Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2408. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič, stran 7342.

  
Na podlagi 49. in 46.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 26. redni seji z dne 13. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič (Uradni list RS, št. 48/18, z dne 13. 7. 2018) (v nadaljevanju: izvorni odlok) se spremeni v delih in na način kot sledi v naslednjih členih tega odloka.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
2. člen 
(1) Tretja alineja drugega odstavka 9. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»– obnovo naravne vegetacije, tj. sestojev hrasta na robu in med vinogradi, kjer se spodbuja sonaravna pridelava;«
(2) Četrti odstavek 9. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»(4) V Krajinskem parku se lahko izvajajo samo tisti razvojni projekti, ki so v skladu z varstvenimi cilji ter razvojno varstvenimi usmeritvami Krajinskega parka.«
3. člen 
Druga, tretja in četrta alineja prvega odstavka 10. člena izvornega odloka se spremenijo, da se po novem glasijo:
»– z rednim vzdrževanjem in dopolnjevanjem infrastrukture za obiskovanje, kot so plovke, dostopne poti, informativne in druge table;
– z ohranitvijo ter celovito obravnavo in predstavitvijo vseh naravnih vrednot in drugih območij, pomembnih z vidika ohranjanja narave na Debelem rtiču in tudi na širšem območju občine, kot so mokrišče pri Sv. Nikolaju, Lehnjakovi slapovi na Rožniku, hrasti v Milokih;
– s pridobivanjem mednarodnih sredstev in izvedbo projektov ter izgradnjo partnerstev, ki bi omogočili nadgradnjo in uresničevanje naravovarstvenih ciljev in razvojnih usmeritev, predvsem v sodelovanju z drugimi morskimi zavarovanimi območji v Sloveniji in v tujini in v sodelovanju s sosednjo državo z možnostjo vzpostavitve čezmejnega zavarovanja območja;«
4. člen 
(1) 16. točka drugega odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»16. Sidranje v celotnem zavarovanem območju. Izjemoma je sidranje dovoljeno v oddaljenosti vsaj 200 m od obale v obdobju, ko v obalnem pasu niso postavljene sidrne plovke za dnevni privez.«
(2) 17. točka drugega odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»17. Voziti z motornimi vozili izven kategoriziranih cest in prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo ter ustavljanje in parkiranje izven za to namenjenih površin, razen za potrebe stanovalcev, upravljavca in kmetijske dejavnosti.«
(3) 19. točka drugega odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»19. Leteti z zrakoplovi pod 300 m nadmorske višine, ali izvajati druge dejavnosti v zraku, ki so v nasprotju z varstvenimi cilji parka.«
(4) 3. točka tretjega odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»3. Kurjenje zelene rezi.«
5. člen 
(1) 6. točka prvega odstavka 12. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»6. Izvajanje gospodarskega ribolova z uporabo stoječih mrež v obalnem pasu do globine 5 metrov, razen v obdobju med začetkom septembra in koncem decembra.«.
(2) 12. točka prvega odstavka 12. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»12. Premikanje, obračanje in odnašanje kamenja iz abrazijske terase klifov ter skladanje in zlaganje zaklonov ter drugih umetnih tvorb iz kamna na obrežju.«.
6. člen 
2. točka prvega odstavka 13. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»2. Postavljanje trajnih ali začasnih objektov v morje, na abrazijsko teraso, ali na zgornji rob klifa, kot so pomoli, splavi, klopi, kurišča, podstavki za senčnike, ter nameščanje visečih mrež in ponjav ter drugih pripomočkov za senčenje.«.
7. člen 
(1) Tretji, četrti in peti odstavek 19. člena izvornega odloka se črtajo.
(2) V izvorni odlok se umesti nov 20. člen, ki se glasi:
»(svet krajinskega parka) 
(1) Upravljavec ima svet krajinskega parka (v nadaljevanju: Svet), kot posvetovalno telo, ki obravnava in podaja mnenje s področja strokovnega dela upravljanja Krajinskega parka.
(2) Člane Sveta imenuje župan Občine Ankaran. Po enega člana imenuje na predlog Zavoda za varstvo narave ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Enega člana imenuje iz javnega zavoda ali humanitarne organizacije na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zdravstvenega ali socialnega varstva otrok in mladine, ki deluje na območju Občine Ankaran. Štiri člane imenuje izmed predstavnikov kmetovalcev, ribičev ter strokovne javnosti.
(3) Organizacijsko podporo delovanja in vodenje Sveta zagotavlja upravljavec.«
(3) Vsi preostali členi, ki sledijo novemu 20. členu iz prejšnjega odstavka, se ustrezno preštevilčijo.
8. člen 
Šesti odstavek 20. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»(6) Upravljavec Krajinskega parka skladno s področno zakonodajo sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih izven zavarovanega območja Krajinskega parka, in sicer na sredozemskem slanem travniku na sv. Nikolaju, lehnjakovih slapovih na Rožniku in drugih naravnih vrednot na območju OA.«
9. člen 
Prvi odstavek 23. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»(1) Upravljanje Krajinskega parka se izvaja na podlagi petletnega načrta upravljanja.«
10. člen 
Tretji odstavek 24. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»(3) Z načrtom upravljanja se v primeru iz tretjega odstavka 21. člena tega odloka, v skladu s pravili, ki urejajo varstvo kulturne dediščine opredeli tudi:
– vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti;
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnil spremeniti lastnosti, vsebine, oblike in s tem vrednost dediščine.«
11. člen 
28. člen izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»(neposredni nadzor v naravi) 
Neposredni nadzor v naravi nad upoštevanjem omejitev v Krajinskem parku zagotavlja upravljavec parka v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, z naravovarstvenimi nadzorniki ter skladno s predpisi, ki urejajo redarsko službo, z občinskimi redarji.«
12. člen 
29. člen izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»(inšpekcijski nadzor) 
Na območju Krajinskega parka izvajajo inšpekcijski nadzor skladno s področno zakonodajo inšpektorji iz področja okolja in prostora, kmetijstva in ribištva, pomorstva in drugi pristojni inšpektorji ter občinski inšpektorat.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(1) Vse določbe izvornega odloka, ki se s tem odlokom ne spreminjajo, ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo dalje.
(2) Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-01/2016/50
Ankaran, dne 13. junija 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visti gli articoli 49 e 46a della Legge sulla conservazione della natura (Gazzetta ufficiale RS, no. 96/04 – testo consolidato ufficiale, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), e il secondo comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS no. 17/15, 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 26a seduta ordinaria tenuta sì il 13 giugno 2022 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni del Decreto sul Parco naturale di Punta Grossa 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Il Decreto sul Parco naturale di Punta Grossa (Gazzetta Ufficiale RS no. 48/18, del 13 luglio 2018) (di seguito: Decreto originario) viene modificato nelle parti e con le seguenti modalità come indicato nei seguenti articoli del presente Decreto.
II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
Articolo 2 
(1) Il terzo capoverso del secondo comma dell'articolo 9 del Decreto originario viene modificato come segue:
»– il ripristino della vegetazione naturale, es. il querceto ai margini e tra i vigneti dove viene promossa la coltivazione sostenibile; «
(2) Il quarto comma dell'articolo 9 del Decreto originario viene modificato come segue:
»(4) Nel Parco naturale possono essere realizzati soltanto i progetti di sviluppo che sono in linea con gli obiettivi di protezione e le linee guida di sviluppo e protezione del Parco naturale.«
Articolo 3 
Il secondo, terzo e quarto capoverso del primo comma dell’articolo 10 del Decreto originario vengono modificati come segue:
»– con regolare manutenzione e integrazione dell’in-frastruttura per i visitatori, come galleggianti, vie di accesso, pannelli informativi e altri pannelli;
– con la conservazione, il trattamento completo e la presentazione di tutti i beni naturali e delle altre aree importanti ai fini della conservazione della natura di Punta Grossa e anche nella zona più ampia del comune come, ad esempio, le zone semi palustri presso S. Nicolò, le cascatelle di Lehnjak al Roseto, le querce di Milocchi;
– con l’acquisizione di fondi internazionali, la realizzazione di progetti e la costruzione di partnership che consentano l’aggiornamento e l’attuazione degli obiettivi di conservazione e delle linee guida di sviluppo, soprattutto in collaborazione con le altre aree protette in Slovenia e all’estero e con la collaborazione con il paese confinante con la possibilità di creare un’area protetta transfrontaliera.«
Articolo 4 
(1) Il sedicesimo capoverso del secondo comma dell'articolo 11 del Decreto originario viene modificato come segue:
»16. L’ancoraggio entro l’intera zona dell’area protetta. In via eccezionale, l’ancoraggio è consentito ad una distanza di almeno 200 m dalla costa durante il periodo in cui non sono installati i galleggianti di ancoraggio nella fascia costiera per l'ormeggio giornaliero. «
(2) Il diciassettesimo capoverso del secondo comma dell'articolo 11 del Decreto originario viene modificato come segue:
»17. Guidare veicoli a motore al di fuori delle strade apposite e delle aree adibite a guida, sosta e parcheggio al di fuori delle aree a ciò predisposte, tranne per esigenze dei residenti o del gestore e per attività agricole.«
(3) Il diciannovesimo capoverso del secondo comma dell'articolo 11 del Decreto originario viene modificato come segue:
»19. Volare con aeromobili sotto i 300 m dal livello del mare o svolgere altre attività in aria contrarie agli obiettivi di protezione del parco. «
(4) Il terzo capoverso del terzo comma dell'articolo 11 del Decreto originario viene modificato come segue:
»3. Bruciare la potatura verde. «
Articolo 5 
(1) Il sesto capoverso del primo comma dell'articolo 12 del Decreto originario viene modificato come segue:
»6. La pesca commerciale utilizzando reti fisse nella fascia costiera fino a una profondità di 5 metri, tranne durante il periodo tra l’inizio di settembre e la fine di dicembre.«
(2) Il dodicesimo capoverso del primo comma dell'articolo 12 del Decreto originario viene modificato come segue:
»12. Spostare, girare e asportare pietre dalla terrazza abrasiva delle falesie e l’ammucchiamento e l’accatastamento di ripari e altre formazioni rocciose artificiali lungo la riva.«
Articolo 6 
Il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 13 del Decreto originario viene modificato come segue:
»2. Collocazione di strutture permanenti o temporanee in mare, sulla terrazza abrasiva o sul bordo superiore della falesia, come moli, zattere, panchine, focolari, piedistalli per ombrelloni e sistemare amache e tende e altri oggetti per l’ombra.«
Articolo 7 
(1) Il terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 19 del decreto vengono soppressi.
(2) Nel decreto originario viene inserito un nuovo articolo 20, con la seguente dicitura:
»(consiglio del parco naturale) 
(1) Il gestore ha il consiglio del parco naturale (di seguito: Consiglio), in qualità di organo consultivo, che discute ed esprime pareri nell’ambito dell’attività professionale della gestione del Parco naturale.
(2) I membri del Consiglio vengono nominati dal sindaco del Comune di Ancarano. Un membro viene nominato su proposta dall’Ente della Repubblica di Slovenia per la salvaguardia della natura e dall’Ente per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia. Un membro viene nominato da un ente pubblico o un’organizzazione umanitaria che opera nel campo dell’istruzione o della salute o dell’assistenza sociale per bambini e giovani, che svolge le proprie attività nel comune di Ancarano. Quattro membri vengono nominati tra i rappresentanti degli agricoltori, dei pescatori e del pubblico professionale.
(3) Il supporto organizzativo per il funzionamento e la gestione del Consiglio è fornito dal gestore.«
(3) Tutti i restanti articoli successivi al nuovo articolo 20 di cui al comma precedente sono rinumerati di conseguenza.
Articolo 8 
Il sesto comma dell'articolo 20 del Decreto originario viene modificato come segue:
»(6) Il gestore del Parco naturale come previsto dalla legislazione settoriale partecipa all’attuazione e attua misure per la tutela delle componenti della biodiversità nelle aree ecologicamente importanti e nelle aree di protezione speciale al di fuori dell’area protetta del Parco naturale, in particolare nella zona del prato salmastre Mediterraneo a San Nicolo, le cascatelle di Lehnjak al Roseto e altri valori naturali nell’area del Comune di Ancarano.«
Articolo 9 
Il primo comma dell'articolo 23 del Decreto originario viene modificato come segue:
»(1) La gestione del Parco naturale viene svolta in base ad un piano di gestione quinquennale.«
Articolo 10 
Il terzo comma dell'articolo 24 del Decreto originario viene modificato come segue:
»(3) Secondo il piano di gestione nel caso di cui all’articolo 21, terzo comma, del presente decreto e secondo le norme che disciplinano la tutela dei beni culturali, definisce anche:
– il mantenimento e il restauro del patrimonio e prevenzione di eventuali danni;
– di garantire le condizioni materiali e di altro tipo per la realizzazione della funzione in ambito culturale del patrimonio, indipendentemente dalla sua finalità;
– la prevenzione di interventi che potrebbero modificare le caratteristiche, il contenuto, la forma e quindi il valore del patrimonio.«
Articolo 11 
L’articolo 28 del Decreto originario viene modificato come segue:
»(Controllo diretto in loco) 
Il controllo diretto in loco nel rispetto delle limitazioni nel Parco naturale è garantito dal gestore del parco in conformità con le norme che regolano la tutela con le guardie ambientali e in conformità con le norme che disciplinano il servizio di guardia municipale, con le guardie comunali.«
Articolo 12 
L’articolo 29 del Decreto originario viene modificato come segue:
»(Ispezione) 
Nell’area del Parco naturale i servizi di ispezione vengono effettuati secondo la legislazione settoriale dagli ispettori nel campo dell’ambiente e del territorio, dell’agricoltura e della pesca, dell’amministrazione marittima e da altri ispettori competenti conformemente alla legge, nonché dai servizi di ispettorato comunale.«
III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 13 
(1) Tutte le disposizioni del Decreto originario non modificate dal presente decreto restano in vigore e continuano ad essere utilmente applicate.
(2) Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 356-01/2016/50
Ancarano, 13. giugno 2022
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti