Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2415. Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor, stran 7353.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) in 299. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 29. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 1897/1, 1898/1 in 1898/2, vse k.o. 1556 – Stara Lipa in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – teh. pop., 49/16 in 69/18) nahajajo na območju površine nadzemnega pridobivalnega prostora v delu enote urejanja prostora GSV_4_OPPN, kjer velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor (Uradni list RS, št. 98/07; v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za potrebe gradnje pomožnega objekta dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja določenega v OPPN, po katerem se v 5. členu z naslovom »POMOŽNI OBJEKTI« določi, da se:
– za besedilom prvega stavka doda vejica in naslednje besedilo:
»… razen na parcelah 1897/1, 1898/1 in 1898/2, vse k.o. 1556- Stara lipa, kjer se dopusti gradnja pomožne stavbe. Objekt se gradi v zaledju parcele, za gradbeno linijo obstoječega poslovnega objekta. Tlorisni gabarit je lahko pravokoten, dolžine največ 30 m, v širino ne sme presegati vzhodne gradbene linije obstoječe upravne stavbe, višinski gabarit je največ 10 m. Oblikovan naj bo sodobno, z ravno streho ali blago enokapnico (skrito za vencem). Fasada naj bo nebleščeče, nevpadljive barve. Zeleni pas, ki loči kamnolom od odprtih površin na severovzhodnem delu območja, se zgosti in dopolni z visokoraslim avtohtonim drevjem ter grmovnicami.«
– besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Prostor za parkiranje strojev se uredi ob smiselni uporabi določil zakonodaje, ki določa minimalne tehnične pogoje za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil ter tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi.«
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2987
Št. 351-90/2022
Črnomelj, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek

AAA Zlata odličnost