Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

Št. 4102-6/2021/8 Ob-2729/22, Stran 1802
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – ZUPŠ in 54/22 – ZUPŠ-1), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024 
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22);
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – ZUPŠ in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZSŠP);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambnih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024.
4. Ponudniki, ki se lahko prijavijo na javni razpis, so pravne in fizične osebe, ki:
– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 30. člena ZIPRS2223, 8.800.000,00 EUR v letu 2023 in 6.600.000,00 EUR v letu 2024.
6. Kraji izvedbe: kraji v Republiki Sloveniji kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne višješolske in visokošolske izobraževalne programe, in sicer: Ajdovščina, Bled, Brezovica pri Ljubljani, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ob Savi ter Žalec.
7. Vstopni in posebni pogoji, ki jih mora ponudnik študentske prehrane izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane in celotno razpisno obdobje:
7.1. Vstopni pogoji:
a) na javni razpis se prijavi z gostinskim obratom, ki je opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B in 52/16). Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje ta pogoj;
b) za lokal šteje gostinski obrat, razen obrata za pripravo in dostavo jedi;
c) gostinski obrat mora obratovati. Z nudenjem subvencionirane študentske prehrane mora začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane začne kasneje, se pogodba odpove. Izjemi sta višja sila (npr. izliv vode, požar) in renovacija lokala, če je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala 1. januarja. V primeru izjeme iz prejšnjega stavka mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje 1. marca oziroma prvi delovni dan v marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog; v nasprotnem primeru se pogodba odpove;
d) lokal mora imeti jedilnico z najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim oziroma drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v izbranem lokalu, razen v primerih prireditvenih centrov, nakupovalnih centrov, javnih tržnic in podobno1;
1 Študent inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega pogoja iz točke d (število sedišč in miz) preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu nudenja subvencionirane študentske prehrane in v kolikor bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se pogodba odpove, unovčenih subvencij pa se ne izplača.
e) lokal, s katerim se prijavlja, mora imeti stranišče za goste, v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17);
f) gostinski obrat, s katerim se prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če je najemnik ali podnajemnik gostinskega obrata, mora izpolniti izjavo, da bo imel gostinski obrat v najemu oziroma podnajemu celotno razpisno obdobje. K izjavi mora priložiti kopijo najemne pogodbe ali pogodbe o podnajemu, veljavne najmanj na dan 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Če je lastnik gostinskega obrata, mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele;
g) zagotavljati mora študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno;
h) zagotavljati mora vsaj 10 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj dve različni študentski kosili na dan;
i) najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 9,00 EUR;
j) zagotavljati mora obroke v vrednosti, določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.
Vloge, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo zavrnjene.
7.2. Posebni pogoji:
a) študentsko kosilo je sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh dodatnih hodov, od katerih je eden solata, drugi pa sadje;
b) solata, kot dodatni hod, se ponudi kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora brez posodice tehtati najmanj 200g (izjema je listnata solata, ki mora tehtati najmanj 100g).
V primeru, ko je glavna jed »obogatena solata« ali enolončnica, se drugi in tretji hod ustrezno prilagodita (sveže sadje, solata iz svežega sadja, dušeno sadje – čežana, nesladkan kompot, juha). Sveže sadje, sadna solata, dušeno sadje ali nesladkan kompot, se ponudi kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 150g. Sadne kupe in podobne sladke izpeljanke se ne štejejo kot hod;
c) solata kot glavna jed mora poleg zelenjave vsebovati tudi beljakovinsko živilo v zadostni količini (od 100 do 120 gramov), kot so solata s piščancem, tunina solata, solata s sirom, jajci, stročnicami. Sestavljena mora biti iz najmanj treh različnih vrst zelenjave, lahko pa se ji doda tudi sadje, semena, oreške. Najmanj ena vrsta zelenjave v solati mora biti sveža, ostale so lahko kuhane, fermentirane (npr. kislo zelje/repa) ali konzervirane (npr. vložena paprika, kisle kumare). Krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za solato. Solate kot glavna jed lahko predstavljajo manj kot polovico vseh kosil;
d) jajca, jajca s šunko/slanino, shake, smoothie, kosmiči/muesliji, rogljički, jogurti, sladice, palačinke s sladkimi nadevi, carski praženec, cmoki z marmelado, sadne kupe in ostale sladke jedi ne štejejo kot glavna jed ali kot hod;
e) različno kosilo pomeni, da se pri različnih kosilih razlikuje glavna jed. Kosili nista različni v primerih, če je med njima razlika samo v prilogi, količini ali če je eno od kosil sestavljeno po načelu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le priloga (primera: dunajski zrezek s pečenim krompirjem in dunajski zrezek z rižem nista dve različni kosili; pica margerita in pica margerita z jajcem, tatarsko omako ali drugim dodatkom tudi ne). Za različno kosilo ne šteje, če gre le za drugačno obliko jedi (primera: špageti ali svedri, navadna ali prepognjena pica (Calzone) ali pica žepek ali drugačno poimenovanje (primeri: peresniki s tuno, tuna s peresniki; rižota s piščancem, piščanec z rižoto);
f) pri glavni jedi in prilogi je lahko le ena sestavina ocvrta (npr. kombinacija dunajski zrezek in pomfrit ni dovoljena);
g) zagotavljati mora postrežbo oziroma dostavo tudi v primeru naročila samo enega obroka;
h) če nudi dostavo, jo mora zagotavljati najmanj na območju kraja, kjer je izbran. Študentsko prehrano mora dostavljati do vrat, če je to fizično mogoče. Če nudi študentska kosila brez glutena, navedena v točki 7.2.p., mora tudi pri dostavi upoštevati nujni higienski režim in preprečiti možnost navzkrižne kontaminacije;
i) celotno razpisno obdobje mora imeti zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas, kar ne velja za ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika. Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja zahteva predložitev dokazila za ta pogoj.
j) imeti mora izpolnjeno tabelo »Ponudba glavnih jedi«, ki jo mora predložiti vlogi in se je mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati celotno razpisno obdobje. Celotno razpisno obdobje mora imeti v lokalu na voljo in na spletni strani www.studentska-prehrana.si objavljen tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane;
k) študentu mora ponuditi dodatna hoda, za katera se je v sklopu ponudbe zavezal;
l) če nudi pice, mora imeti posamezna pica premer vsaj 27 cm oziroma površino 572 cm2;
m) ob vsakem študentskem kosilu mora (izjema je dostava) zagotoviti najmanj dva dcl brezplačne pitne vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja;
n) če nudi samopostrežni solatni bar, mora ta vsebovati najmanj šest različnih vrst zelenjave, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato (krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za zelenjavo). Najmanj tri različne vrste zelenjave v solatnem baru morajo biti sveže, ostale so lahko kuhane, fermentirane (npr. kislo zelje/repa) ali konzervirane (npr. vložena paprika, kisle kumare);
o) če nudi dietna kosila brez glutena mora v solatnem baru preprečiti kontaminacijo z glutenskimi sestavinami ali dietno solato postreči neposredno iz kuhinje;
p) če nudi dietna kosila brez glutena in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost ves čas razpisnega obdobja izkazovati z negativnim izvidom akreditirane preiskave na gluten, ki ni starejši od šestih mesecev. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata;
r) če nudi vsaj 15 % živil pridelanih na ekološki način ali če ima kosilo/obrok podeljen simbol »Prava izbira« ali če ima lokal blagovno znamko »Gostilna Slovenija«, mora to izkazovati z ustreznim potrdilom oziroma certifikatom. Takšna živila oziroma obroke mora nuditi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi veljavno potrdilo oziroma certifikat. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost potrdila oziroma certifikata;
s) če za isti lokal vlogo vložita lastnik in najemnik lokala, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika se zavrne.
8. Merila in ocenjevanje vlog oziroma ponudb:
1. Število različnih študentskih kosil v tednu (do 5 točk). 
2. Pestrost ponudbe glavnih jedi (do 28 točk); Komisija bo ocenila pestrost ponudbe na podlagi priložene tabele »Ponudba glavnih jedi«. Tabela ponudbe glavnih jedi mora biti v celoti izpolnjena. 
– Ponudnik dobi točke le v primeru, ko nudi vsaj dve različni študentski kosili v enem tednu za posamezno kategorijo pestrosti. 
– Mesne jedi: ponudnik dobi točke le v primeru, da nudi najmanj polovico mesnih jedi z vidno strukturo mesa. 
– Pice: ponudnik dobi točke le v primeru, da nudi najmanj polovico pic pripravljenih na osnovi polnozrnatega testa.2 Če v tabeli ni izrecno napisano »polnozrnato testo«, bo komisija smatrala, da gre za navadno (ne polnovredno) različico testa oziroma moke.
2 Za polnovredno pico se šteje, če je na embalaži (ovoju) že pripravljenega testa ali mešanice za pripravo testa označeno, da je »polnozrnata«, ne glede na odstotek vsebovanih polnozrnatih sestavin. Če ponudnik sam pripravlja mešanico za testo, naj ta vsebuje približno tretjino polnozrnate moke.
 
– V kolikor posamezne glavne jedi in relevantne sestavine teh jedi v tabeli ne bodo opredeljene v skladu z navodili za izpolnjevanje ponudbe v točki 3.2. (merilo št. 2) razpisne dokumentacije, komisija teh jedi ne bo upoštevala.
– Hitra hrana se šteje samo med skupno število kosil, v pestrost se ne šteje oziroma se je pri merilu pestrosti ponudbe ne upošteva. 
– Eno jed je mogoče uvrstiti le v eno kategorijo pestrosti (torej npr. solata se šteje samo med solate, ne pa tudi med vegetarijanske jedi, testenine se štejejo samo med testenine, ne pa tudi med vegetarijanske ali mesne jedi). 
3. Nudenje samopostrežnega solatnega bara v skladu s 7.2.n. točko (5 točk). 
4. Nudenje tretjega dodatnega hoda (2 točki). 
5. Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 točke). 
6. Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir (dostop v lokal in v toaleto prilagojeno za invalide) (5 točk). 
7. Nudenje dietnih kosil brez glutena. Ponudnik priloži ustrezen analizni izvid v skladu s 7.2.p. točko (5 točk). 
8. Vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 20 točk). 
9. Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 15 % živil pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za živila, pridelana na ekološki način. V kolikor ponudnik ni proizvajalec ekoloških živil, mora priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. V kolikor pa je ponudnik tudi proizvajalec ekoloških živil, priloži le en certifikat, saj le-ta dokazuje oboje (5 točk).
10. Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom (7 točk). 
11. Dokazilo o blagovni znamki »Gostilna Slovenija« (na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Gostilna Slovenija«, št. 165/2011-UO GZS z dne 10. 6. 2011) (7 točk).
12. Dokazilo o simbolu Prava izbira, ki ga na podlagi meril podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (7 točk). 
13. Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi hrane na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 6 (5 točk). 
Maksimalno število točk je 100 za lokal oziroma 88 za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 35 točk za lokal oziroma 30 točk za dostavo.
Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne bo upoštevalo naslednje merilo:
– merilo št. 13 (Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 6).
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne bo upoštevalo naslednjih meril:
– merilo št. 3 (nudenje samopostrežnega solatnega bara);
– merilo št. 6 (možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir);
– merilo št. 10 (lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom).
9. Popolna vloga mora vsebovati:
– Dva izvoda ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in dva izvoda obrazca ponudbe (točka 4.3.1. (lokal), 4.3.2. (dostava) razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal oziroma dostavo svoj obrazec ponudbe (ovoj št. 1).
– Izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 2).
– Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«.
– Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2023.
– Predložena vloga mora biti v zapečateni ovojnici, na zunanji strani ovojnice pa mora biti nalepljen izpolnjen »Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, točka 3.1.
– Vloge, ki ne bodo poslane priporočeno ali vložene na vložišču ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bo komisija zavrgla.
– Vlog, katerih ovojnice ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 3.1.) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.
Prijavni obrazec je treba izpolniti natančno, v slovenskem jeziku ter ga natisniti. Vrednosti tega predmeta javnega razpisa v ponudbi morajo biti navedene v evrih.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala na dopolnitev tiste ponudnike, katerih vloge niso bile popolne. Če ponudnik vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo komisija vlogo zavrgla.
10. Rok za oddajo vloge:
– Prvo odpiranje vlog bo dne 6. 9. 2022. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo do vključno ponedeljka, dne 5. 9. 2022. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
– Drugo odpiranje vlog bo dne 5. 9. 2023. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo do vključno ponedeljka, dne 4. 9. 2023. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Odpiranji vlog nista javni.
11. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 80 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
12. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo tedensko objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori, objavljeni na navedeni spletni strani, štejejo kot del razpisne dokumentacije.
13. Informacije o javnem razpisu posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-14 ali tel. 01/369-77-34, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 11. do 12. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
14. Prijavni obrazec in zahtevane listine
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu
– Ministrstva na naslovu: http://www.mddsz.gov.si/.
– Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, na naslovu: http://www.sou-lj.si;
– Študentske organizacije Univerze v Mariboru, na naslovu: http://www.soum.si;
– Študentske organizacije Univerze na Primorskem, na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost