Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2417. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig, stran 7356.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) inOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ig (Uradni list RS, št. 61/08 z dne, 16. 6. 2008), Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig (Uradni list RS, št. 50/10 z dne 24. 6. 2010) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji z dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig 
1. člen 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig (Uradni list RS, št. 50/10 z dne 24. 6. 2010) preneha veljati.
Drugi in tretji odstavek 16. člena se glasi kot v prvotnem odloku (Uradni list RS, št. 61/08 z dne 16. 6. 2022):
Sveta Zavoda OŠ Ig sestavlja 9 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli: enega izmed skupine učiteljev razrednega pouka in enega izmed skupine učiteljev predmetnega pouka, enega pa skupaj izmed skupine podružničnih šol in administrativno-tehničnih delavcev zavoda. Učitelji podružnične šole ne morejo biti hkrati v skupini učiteljev razrednega pouka.
2. člen 
V 40. členu se za prvim odstavkom doda določilo:
»Javni zavod OŠ Ig prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če z izvajanjem prodaje zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
3. člen 
Ostala določila iz Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig (Uradni list RS, št. 61/08 z dne 16. 6. 2022) ostanejo nespremenjena.
4. člen 
Ta odlok začne veljati veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0005/2022
Ig, dne 1. julija 2022
Župan
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost