dopustna gradnja kleti do regulacijske linije.
(2) Pri dimenzioniranju površin z namembnostjo 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka je treba zagotoviti:
– za motorni promet: najmanj 1 parkirno mesto na 40 m2 bruto tlorisne površine in ne manj kot 2 parkirni mesti, od tega najmanj 50 % parkirnih mest za obiskovalce;
– za kolesarski promet: najmanj 0,7 parkirnega mesta na 20 m2 bruto tlorisne površine.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2857
Št. 35023-20/2021-79
Ljubljana, dne 4. julija 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost