Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2437. Odlok o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 7373.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 36. člena Zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 7., 8., 17. in 92. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(Predmet odloka) 
(1) Ta odlok določa osnovno izhodiščno ceno (v nadaljevanju: izhodiščna cena) stavbnega zemljišča ter kmetijskega zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec v postopkih pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.
(2) V kolikor je posamična vrednost nepremičnin pred razpolaganjem izkustveno višja ali enaka 20.000 eurov, se vedno opravi cenitev nepremičnega premoženja. Cenitev nepremičnega premoženja se lahko opravi tudi drugih primerih, ko je to potrebno.
(3) Pojem osnovne izhodiščne cene se nanaša na določitev izkustvene posamične vrednosti v postopkih razpolaganja in za določitev vrednosti v postopkih pridobivanja.
II. DOLOČITEV IZHODIŠČNIH CEN ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA 
2. člen 
(Izhodiščna cena stavbnega zemljišča) 
(1) Izhodiščna cena stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec, oblikovana na podlagi povprečne gradbene cene neto stanovanjske površine, znaša na dan 1. 1. 2022 899,81 EUR/m². Izhodiščna cena se spremeni s sklepom, ki ga sprejeme mestni svet.
(2) Izhodišča cena iz prvega odstavka se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije (pod zavihkom H174S), najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
3. člen 
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, in sicer po enotah urejanja prostora v Mestni občini Slovenj Gradec (EUP), v odstotkih od izhodiščne cene iz 2. člena tega odloka, in sicer:
OBMOČJE 
Enota urejanja prostora 
Odstotek od izhodiščne cene 
1. Območje centralnih dejavnosti v Mestni Slovenj Gradec
SG-112, SG-12, SG-13, SG-108, SG-25, SG-64, SG-33, SG-91, SG-60, SG-114, SG-146, SG-75, SG-105, SG-85, del SG-86, SG-11, del SG-02, SG-04, SG-94, SG-06, SG-123, del SG-16, SG-14, SG-31, SG-80, SG-81, SG 106, SG-82
6 %
2. Območje mestnega jedra
SG-01, SG-110
4 %
3. Območje ostalih zemljišč območja mesta Slovenj Gradec naselje Stari trg v območju meje mesta Slovenj Gradec, industrijska cona Pameče in območja, ki so na podlagi prostorskega plana predvidena za rekreacijo in šport, proizvodno, storitveno in industrijsko dejavnost ter turistično dejavnost
SG-52, SG-51, SG-48, SG-140, SG-141, SG-50, SG-49, SG-139, SG-47, SG-46, SG-45, SG-42, SG-61, SG-41, SG-76, SG-86, SG-120, SG-09, SG-34, SG-53, SG-107, SG-120, SG-104, SG-65, SG-02, SG-92, SG-59, SG-20, SG-118, SG-87, SG-32, del SG-90, SG-23, SG-28, SG-136, SG-137, SG-145, SG-56, SG-127, SG-24, SG-126, SG-103, SG-130, SG-125, SG-71, SG-124, SG-74, SG-73, SG-10, SG-03, SG-95, SG-19, SG-07, SG-08, SG-111, SG-93, SG-99, SG-63, SG-98, SG-72, OM-227, OM-145, SG-68, OM-185, SG-22, SG-15, del SG-16, SG-17, SG-113, SG-70, OM-302, SG-142, SG-39, SG-40, SG-109, OM-95, SG-117, SG-116, SG-115, SG-102, SG-38, SG-37, SG-66, SG-26, del SG-21, SG-27, SG-59, ST-01, ST-03, ST-04, ST-05, ST-07, ŠM-11, del LE-01, LE-16, ŠM-14, TU-06, DO-17, DO-08, DO-19, DO-12, DO-13, DO-15, DO-16, DO-09, DO-04, SE-02, SE-01, OK-526, GM-04, LE-14, LE-15, LE-22, DO-06, DO-07, DO-11, DO-03, ST-02, PA-07, PA-08, PA-06, PA-02, PA-03, PA-09, PA-13, PA-14, PA-11, PA-12, PA-04, PA-01, PA-05, TR-01, TR-04, TR-02, TR-05,TR-03, LE-01, LE-02, OM-10, LE-04, LE-27, LE-05, LE-06, LE-08, LE-09, LE-10, LE-20, LE-25, ŠM-05, ŠM-04, ŠM-06, ŠM-01, ŠM-02, ŠM-03, ŠM-07, ŠM-08, ŠM-09, ŠM-12, ŠM-10, TO-01, TO-02, TO-03, TU-01, TU-02, TU-03, TU-04, TU-05 del, TU-06, DO-01, DO-02, PO-11, PO-12, PO-13, PO-14, PO-15, PO-16, PO-17, PO-18, PO-46, PO-21, PO-31, PO-42, VR-01, VR-02, VR-03, ST-08, GM-01, GM-02, GM-03
3 %
4. Območje: Pameče, Troblje, Šmartno, Podgorje, Turiška vas, Tomaška vas, Mislinjska dobrava, Sele-Vrhe, Legen, Gmajna
PA-07, PA-08, PA-02, PA-03, PA-09, PA-13, PA-06, PA-14, PA-11, PA-12, PA-04, PA-01, PA-05, TR-01, TR-04, TR-02, TR-05, TR-03, ŠM-05, ŠM-04, ŠM-09, ŠM-01, ŠM-06, ŠM-02, ŠM-03, ŠM-07, ŠM-08, ŠM-05, ŠM-04, ŠM-09, ŠM-01, ŠM-06, ŠM-02, ŠM-03, ŠM-07, ŠM-08, TO-01, TU-01, PO-46, PO-13, PO-11, PO-15, PO-14, PO-12, PO-17, PO-16, PO-18, LE-01, LE-02, OM-10, LE-04, LE-27, LE-05, LE-06, LE-08, LE-09, LE-10, LE-20, LE-25, ŠM-12, ŠM-10, TO-02, TO-03, TU-02, TU-03, TU-04, TU-05, del TU-06, DO-01, DO-02, PO-21, PO-31, PO-42, VR-01, VR-02, VR-03, ST-08, GM-01, GM-02, GM-03
2 %
5. Območje:
Ostala stavbna zemljišča, ki niso opredeljena v ostalih območjih.
1 %
4. člen 
V primeru, da po stavbnem zemljišču poteka občinska cesta ter v primeru, da so stavbna zemljišča namenjena ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture, se določi cena za taka zemljišča v višini 1 % od izhodiščne cene za stavbna zemljišča iz 2. člena tega odloka.
III. DOLOČITEV IZHODIŠČNIH CEN ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
5. člen 
(1) Izhodiščna cena kmetijskega zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec znaša 2,50 EUR/m².
(2) V primeru, da po gozdnem zemljišču poteka občinska cesta ter v primeru, da je zemljišče namenjeno ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture, je izhodiščna cena za taka zemljišča 1,50 EUR/m².
(3) Če po kmetijskem zemljišču poteka občinska cesta ter v primeru, da je zemljišče namenjeno ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture, se za izhodiščno ceno uporabi cena iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izhodiščna cena za kmetijska in gozdna zemljišča iz prejšnjih odstavkov, se lahko spremeni s sklepom mestnega sveta.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/04 z dne 20. 5. 2004).
7. člen 
(Začetek veljavnosti odloka) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. spisa: 007-0004/2022
Slovenj Gradec, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost