Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

Št. 093-0001/2022-201 Ob-2709/22, Stran 1816
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv 
za sofinanciranje uspešnih prijav nevladnih organizacij na nacionalnih in EU razpisih 
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva nevladne organizacije k predložitvi ponudb za sofinanciranje projektov, ki so podprti z nacionalnimi oziroma EU sredstvi, na podlagi uspešnih prijav na nacionalnih oziroma EU razpisih.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet poziva: finančna podpora nevladnim organizacijam, ki so bili uspešni pri prijavah na nacionalnih in EU razpisih.
4. Na pozivu lahko kandidirajo nevladne organizacije, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in izvajajo dejavnost na območju občine, program oziroma projekt mora biti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem,
– imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na nacionalnih oziroma EU razpisih,
– niso prejemnik sredstev za enak projekt iz drugih sredstev proračuna Občine Ravne na Koroškem oziroma sredstev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ravne na Koroškem in prejema sredstva za delovanje in izvajanje določenih programov, predhodno dogovorjenih z ustanoviteljico,
– za predlagan projekt se odobrijo sredstva samo nosilnemu partnerju oziroma upravičencu,
– s predlaganimi programi oziroma projekti ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih programov,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane za dejavnost, ki jo opravljajo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen delež sredstev pridobljenih iz drugih virov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 5.000 €.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor
Izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev določenih s tem javnim pozivom.
Prijavitelj ob izpolnjevanju pogojev pod točko 4 ne more pridobiti več sredstev kot 10 % sredstev od pridobljenih sredstev v posameznem koledarskem letu, skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na nacionalnih oziroma EU razpisih, vendar ne več kot 2.000 € za prijavljen program v posameznem koledarskem letu.
8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa oziroma projekta v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program oziroma projekt mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2022, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 15. 7. 2022 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2022.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Vojku Belaju, vsak delovni dan od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak program ustrezno označiti in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – NVO 2022« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu oziroma projektu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge. V primeru hkratne pridobitve prijav, se programi vrednotijo glede na razpoložljivost sredstev ter odobrena sredstva (skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na nacionalnih oziroma EU razpisih) za izvedbo programa oziroma projekta, ki se procentualno porazdelijo.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost