Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022, stran 7383.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21), se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
v EUR
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
NAZIV KONTA
1. REBALANS 2022
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
37.063.474,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.733.648,31
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
13.827.583,95
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
11.072.672,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.451.011,95
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
303.900,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
5.906.064,36
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.634.452,69
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
25.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.500,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
3.226.111,67
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.709.526,08
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
287.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.422.526,08
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
15.620.300,50
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
12.857.483,82
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
2.762.816,68
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
43.068.720,62
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.752.056,43
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.925.430,50
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
306.304,38
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4.254.508,55
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
46.813,00
409
REZERVE
219.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
8.514.270,07
410
SUBVENCIJE
162.500,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.804.528,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
787.707,64
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.744.534,43
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
15.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
27.333.903,12
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
27.333.903,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
468.491,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
244.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
223.991,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–6.005.245,73
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
266.003,89
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
266.003,89
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
–266.003,89
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.800.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
4.800.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.120.903,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.120.903,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.592.152,62
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.679.097,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
6.005.245,73
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.592.152,62
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 410-0023/2022
Slovenj Gradec, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost