Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2409. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist – nepremičnini s parc. št. 1036/71 in 1036/72, obe k.o. Oltra, stran 7344.

  
Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 8. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 26. redni seji dne 13. 6. 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist – nepremičnini s parc. št. 1036/71 in 1036/72, obe k.o. Oltra 
1. S tem sklepom se ugotovi, da je ureditev gospodarske javne infrastrukture kot sledi v gradivu »IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE UREDITVE JAVNIH ZELENIH PARKOVNIH POVRŠIN IN PEŠPOTI V PRIOBALNEM OBMOČJU (ENOTA UREJANJA PROSTORA AZ-02)«, na nepremičninah s parc. št. 1036/71 in 1036/72, obe k.o. Oltra, v javno korist in je v javnem interesu.
2. Občinski svet Občine Ankaran pooblašča župana Občine Ankaran, da v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) prične razlastitveni postopek na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. SVT.254/2022
Ankaran, dne 13. junija 2022
Župan 
ObčineAnkaran
Gregor Strmčnik
Ai sensi dell’articolo 194 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 e 20/22 – dec. della CC) visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), e l’articolo 8 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS no. 17/15, 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 26a seduta ordinaria tenuta si il 13 giugno 2022 ha adottato la seguente
D E L I B E R A 
per il conseguimento di pubblica utilità, espropriazione e gravame a scopo di pubblica utilità – terreni no. 1036/ 71 e 1036/72 entrambi c.c. Oltra 
1. La presente delibera stabilisce che la disposizione delle infrastrutture pubbliche economiche come si evince dalla documentazione »PREMESSE PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E DELLE ZONE PEDONALI LUNGO LA ZONA COSTIERA (UNITÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AZ-02)«, sui lotti di terreno no. 1036/71 e 1036/72, entrambi c.c. Oltra nel perseguimento dell’interesse e della pubblica utilità.
2. Il Consiglio comunale del Comune di Ancarano autorizza il sindaco del Comune di Ancarano ad avviare la procedura di esproprio di beni immobili di cui all’articolo 1 della presente delibera in conformità con la Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17, 199/21- ZUreP-3 e 20/22 – dec. della CC).
3. La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N. SVT.254/2022
Ancarano, 13 giugno 2022
Sindaco
ComunediAncarano
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost